Diagnoza kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów zdolnych w środkowym wieku szkolnym z wykorzystaniem baterii TROS-KA - doniesienie z badań

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa
Abstract
Artykuł podejmuje zagadnienie funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczniów zdolnych w środkowym wieku szkolnym. Jako uczniów zdolnych zidentyfikowano osoby posiadające wysoko rozwinięte: ogólne zdolności poznawcze, kreatywność i zaangażowanie zadaniowe (zgodnie z modelem trójpierścieniowym Josepha Renzullego) według nominacji nauczycieli. Dość rozpowszechnione stanowisko wskazujące na niski poziom kompetencji emocjonalno-społecznych osób ponadprzeciętnych nie zostało potwierdzone w prezentowanych badaniach. Wykazano, że badani uczniowie zdolni (n=107, z 30 szkół podstawowych z terenu 6 województw) wykazują się istotnie statystycznie wyższymi wynikami w każdym obszarze diagnozowanym w modelu TROS-KA (radzenie sobie z trudnościami, relacje z innymi, obraz siebie, sprawczość, kontrola afektu) niż ich rówieśnicy z grupy porównawczej. Ponadto skutecznie wykorzystują posiadane zasoby emocjonalno-społeczne do podejmowania wyzwań o charakterze poznawczym (w obszarze interesujących ich przedmiotów/dyscyplin). W tym znaczeniu kompetencje opisane w modelu TROS-KA stanowią fundamentalne zaplecze aktualizacji uzdolnień uczniów, a ich usystematyzowane wspieranie w postaci spójnego programu rozwojowego powinno zostać uwzględnione podczas planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
The article addresses the issue of emotional and social functioning of gifted students in middle school age. Gifted students were identified as having high level of general cognitive abilities, creativity and task engagement (according to the Joseph Renzulli’s triring model of giftedness), according to the teacher's nomination. The research did not confirm the fairly widespread opinion indicating a low level of emotional and social competence of gifted students. It was shown that the gifted students (n = 107, of 30 primary schools from 6 voivodships) show statistically significantly higher scores in each diagnosed area in the TROS-KA model (coping strategies, relationships with others, self-image, efficiency, affect control).
Description
Keywords
pedagogika, psychologia, uczeń zdolny, kompetencje społeczno-emocjonalne, środkowy wiek szkolny, TROS-KA, pedagogy, psychology, gifted students, social and emotional competence, middle school age, TROS-KA
Citation
"Ruch Pedagogiczny” 2017, R. 87, nr 2, s. 15-30
ISBN
Creative Commons License