Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 1

Abstract
Przewodnik metodyczny do "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego" zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego".
Methodological guide to the „Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski” contains weekly plans of upbringing and didactic work and proposals of their practical implementation during the day in the kindergarten in order to achieve the objectives of upbringing and education, taking into account individualization of work depending on the needs and abilities of children. In the implementation of content in all areas of child development, inscribed in the calendar and liturgical seasons, the teacher builds appropriate procedures, the direction of which is proposed in the program. The way of organizing such an integral approach is contained in the proposed weekly work plans and their practical implementation. These proposals can be successfully used, after appropriate adaptation, to achieve the objectives of the current edition of the „Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski”.
Description
Keywords
dziecko, nauczyciel, program, plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, opieka, wychowanie, nauczanie, koncepcja Edmunda Bojanowskiego, child, teacher, programme, plan of educational and didactic work, care, education, teaching, Edmund Bojanowski's conception
Citation
ISBN
987-83-929442-0-1
Creative Commons License