Repository logo

The Repository collects scientific achievements of employees and doctoral students of the John Paul II Catholic University of Lublin. The purpose of the repository is dissemination of the scientific achievements of the John Paul II Catholic University of Lublin, promoting conducted scientific research and supporting didactic activities. The repository collects, stores and shares digital documents in the form of books, scientific articles, scientific journals, conference materials, didactic materials etc.

 

Recent Submissions

Item
Różne rodzaje dobrostanu zawodowego i ich wybrane uwarunkowania
(2023-12-14) Szumielewicz-Nowomiejska, Anna
Celem rozprawy doktorskiej była empiryczna weryfikacja założeń Teorii Wymagania - Zasoby Pracy. Podjęto działania służące wyjaśnieniu rozwoju zaangażowania w pracę przez wzajemną interakcję wymagań i zasobów pracy. Omówiono także istotę poznawczego oraz afektywnego rozumienia dobrostanu jako skutku zaangażowania w pracę. Główne wnioski z przeprowadzonych badań własnych wskazują, że orientacja pozytywna rozumiana jako zasób osobisty jednostki oraz sprawiedliwość organizacyjna traktowana jako zasób organizacyjny związane są z zaangażowaniem w pracę oraz dobrostanem zawodowym w ujęciu hedonistycznym i eudajmonistycznym. Ponadto stwierdzono, iż zaangażowanie w pracę jest mediatorem relacji wspomnianych zasobów z dobrostanem. Badania zostały przeprowadzone drogą internetową w grupie 405 osób aktywnych zawodowo (N = 405), zamieszkujących na terenie Polski. Średni staż pracy respondentów w obecnej firmie wynosił 4 lata, natomiast średni ogólny staż pracy 8,5 roku. Zdecydowana większość osób badanych piastowała stanowiska niekierownicze. Ze względu na rodzaj stanowiska najliczniejszą grupę wśród badanych stanowili specjaliści, pracownicy obsługi klienta oraz pracownicy administracyjni. Najmniej liczną grupą byli zaś pracownicy produkcyjni oraz przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą. W badaniach wykorzystano Skalę orientacji pozytywnej (Skala P), Skalę Sprawiedliwości Organizacyjnej, Utrechcką Skalę Zaangażowania w Pracę (UWES-9), Kwestionariusz Afektu w Pracy (KAP) oraz Kwestionariusz Dobrostanu w Miejscu Pracy. The aim of the dissertation was to empirically verify the assumptions of the Job Demands – Resources Theory. Efforts were made to explain the development of work engagement through the reciprocal interaction of job demands and job resources. The relevance of cognitive and affective understandings of well-being as an outcome of work engagement was also discussed. The main findings of the self-reported research indicate that positive orientation understood as an individual's personal resource and organisational justice considered as an organisational resource are related to work engagement and work well-being in hedonistic and eudaimonistic terms. Furthermore, work engagement was found to mediate the relationship of the aforementioned resources with well-being. The research was conducted via the Internet in a group of 405 economically active people (N = 405), residing in Poland. The average length of service of the respondents in their current company was 4 years, while the average overall length of service was 8.5 years. The vast majority of respondents held non-managerial positions. With regard to the type of position, the most numerous group among the respondents were specialists, customer service employees and administrative staff. The smallest groups were production workers and self-employed entrepreneurs. The research used the Skala Orientacji Pozytywnej (P-Scale), the Skala Sprawiedliwości Organizacyjnej, the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9), the Kwestionariusz Afektu w Pracy (KAP) and the Kwestionariusz Dobrostanu w Miejscu Pracy.
Item
Adaptive skills of hard-of-hearing children assessed by their parents - statistics
(2023-12-01) Bieńkowska, Katarzyna Ita; Domagała-Zyśk, Ewa
Item
Pathological Buying on the Rise? Databases 2010, 2019, 2022
(2022-12-30) Adamczyk, Grzegorz
The study concerns the development of compensative and compulsive buying in Poland comparing the results of three waves of a cross-sectional study conducted before and at the end of the COVID-19 pandemic. Six predictors of susceptibility to compensative and compulsive buying are in the focus: materialism, self-esteem, gender, age, frequency of online shopping, and experience of the COVID-19 pandemic.
Item
Biblijny obraz św. Józefa
(Nasza Drukarnia Justyna Adamiec, 2022-04) Kubiś, Adam
Item
Jezus Oblubieniec. Metafora małżeńska w Ewangelii Janowej
(Bonus Liber, 2023-12-01) Kubiś, Adam
Item
Istota człowieka w świetle dociekań Karola Wojtyły. Studium z Antropologii Filozofii
(2023-12-06) Jałocho-Palicka, Małgorzata
Celem niniejszej rozprawy było wszechstronne omówienie istoty człowieka w świetle filozoficznych dociekań Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II; jednocześnie podjęto próbę ukazania, że jego ujęcie istoty człowieka leży u podstaw wszystkich podejmowanych przez niego rozważań o osobie ludzkiej i ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia personalistycznej antropologii filozoficznej oraz opartej na niej etyki. Wojtyła buduje swą teorię istoty człowieka w oparciu o kategorię „substancji”, odkrytą przez Arystotelesa i opracowaną na nowo przez św. Tomasza z Akwinu i tomistów. Oznacza to egzystencjalne ujęcie istoty jako istniejącej realnie, konkretnie i jednostkowo; takie ujęcie istoty oddane jest przez złożenie „substancja-istota”, w którym pierwszy człon („substancja”) dotyczy konkretnego wsobnego istnienia (existentia per se) danego bytu substancjalnego, a drugi człon („istota”) wskazuje na, realnie istniejącą pod tym istnieniem, treść decydującą o tym, czym ten byt jest: czy jest człowiekiem, kotem czy psem. Jednostkowy „byt-substancja-istota” jest samodzielnym bytem-podmiotem w odróżnieniu od jego właściwości, zwanych w tomizmie „przypadłościami”, które nie istnieją samodzielnie, lecz są zapodmiotowane w tym bycie; i tak, na przykład, ludzka świadomość nie jest jakimś samodzielnym bytem-podmiotem poznania, lecz jest „właściwością-przypadłością” zapodmiotowaną w konkretnie istniejącym człowieku (Janie, Ewie itd.). Zauważając to, Wojtyła przeciwstawia się charakterystycznej dla „filozofii świadomości” absolutyzacji świadomości; taka procedura czyni „istotą” człowieka jego właściwość-przypadłość, jaką jest świadomość. The aim of this dissertation was a comprehensive discussion of the essence of man in light philosophical investigations of Karol Wojtyla - Saint John Paul II; at the same time an attempt was made showing that his approach to the essence of man lies at the basis of all undertaken by it considers the human person and is crucial for understanding the personalist philosophical anthropology and ethics based on it. Wojtyla builds his theory of the essence of man based on the category of "substance”, discovered by Aristotle and reworked by Saint. Thomas Aquinas and the Thomists. This means an existential approach to being as existing in reality, concretely and individually; such an approach to essence is expressed by the compound "substance-essence”, in which the first element (“substance”) refers to the specific innate existence (existentia per se) of a given being substantial, and the second part ("essence”) indicates the substance that actually exists beneath this existence, content that determines what this entity is: whether it is a human, a cat or a dog. The individual "being­ substance-essence” is an independent being­ subject as opposed to its properties, called "accidents" in Thomism, which do not exist independently, but they are subjected in this being; and so, for example, human consciousness is not some an independent entity-subject of cognition, but is a "property­ accident" subjectified in a concretely existing human being (John, Eve, etc.). Noticing this, Wojtyla opposes the absolutization typical of the "philosophy of consciousness", awareness; such a procedure makes the "essence" of a person his property-accident that he is awareness.
Item
Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, ankieta diecezji kieleckiej
(Polska Press Sp. z o.o., 2022-02-24) Kwaśniewski, Andrzej
Item
Z Sitnicy przez Nemsyno, Rosumberk, Rozembark do Rożnowic
(Wydawnictwo KUL, 2018) Brudzisz, Marian
Analiza królewskiego przywileju z 30 września 1351 upoważniającego Jana z Biecza do założenia wioski przy rzece Sczitniczy pozwoliła ustalić, że król Kazimierz Wielki nie upoważniał do założenia wioski Sitnicy, ale do przeniesienia wioski Nemsyno (także Niemcyno) z prawa polskiego na magdeburskie, która następnie otrzymała nazwę Rosumberk. W następnych stuleciach ta nazwa ulegała modyfikacji. Wioska była Rozumberkiem, Rosinbergiem, Rosenbergiem, od XVII Rozembarkiem, a od 1947 r. Rożnowicami. Sławnym dyplomatą i pisarzem politycznym na dworze królewskim był Mikołaj Rozembarski, herbu Jastrzębiec, ur. w Rozembergu ok. 1447 r., zm. 1507. The analysis of the royal privilege of 30 September 1351 authorizing Jan of Biecz to found a village by the River Sczitnicza allowed the author to establish the fact that King Kazimierz Wielki did not authorize the man mentioned above to found the village but to change the village of Nemsyno (also Niemczno), founded on the Polish law, into the village with the German law. The settlement after this change was named Rosumberk. Over the next centuries, this name was modified; the village was called Rozumberk, Rosinberg, Rosenberg, Rozembark from the 17th century and Rożnowice from 1947. Mikołaj Rozembarski, born in Rozemberg about 1447, died in 1507, was a famous diplomat and a political writer at the royal court.