Repository logo

The Repository collects scientific achievements of employees and doctoral students of the John Paul II Catholic University of Lublin. The purpose of the repository is dissemination of the scientific achievements of the John Paul II Catholic University of Lublin, promoting conducted scientific research and supporting didactic activities. The repository collects, stores and shares digital documents in the form of books, scientific articles, scientific journals, conference materials, didactic materials etc.

 

Recent Submissions

Item
Odnowa kerygmatu chrześcijańskiego w kulturze globalizmu
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2005) Goliszek, Piotr
Zjawisko globalizacji jawi się jako nieunikniona konieczność i jako proces nieodwracalny we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Zachodzi więc potrzeba kształtowania solidarnych, braterskich i społeczno twórczych zasad kształtujących ten fenomen. Kościół głosząc treści kerygmatu i pełniąc funkcję sumienia ludzkości, ma możliwość wywierania wpływu na przebieg procesów globalizacji na podstawie uniwersalnego posłannictwa i społeczno-etycznych systemów wartości. W tym dialogu kerygamtu ze współczesną kulturą globalną rodzi się atmosfera zrastania z perspektywą Ewangelii, która budzi optymizm i nadzieję. The phenomenon of globalization appears to be an inevitable and irreversible proeess in contemporary social-cultural conditions. Hence there is a need to form solidary, brotherly and socially creative principies shaping this phenomenon. Preaching the contents of the kerygma and fulfilling the fonction of mankind’s conscience the Church has a possibility of influencing the course of the globalization processes on the basis of its universal mission and the social-ethical Systems of values. In this dialog between kerygma and the contemporary global culture the atmosphere is born of growing unity with the perspective of Gospel, which awakens optimism and hope.
Item
Usensownienie życia w chrześcijaństwie
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006) Goliszek, Piotr
Na rozumienie sensu życia, miały wpływ kierunki filozoficzne i chrześcijańskie. Jednakże chrześcijańska myśl dotycząca sensu życia dopracowała się znaczącej sensologii i sensopraktyki. Najbardziej pełną i oryginalną koncepcją, która jest adekwatna do samego przedmiotu „sens życia”, jawi się współcześnie na gruncie personalizmu. Podkreśla on, iż sensem bytu może być tylko wartość osobowa, po prostu osoba jako rzeczywistość dokonana, a jednocześnie dokonująca się wielokształtnie. Ostatecznie sens życia ludzkiego otrzymuje jakąś postać ontyczną. Jest nim punkt Omega, a w terminologii chrześcijańskiej Jezus Chrystus. Seemingly simple questions: How to live in order not to lose one’s life? How to make it valuable? In the name of what to go on living, since life has an end and goes by? How to prevent domination of "to have" over "to be"? touch upon – consciously or subconsciously – the most basic problems of human existence, of looking for the ultimate reason for human existence, or at least of looking for a superior meaning of the reason to exist, i.e. the problems of the meaning of one’s own life, the meaning of human history, the meaning of the world. Understanding the meaning of life was influenced by philosophical and Christian trends. However, Christian thought connected with the meaning of life worked out a significant senso logy and senso-practice. The most complete and original conception that is adequate to the very subject of the ‘meaning of life’ appears in modern times in the field of personalism. This trend stresses, that only the personal value can be the meaning of being; a person as a per fective reality, and at the same time one that happens in various forms. Ultimately the meaning of human life receives some ontic form. It is the Omega point, and in Christian terminology it is Jesus Christ.
Item
Antropologia personalistyczna w katechezie
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008) Goliszek, Piotr
Antropologia personalistyczna wzmacnia katechezę antropologiczną o personalistyczną umiejętność odczytania problematyki egzystencji człowieka przez pryzmat osoby, jej wielkości, godności. Podpowiada jednocześnie, aby katecheza podjęła pełną odpowiedzialność za człowieka i jego dzieje. Personalism in anthropology includes the being whole of the man as the man – as a human person, in the term “person”; it also moves the meaning of “person” as a being towards the subjective character of the “I”, the self, the whole of the intra-human world and towards personalization of individual and collective life. Personalistic anthropology consolidates anthropological catechesis with a personalistic ability to interpret the issue of man’s existence through the prism of the person, his greatness and dignity. At the same time it prompts that catechesis should accept complete responsibility for man and his history. Catechesis aided by personalistic anthropology emphasizes the miracle of the human person, illuminates the Christian vocation of man, explains his existence as compared to the specific character of the epoch, interprets the history of his life in the light of the Gospel, and first of all it prepares the way to Christ.
Item
Personalistyczna tożsamość katechetyki
(Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008) Goliszek, Piotr
Personalistyczna tożsamość katechetyki wynika już samego faktu ku-osobowego ukierunkowania, ku Osobie Boga i ku osobie ludzkiej. Jej badania, opracowania, mają służyć przede wszystkim człowiekowi w spotkaniu z Osobą Jezusa Chrystusa. Osoba w obszarze katechetyki winna być działaniem, czynem, sprawczością i twórczością, miarą katechetycznej prakseologii oraz najwyższą racją działania. Oparcie katechetyki na systemie personalistycznym wniesie do jej refleksji otwartość i uniwersalizm. Pozwoli to odpowiednio porządkować dane, tworzyć ogólną perspektywę, dokonywać syntezy materiału, docierać do prawd najgłębszych i uczyć myślenia głębinowego. Potrafi również doskonale łączyć empirię religijną ze światem ducha i zbliża chrześcijaństwo do całego życia osobowego. The personalistic identity of catechesis issues from the very fact of its being directed towards the person: towards the Person of God and towards the human person. Its research as well as its studies should first of all serve man in his meeting with the Person of Jesus Christ. The person in the sphere of catechesis should be tantamount to action, to act, to causality and creativity, to the measure of catechetic praxiology, and to the highest rationale for acting. Basing catechesis on the personalistic system will give openness and universalism to its reflection. This will allow to properly order the data, to form a general perspective, to make a synthesis of the data, to reach the most profound truths and to teach the depth thinking. It will also perfectly well connect the religious empiricism with the spiritual world and bring Christianity closer to the whole of communal life.
Item
Nowoewangelizacyjne głoszenie Dobrej Nowiny
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2017) Goliszek, Piotr
Nowość ewangelizacji to przede wszystkim odnowiona świadomość obowiązku poszukiwania nowych dróg, aby dotrzeć z Dobrą Nowiną do wszystkich ludzi. Nowoewangelizacyjne zadanie katechezy na pierwszym miejscu musi, „objawiać” Boga i Jego Królestwo, ale także podejmować na różne sposoby swoją odpowiedzialność za człowieka. Katechizowani wciąż oczekują skutecznej katechezy, która wprowadzi w ich życie zaczyn najwyższych wartości – Ewangelię. Głównym zadaniem katechezy jest głosić Ewangelię, aby wszyscy poznali Chrystusa i mogli się z Nim spotkać i zjednoczyć. Nadal trzeba dokonywać dzieła ewangelizacji na sposób katechetyczny: nauczanie, wychowanie, wtajemniczenie z podkreśleniem głoszenia orędzia ewangelicznego całą mocą. A novelty to the evangelization is a realization of a need to search for new ways to reach all people with the good news. Neo-evangelical task of catechesis is firstly to ,reveal’ God and His Kingdom but also take responsibility for a man. People still expect effective catechesis that will introduce gospel – the greatest asset into their lives. Catechesis’s main role is to preach and gospel, so everyone can meet Christ and become united. Tere is still need to continue evangelization as catechesis does: preach, form, initiate into evangelical proclamation with all power.
Item
Personalizm podstawą medycyny spersonalizowanej
(Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, 2019) Goliszek, Piotr
Dla medycyny personalizowanej wytyczną magistralą jest nie tyle spersonalizowanie i zindywidualizowane działanie w obszarze diagnostyki i terapii, ile personalistyczne podejście do chorego człowieka. Medycyna to nie tylko świat specjalistycznej aparatury, instrumentów i farmaceutyków, ale jest to przede wszystkim świat osób. Jeśli medycyna uległaby pokusie skoncentrowania się tylko na wymiarze somatycznym człowieka, zapominając o jego osobie, to może przez to okazać się nieskuteczna, mimo że od strony formalnej będzie poprawna, a nawet precyzyjna. Jeżeli osoba człowieka będzie pominięta, zostanie tylko fragment człowieka pacjenta. Wówczas zamiast integralnego podejścia i działania pozostanie fragmentaryczne. W centrum zainteresowania będzie bardziej choroba, a nie człowiek. Tymczasem interesuje nas cały człowiek wraz z chorobą. W tym też rozumieniu medycyna personalizowana będzie się stawać nowoczesną i perspektywiczną. Medycyna personalizowana już w swojej nazwie „personalizowana” stawia kategorię osoby w samym centrum swoich badań. Nowoczesność, oryginalność i skuteczność medycyny personalizowanej to nie tylko zindywidualizowana precyzyjna prewencja, diagnostyka i terapia, ale także roztropny dobór środków i metod medycznych, w tym oparcie na nowoczesnej biotechnologii. Nowoczesna medycyna personalizowana i związane z nią nowe zagadnienia to również kwestie etyczne dotyczące naukowców i lekarzy, ale również odpowiedzialność polityków, rządów, twórców prawa, przedstawicieli świata nauki i przemysłu współpracującego z medycyną personalizowaną. Działania diagnostyczne i terapeutyczne będą o wiele bardziej skuteczne jeśli wykonywane będą w perspektywie dobra całej osoby chorej, nie tylko dla dobra fizyczno-biologicznego, ale przede wszystkim dla dobra psychiczno-duchowego. Postępowanie w określonym stanie chorobowym, to całościowe widzenie osoby chorej. Zdrowie czy choroba to nie tylko kwestia fizjologiczna. Nie tyle organizm jest zdrowy czy chory, lecz zdrowy lub chory jest człowiek jako osoba. W związku z tym lekarz nie leczy tylko choroby, ale leczy chorego człowieka, obejmując wszystkie aspekty osobowego podmiotu.
Item
Znaczenie korelacji międzyprzedmiotowej w nauczaniu religii katolickiej. Próba interpretacji personalistycznej
(Wydawnictwo Natan Lublin, 2011) Goliszek, Piotr
Korelacja nauki religii z edukacją szkolną jest dowodem dialogu wiary z rozumem, religii z nauką, chrześcijaństwa ze współczesnością. Ma służyć człowiekowi, czyli jego samopoznaniu i autointerpretacji, a następnie samorealizacji osobowości chrześcijańskiej w dziedzinie poznawczo-intelektualnej.
Item
Doświadczenie wiary w katechetycznej posłudze
(Wydawnictwo Natan Lublin, 2012) Goliszek, Piotr
Katecheza, która jest uprzywilejowaną formą przekazu nauki wiary, przyczynia się do jej dojrzewania i wzrostu, jest drogą budowania i pogłębienia doświadczenia wiary. Katecheza jest komunikacją doświadczenia wiary chrześcijańskiej. U jej podstaw znajduje się zasada integracji między egzystencją człowieka a orędziem objawionym w konkretnym historycznym wcieleniu słowa Bożego. Należy przywracać znaczenie doświadczenia w przekazie katechetycznym, który winien być pogłębioną refleksją nad doświadczeniem człowieka w świetle kluczowych doświadczeń chrześcijańskich: Izraela, Chrystusa i Kościoła.