Studia Prawnicze KUL, 2021, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Zmiany w zakresie przenoszenia przez Radę Ministrów wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Duda-Hyz, Michalina
  W artykule przedstawiono i poddano analizie zmiany w zakresie przepisów dotyczących doko­nywania przez Radę Ministrów przeniesień wydatków budżetowych, które zostały wprowadzone w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19. W pierwszej części opracowania omówiono regulację upoważniającą do zastosowania tego instrumentu w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. W drugiej zaś analizie poddano przepisy dotyczące przenoszenia wydatków budżetowych w przypadku uruchomienia programu mobilizacji gospodarki. Badania prowadzą do konkluzji, iż wprowadzo­ne zmiany w znaczący sposób poszerzają zakres luzu decyzyjnego egzekutywy w sferze wykonywania budże­tu państwa, co może rodzić wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady wyłączności władzy ustawodawczej w kształtowaniu dochodów i wydatków państwa.
 • Item
  Kilka uwag o nowych zadaniach polskiej romanistyki powojennej
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Czech-Jezierska, Bożena Anna
  Przedmiotem artykułu jest analiza rozwoju nauki prawa rzymskiego w powojennej Polsce, gdy romaniści musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej. Inspiracją autora stała się m.in. publikacja Marii Zabłockiej, Romanistyka polska po II wojnie światowej, Warszawa 2002, w której pojawiły się próby wskazania pewnych etapów w okresie nią objętym, warte doprecyzowania. Zostały one wyekspono­wane w artykule poprzez nakreślenie nowych zadań, przed jakimi romaniści zostali postawieni bezpośrednio po wojnie. Wynikały one z pilnych potrzeb, np. w zakresie zapewnienia pomocy dydaktycznych w zakresie pra­wa rzymskiego, jak również ze zmian ustrojowych i ideologicznych mających wpływ również na naukę. W czasie dominacji nauki sowieckiej w tzw. państwach socjalistycznych ideologia marksistowska i marksistowscy histo­rycy odrzucali prawo rzymskie jako normy prawne formacji niewolniczej, opartej na własności prywatnej. Po­glądy na ten temat przenikały również do romanistycznych badań naukowych, prawo rzymskie należało badać w odpowiedni sposób, oparty na metodzie materializmu historycznego. Władze w Polsce Ludowej próbowały wówczas również zlikwidować prawo rzymskie w kształceniu uniwersyteckim jako nieodpowiadające nowej ideologii. Pomimo trudności, przez które kadry romanistyczne musiały przebrnąć w okresie Polski Ludowej, i dzięki staraniom włożonym w realizację postawionych przed nimi zadań prawo rzymskie utrzymało swą po­zycję odrębnego przedmiotu dydaktycznego i jest nadal wykładane w uniwersyteckich ośrodkach edukacji prawniczej w Polsce.
 • Item
  Normy konferencji episkopatów dotyczące mężczyzn świeckich jako kandydatów do posługi lektoratu i akolitatu
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Adamczyk, Jerzy
  Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia przepisów konferencji episkopatów dotyczących męż­czyzn świeckich jako kandydatów do posługi lektora i akolity. W jego pierwszej części przedstawiono posługę lektora i akolity w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. W drugiej ukazano normy komplementarne wybra­nych konferencji episkopatów odnośnie do wieku i przymiotów kandydatów do posługi lektoratu i akolitatu, natomiast część trzecia została poświęcona innym przepisom konferencji w kwestii kandydatów do posługi lektora i akolity.
 • Item
  Problem dotyczący zgody na kwalifikacyjną wizytę szczepienną oraz obowiązkowe szczepienia ochronne
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Jacek, Anna
  Celem artykułu jest ocena rozwiązań prawnych dotyczących wyrażania zgody na kwalifikacyj­ną wizytę szczepienną oraz obowiązkowe szczepienie ochronne przez pacjenta. Przeanalizowano i oceniono obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym w Polsce, omówiono regulacje prawne dotyczące kwalifi­kacyjnej wizyty szczepiennej, jak i wyrażania zgody na kwalifikacyjną wizytę szczepienną oraz obowiązkowe szczepienie ochronne. W zakończeniu wskazano, że z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika wyłączenie uprawnienia pacjenta do wyrażenia zgody bądź jej od­mowy w sytuacji kwalifikowania do obowiązkowego szczepienia ochronnego oraz poddania się obowiązko­wemu szczepieniu ochronnemu. W artykule zwrócono również uwagę na konieczność doprecyzowania przez ustawodawcę formy przekazania informacji o szczepieniach ochronnych i zalecanych oraz zakresu obowiązku informacyjnego lekarza w odniesieniu do kwalifikacyjnej wizyty szczepiennej.
 • Item
  Podwójna rejestracja produktów z pogranicza
  (Wydawnictwo KUL, 2021) Kaczan, Damian Rafał
  Konsument podejmuje rozważne i świadome decyzje odnośnie do zachowań rynkowych, tylko jeżeli dysponuje dostateczną wiedzą o przedmiocie ewentualnej transakcji. Ma to szczególnie istotne znacze­nie w sytuacji, gdy dokonuje wyborów związanych z jego zdrowiem. Do takich należy rozstrzygnięcie o tym, czy daną potrzebę zaspokoi produkt leczniczy, suplement diety, kosmetyk, wyrób medyczny lub inny artykuł. Me­chanizmy ich oddziaływania na organizm człowieka różnią się znacząco. Świadomość nabywców co do statusu prawnego poszczególnych preparatów powinna więc być jak najwyższa. W niniejszym artykule zaprezento­wano wyniki dogmatycznej, porównawczej, aksjologicznej i socjologicznej analizy polskiego i unijnego prawa w kontekście zapewnienia przejrzystości rynku produktów z pogranicza, zagrożonej przez praktykę podwójnej rejestracji towarów podobnych zwłaszcza do produktów leczniczych, z uwzględnieniem interesów profesjo­nalnych uczestników obrotu. Obowiązujące regulacje polskiego prawa krajowego i prawa wtórnego Unii Eu­ropejskiej mające przeciwdziałać przedmiotowej praktyce mają wiele niedoskonałości. Ponadto część innych rozwiązań normatywnych umożliwia dokonywanie podwójnej rejestracji produktów z pogranicza. Warto więc sformułować postulaty de lege ferenda, których spełnienie może przyczynić się do zwiększenia transparentno­ści rynku produktów z pogranicza.