Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/839
Title: „Kto wierzy, ma życie wieczne” (J 6,47). Wiara w Jezusa Chrystusa warunkiem zbawienia i życia wiecznego
Authors: Szymik, Stefan
Keywords: chrystologia św. Jana; soteriologia; wierzyć; życie; życie wieczne; christology of St John; soteriology; have faith; life; eternal life
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Jest nadzieja, bo jest życie wieczne, red. B. Kulik, W. Pałęcki, Lublin 2018, s. 15-30.
Abstract: Autor wskazuje na centralną teologiczną ideę czwartej Ewangelii, w świetle której warunkiem dostąpienia życia i zbawienia jest wiara w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego (J 20,30-31). Punktem wyjścia jest zatem chrystologiczna myśl św. Jana, która w czwartej Ewangelii otrzymała wyjątkową postać, jak ilustrują to godnościowe tytuły Jezusa (między innymi: logos, wyrażenie Ja jestem, Syn, Pan i Bóg). Odpowiedzią ludzi na orędzie Jezusa winna być postawa wiary, która podobnie ma w czwartej Ewangelii bogate i wielostronne naświetlenie (por. użycie czasownika „wierzyć”). Z kolei bezpośrednim owocem wiary w Jezusa jest dar życia w doczesności i po śmierci, co zostało pokreślone w Ewangelii wielokrotnie (J 3,16.36; 6,40.47; 20,31; por. 1J 5,13). W ostatnim punkcie artykułu autor stara się naświetlić istotę życia, które rozpoczyna się w doczesności i poprzez śmierć trwa dalej w wieczności, będąc poznaniem i komunią z Bogiem w Trójcy Osób (J 14,2-3; 17,24).
The author points out the central Christological and soteriological idea of the Fourth Gospel. In its light there is the faith in Jesus as the Messiah and the Son of God a principal condition of salvation and eternal life (John 20:30). Therefore the starting point of the article is the Christological thought of St John, which received in the Fourth Gospel a unique character, as it illustrates the titles of Jesus (among others: logos, expression „I am”, Son, Lord and God). The response of the people to the message of Jesus should be the attitude of faith, which likewise received a rich and multilateral form in the Fourth Gospel (cf. the use of the verb „believe, have faith”). In turn, the immediate fruit of the faith in Jesus is the gift of eternal life, the idea, which has been repeatedly delineated in the Gospel (John 3:16 36; 6:40 47; 20:31; cf. 1 John 5:13) In the last, fourth part the author seeks to shed light on the essence of the life, which begins in temporality and continues through death to eternity as knowing and dwelling with God in the Holy Trinity (John 14:2-3; 17:24).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/839
ISBN: 978-83-8061-591-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_2018_Kto_wierzy_ma_zycie_wieczne.pdfartykuł główny167,15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons