Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1382
Title: Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej
Other Titles: Integral Education in Pedagogical Theory and Practice
Authors: Bis, Dorota
Opiela, Maria Loyola
Keywords: dziecko; osoba; rodzice; wychowawca; nauczyciel; wychowanie integralne; edukacja; katecheza; formacja; wolontariat; integracja; przedszkole; szkoła; odpowiedzialność; child; person; parents; educator; teacher; integral upbringing and education; catechetic instruction; formation; volunteering; integration; preschool; school; responsibility
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem publikacji jest ukazanie i pogłębienie rozumienia istoty integralnego wychowania w perspektywie teorii i praktyki pedagogicznej, jako najpełniejszej odpowiedzi na pytania kogo, dlaczego, w jakim celu i jak wychowywać. Poruszana problematyka dotyczy wyzwań dla integralnego wychowania będących efektem przemian cywilizacyjnych; kształtowania poczucia podmiotowości w wychowaniu do pracy; osobowego przeżywania ubóstwa doświadczanego w bycie i egzystencji człowieka; wychowania rozumianego jako pomocy życiowej oraz wychowania do świadomego i odpowiedzialnego przyjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. Na tym tle dostrzegamy aktualność wychowawczych intuicji E. Bojanowskiego, które dzięki koncepcji ochrony przez wychowanie mogą znaleźć zastosowanie w praktyce edukacyjnej realizowanej współcześnie. Treści te dopełnione zostały przykładami wychowania integralnego w różnych formach działalności praktycznej, a szczególnie poprzez wspomaganie integralnego rozwoju osoby, integrowanie i wspieranie działań wychowawczych środowiska rodzinnego, przedszkolnego i szkolnego, w palcówce wsparcia oraz wychowania prospołecznego na przykładzie działań podejmowanych w ramach wolontariatu.
The aim of this publication is to present and expand the understanding of the essence of integral upbringing and education in pedagogical theory and practice. Integral education is presented as the most complete answer to the questions of who, why, for what purpose and how to bring up a young person. The issues raised in the volume concern challenges for integral upbringing resulting from civilization transformations; the formation of a sense of personal agency (subjecthood) in education for work; personal experience of poverty experienced in human life and existence; upbringing and education understood as a life aid and the formation for the conscious and responsible acceptance of marital and parental vocation. Against the background of these topics, we can appreciate the validity of E. Bojanowski's educational intuitions which, thanks to the concept of protecting and care through upbringing, can be applied in the educational practice of today. These contents are supplemented by various practical examples of integral upbringing and education, in particular through supporting the integral development of a person, integrating and supporting the upbringing activities of the family, preschool and school environment, in support institutions and pro-social upbringing, as exemplified by voluntary work.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3076-6878 - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL AUTORZY: s. Maria Loyola Opiela (red.), Dorota Bis (red.), Alina Rynio, Beata Jakimiuk, Małgorzata Łobacz, Iwona Szewczak, ks. Paweł Ścisłowicz. s. M. Salwatora Urszula Grzesik, Agata Podraza, ks. Andrzej Kiciński, s. Anna Wiktoriana Kita, Krystyna Zając, s. M. Edyta Piekarz, Dorota Kliś, s. M. Katarzyna Szulc, Drzymała Zbigniew, Katarzyna Braun, s. M. Ewelina Kozak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1382
ISBN: 978-83-7702-635-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wychowanie integralne w teorii.tifOkładka171,43 kBTIFFView/Open
Bis_Opiela_Wychowanie_integralne_w_teorii_i_w_praktyce_pedagogicznej.pdf1,91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons