Repository logo

The Repository collects scientific achievements of employees and doctoral students of the John Paul II Catholic University of Lublin. The purpose of the repository is dissemination of the scientific achievements of the John Paul II Catholic University of Lublin, promoting conducted scientific research and supporting didactic activities. The repository collects, stores and shares digital documents in the form of books, scientific articles, scientific journals, conference materials, didactic materials etc.

 

Recent Submissions

Item
Istota człowieka w świetle dociekań Karola Wojtyły. Studium z Antropologii Filozofii
(2023-12-06) Jałocho-Palicka, Małgorzata
Celem niniejszej rozprawy było wszechstronne omówienie istoty człowieka w świetle filozoficznych dociekań Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II; jednocześnie podjęto próbę ukazania, że jego ujęcie istoty człowieka leży u podstaw wszystkich podejmowanych przez niego rozważań o osobie ludzkiej i ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia personalistycznej antropologii filozoficznej oraz opartej na niej etyki. Wojtyła buduje swą teorię istoty człowieka w oparciu o kategorię „substancji”, odkrytą przez Arystotelesa i opracowaną na nowo przez św. Tomasza z Akwinu i tomistów. Oznacza to egzystencjalne ujęcie istoty jako istniejącej realnie, konkretnie i jednostkowo; takie ujęcie istoty oddane jest przez złożenie „substancja-istota”, w którym pierwszy człon („substancja”) dotyczy konkretnego wsobnego istnienia (existentia per se) danego bytu substancjalnego, a drugi człon („istota”) wskazuje na, realnie istniejącą pod tym istnieniem, treść decydującą o tym, czym ten byt jest: czy jest człowiekiem, kotem czy psem. Jednostkowy „byt-substancja-istota” jest samodzielnym bytem-podmiotem w odróżnieniu od jego właściwości, zwanych w tomizmie „przypadłościami”, które nie istnieją samodzielnie, lecz są zapodmiotowane w tym bycie; i tak, na przykład, ludzka świadomość nie jest jakimś samodzielnym bytem-podmiotem poznania, lecz jest „właściwością-przypadłością” zapodmiotowaną w konkretnie istniejącym człowieku (Janie, Ewie itd.). Zauważając to, Wojtyła przeciwstawia się charakterystycznej dla „filozofii świadomości” absolutyzacji świadomości; taka procedura czyni „istotą” człowieka jego właściwość-przypadłość, jaką jest świadomość. The aim of this dissertation was a comprehensive discussion of the essence of man in light philosophical investigations of Karol Wojtyla - Saint John Paul II; at the same time an attempt was made showing that his approach to the essence of man lies at the basis of all undertaken by it considers the human person and is crucial for understanding the personalist philosophical anthropology and ethics based on it. Wojtyla builds his theory of the essence of man based on the category of "substance”, discovered by Aristotle and reworked by Saint. Thomas Aquinas and the Thomists. This means an existential approach to being as existing in reality, concretely and individually; such an approach to essence is expressed by the compound "substance-essence”, in which the first element (“substance”) refers to the specific innate existence (existentia per se) of a given being substantial, and the second part ("essence”) indicates the substance that actually exists beneath this existence, content that determines what this entity is: whether it is a human, a cat or a dog. The individual "being­ substance-essence” is an independent being­ subject as opposed to its properties, called "accidents" in Thomism, which do not exist independently, but they are subjected in this being; and so, for example, human consciousness is not some an independent entity-subject of cognition, but is a "property­ accident" subjectified in a concretely existing human being (John, Eve, etc.). Noticing this, Wojtyla opposes the absolutization typical of the "philosophy of consciousness", awareness; such a procedure makes the "essence" of a person his property-accident that he is awareness.
Item
Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, ankieta diecezji kieleckiej
(Polska Press Sp. z o.o., 2022-02-24) Kwaśniewski, Andrzej
Item
Z Sitnicy przez Nemsyno, Rosumberk, Rozembark do Rożnowic
(Wydawnictwo KUL, 2018) Brudzisz, Marian
Analiza królewskiego przywileju z 30 września 1351 upoważniającego Jana z Biecza do założenia wioski przy rzece Sczitniczy pozwoliła ustalić, że król Kazimierz Wielki nie upoważniał do założenia wioski Sitnicy, ale do przeniesienia wioski Nemsyno (także Niemcyno) z prawa polskiego na magdeburskie, która następnie otrzymała nazwę Rosumberk. W następnych stuleciach ta nazwa ulegała modyfikacji. Wioska była Rozumberkiem, Rosinbergiem, Rosenbergiem, od XVII Rozembarkiem, a od 1947 r. Rożnowicami. Sławnym dyplomatą i pisarzem politycznym na dworze królewskim był Mikołaj Rozembarski, herbu Jastrzębiec, ur. w Rozembergu ok. 1447 r., zm. 1507. The analysis of the royal privilege of 30 September 1351 authorizing Jan of Biecz to found a village by the River Sczitnicza allowed the author to establish the fact that King Kazimierz Wielki did not authorize the man mentioned above to found the village but to change the village of Nemsyno (also Niemczno), founded on the Polish law, into the village with the German law. The settlement after this change was named Rosumberk. Over the next centuries, this name was modified; the village was called Rozumberk, Rosinberg, Rosenberg, Rozembark from the 17th century and Rożnowice from 1947. Mikołaj Rozembarski, born in Rozemberg about 1447, died in 1507, was a famous diplomat and a political writer at the royal court.
Item
Czas i miejsce urodzenia dwóch biskupów lubelskich: Józefa Marcelego Dzięcielskiego i Wincentego a Paulo Pieńkowskiego
(Wydawnictwo KUL, 2007) Marczewski, Jarosław Roman
Das kürzlich begangene Jubiläum des 200-jährigen Bestehens der Diözese Lublin bot auch Gelegenheit zu verschiedenen wissenschaftlichen Initiativen. Eine davon betraf die Vorbereitung eines Buches, welches die gesamte Geschichte dieser Diözese präsentiert. Während der Arbeit an dieser Publikation wurde deutlich, wie viele Bereiche noch unerforscht sind. Paradoxerweise gehören dazu auch die meisten Lubliner Bischöfe. Mehr noch, nicht einmal den biographischen Arbeiten zu ihrem Thema sind simple Fehler erspart geblieben. Erst die Konfrontation mit den Quellen ermöglichte deren Korrektur. Im Falle von Bischof Józef Marceli Dzięcielski konnte bewiesen werden, dass er in der Ortschaft Torczewo in Kujawien geboren wurde und nicht in Tchórzewo in Masowien und auch nicht in Tchórzowa in Podlachien. Das Datum des 2. April 1768 bezieht sich seinen Tauftag. Geboren wurde er dagegen schon in den letzten Märztagen. Und Bischof Wincenty a Paulo Pieńkowski wurde in der Ortschaft Słupie geboren und nicht, wie bisher angenommen wurde, in Wola Modliborska. Auch in seinem Fall ist der 19. Juli der Tag, an dem er das Sakrament der heiligen Taufe empfing.
Item
Profilaktyczna funkcja integralnego rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne
(2023-12-06) Szymaniak, Karolina
Rozprawa doktorska zainteresowaniem obejmuje proces integralnego rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie, prezentuje rodzinę, jako najważniejsze środowisko wychowawcze dla dziecka, a także ukazuje wiele zagrożeń, z jakimi współcześnie zmaga się rodzina. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Problemy szczegółowe dotyczą modelu rodziny, w którym wychowuje się dziecko, postaw rodzicielskich, doświadczeń wychowawczych z domu rodzinnego badanych rodziców, a także relacji małżeńskich/partnerskich. Praca składa się z pięciu rozdziałów. The dissertation of interest covers the process of integral development and upbringing of the child in the family, I present the family as the most important educational environment for the child, and also shows the many threats facing the family today. The study uses the method of diagnostic survey. The specific problems concern the family model in which the child is raised, parental attitudes, educational experiences from the family home of the parents surveyed, as well as marital/partner relations. The work consists of five chapters.
Item
Podmiotowe uwarunkowania adaptacji pacjentów do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego
(2023-12-08) Banakiewicz, Agata
Problem badawczy pracy brzmi: jakie są podmiotowe uwarunkowania adaptacji pacjentów do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego. Przebadano 144 osoby w wieku 18-60 lat (M= 33,43; SD= 10,23) z psychosomatycznymi chorobami układu pokarmowego. Wykorzystano: wywiad częściowo ustrukturyzowany, Kwestionariusz Oceny Stresu, Skalę Odczuwanego Stresu, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Skalę Akceptacji Choroby, Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Obrazu Ciała. Wykazano: 1) związki między nasileniem stresu i oceną choroby jako stresora a wymiarami adaptacji do życia z chorobą i stylami radzenia sobie ze stresem; 2) mediacyjną rolę: stylu skoncentrowanego na problemie w relacji między oceną choroby jako wyzwanie i zorientowaniem na choroby; poszukiwania wsparcia i stylu skoncentrowanego na emocjach w relacji między oceną stresora jako wyzwanie_aktywność i zorientowaniem na choroby; stylu skoncentrowanego na zachowaniach unikowych w relacji między oceną stresora jako wyzwanie i oceną zdrowia; stylu skoncentrowanego na problemie w relacji między oceną stresora jako wyzwanie_aktywność i oceną zdrowia. Analizy wskazują na istotną rolę oceny choroby przewlekłej jako stresora dla procesu adaptacji do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego. The research problem of the study is: what are the subjective determinants of patients adaptation to life with a psychosomatic gastrointestinal disorder. A total of 144 patients aged 18 - 60 years (M= 33.43; SD= 10.23) with psychosomatic gastrointestinal disorder were studied. The following measures were used: a semi-structured interview, Stress Assessment Questionnaire, Perceived Stress Scale, Multidimensional Coping Inventory, the Illness Acceptance Scale, and the Multidimensional Body Image Questionnaire. It showed: 1) associations between stress severity and assessment of illness as a stressor and dimensions of adaptation to living with disorder and coping styles; 2) mediating role of: problem-focused style in the relationship between illness orientation as challenge and illness orientation; support-seeking and emotion-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge_activity and illness orientation; avoidance behaviour-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge and health evaluation; problem-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge_activity and health evaluation. The analyses indicate the important role of chronic disease assessment as a stressor for the process of adaptation to living with a psychosomatic disorder of the gastrointestinal system.
Item
Przekonanie o własnej skuteczności a dobrostan psychologiczny mężczyzn - rola zgodności z Ja motywacji celów rodzinnych i zawodowych
(2023-12-04) Nowakowicz, Jagoda Janina
Praca dotyczy dobrostanu psychologicznego mężczyzn i czynników go wyjaśniających. Przyjęto model Ryff (1989), w którym dobrostan definiowany jest jako konstrukt obejmujący sześć różnych wymiarów. Celem projektu było zbadanie znaczenia uogólnionego przekonania o własnej skuteczności (Schwarzer, Jerusalem, 1995) oraz zgodności motywacji celu z Ja (Sheldon, Kasser, 1995) w wyjaśnianiu dobrostanu psychologicznego mężczyzn. W analizach uwzględniono zgodność z Ja motywacji celów realizowanych w obszarze pracy i rodziny. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie w wyjaśnianiu dobrostanu ma uogólnione przekonanie o własnej skuteczności i zgodność motywacji celów z Ja oraz czy zgodność motywacji celów z Ja pełni rolę pośredniczącą w relacji między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a dobrostanem psychologicznym. Przeprowadzono badanie z udziałem 301 mężczyzn. Analizie poddano ponadto treść celów z obszaru pracy i rodziny. W badaniu uzyskano listę 1724 projektów osobistych, które zostały przypisane do podstawowych kategorii celów. Stwierdzono bezpośredni dodatni związek między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a globalnym dobrostanem oraz jego wymiarami. Zaobserwowano także, że zgodność z Ja motywacji celów pełni rolę częściowego mediatora w relacji między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a dobrostanem psychologicznym. Przedstawiono interpretację wyników, ograniczenia badania oraz wskazano implikacje praktyczne. The dissertation concerns men’s psychological well-being and the factors that explain it. The research used RyfFs (1989) model, in which well-being is defined as a complex construct comprising six dimensions. The aim of the project was to examine the significance of generalized self-efficacy (Schwarzer & Jerusalem, 1995) and self-concordance (Sheldon & Kasser, 1995, 1998) in explaining men’s psychological well-being. The analyses included the self-concordance of motives for pursuing life goals in the family and work domains. The study sought to answer the question of what significance generalized self-efficacy and the self-concordance of work and family goals had in explaining men’s psychological well-being and the question of whether the self­ concordance of men’s goals in these life domains played a mediating role between generalized self-efficacy and psychological well-being. Study that included 301 men. The study provided a list of 1724 personal projects, which were classified into the main categories of goals. The study revealed direct positive relationships of generalized self-efficacy to global psychological well-being and its specific aspects. It was also observed that the self­ concordance of men’s goals acted as a partial mediator in the relationship between generalized self-efficacy and psychological well-being. The dissertation offers a interpretation of the results, the limitations of the study, and indicates the practical implications of the patterns found.
Item
Odpowiedzialność karna osoby prowadzącej pojazd pod wpływem narkotyków
(2023-12-14) Skowron, Andrzej
Tematem pracy jest problem odpowiedzialności karnej prowadzących pojazd pod wpływem substancji psychoaktywnych, różnych od alkoholu, uregulowanej w art. 178a k.k. i w art. 87 k.w. Przepisy te poddano analizie prawnej, wykazując, że ze względu na brak granicy pomiędzy typami czynu zabronionego z art. 87 § 1 k.w. i z art. 178a § 1 k.k., ale też z art. 87 § 2 k.w. i art. 87 § la k.w., nie spełniają one funkcji gwarancyjnych prawa karnego. Przedstawiono również historię kryminalizacji tego rodzaju zachowań, jak i obowiązujące współcześnie rozwiązania prawne zauważając, że o ile system impairment polegający na wykazaniu, że zażycie narkotyku rzeczywiście wywołało stan zagrażający bezpieczeństwu w komunikacji, odpowiada podstawowym zasadom odpowiedzialności karnej, o tyle model zerowej tolerancji, choć praktyczny, zezwala karać również w sytuacji, gdy poziom intoksykacji nie wpływa na zdolności psychomotoryczne. Przede wszystkim starano się jednak udowodnić, że ze względu na brak definicji stanu będącego znamieniem typu czynu zabronionego z art. 178a § 1 k.k. oraz z art. 87 § 1 k.w., przepisy te kryminalizują to samo zachowanie. Nie ma wobec tego podstaw do wskazywania w opiniach toksykologicznych, jakie stężenie określonego środka skutkuje odpowiedzialnością za występek albo za wykroczenie. Na ich podstawie zapadają zaś wyroki skazujące. Liczba osób zatrzymywanych i skazywanych jest jednak „symboliczna” (w okresie od 2015 r. do 2019 r. w powiecie tarnowskim zatrzymano 67 takich kierowców). Prowadzi to do wniosku, że błędy popełnione przez ustawodawcę, skutkują bezkarnością prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków. The subject of the paper is the problem of criminal responsibility for driving under the influence of psychoactive substances, other than alcohol, regulated in article 178a of the Criminal Code and article 87 of the Misdemeanours Code. These provisions were subject to legal analysis showing that due to the lack of a borderline between the types of offences from article 87 § 1 of the Misdemeanours Code and article 178a § 1 of the Criminal Code, but also from article 87 § 2 of the Misdemeanours Code and article 87 § la of the Misdemeanours Code, they do not fulfil the guarantee functions of criminal law. The history of criminalisation of this type of behaviour was presented as well as the current legal solutions and it was noted that while the system of impairment consisting in proving that the use of a drug actually caused a state threatening the safety of transport corresponds to the basic principles of criminal liability, the zero tolerance model, although practical, allows for punishment also in a situation where the level of intoxication does not affect psychomotor skills. Above all, however, it was attempted to prove that due to lack of definition of the state which is a constituent element of the type of prohibited act under article 178a § 1 of the Criminal Code and article 87 § 1 of the Misdemeanours Code, these provisions criminalize the same behaviour. Therefore, there are no grounds for indicating in toxicological opinions what concentration of a given drug results in liability for either a misdemeanour or an offence. These are the basis for convictions. The number of persons arrested and convicted, however, is "symbolic" (in the period from 2015 to 2019, 67 such drivers were arrested in the Tarnów district). This leads to the conclusion that mistakes made by the legislator result in impunity for driving under the influence of drugs.