Artykuły naukowe (WT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 611
 • Item
  Duchowni wyświęceni przez biskupa chełmskiego Jerzego Zamoyskiego w latach 1601-1620
  (Wydawnictwo KUL, 2011) Marczewski, Jarosław R.
  The Diocese of Chełm of the Latin Rite is one of the least recognized ecclesiastical communities in early modern Poland. Its social, spiritual and pastoral characteristics remain almost completely unknown. That is why an analysis of the ordination lists is particularly important. It is a method to learn the significance of the personal factor in the life of the diocese. The ordination lists can be easily found in the Bishop Act Books. This article examines two act books created during Bishop Jerzy Zamoyski’s rule. Zamoyski ordained 490 people, that is 227 diocesan clergymen and 263 monks. The list of them has been arranged in alphabetical order here. It gives information about date, place and the level of the holy orders received as well as the designated prebendary post or office. The whole list has been divided into smaller groups to stress the particularity of different relations between some clergymen and the Diocese of Chełm.
 • Item
  Godność dziecka i jego rodziców w nauczaniu Papieskiej Rady ds. Rodziny
  (Wydział Teologiczny UAM, 2023) Brzeziński, Mirosław
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych elementów nauczania Papieskiej Rady ds. Rodziny dotyczących godności dziecka i jego rodziców w kontekście dzisiejszych zjawisk i przemian społecznych oraz aktualności tego nauczania. W tym celu posłużono się metodą analizy dokumentów tejże Rady oraz nauczania papieskiego w tym zakresie. Wskazano na nierozerwalny związek godności dziecka i jego rodziców z poszanowaniem praw regulujących płodność oraz z godnością aktu małżeńskiego. Wykazano również, że mentalność antykoncepcyjna i hedonistyczna zagraża zarówno godności dziecka, jak i jego rodziców. Wskazano też na konieczność uwrażliwienia świata nauki na ochronę godności osobowej każdego człowieka i dotarcie z tym przesłaniem do każdego człowieka oraz próbę wpływu na zmianę mentalności. Z nauczania Papieskiej Rady ds. Rodziny wynika też, na co wskazano w artykule, konieczność podmiotowego, a nie przedmiotowego traktowania każdej osoby, w tym jej wymiaru seksualnego i płciowego. The purpose of this article is to present the most important elements of the teaching of the Pontifi cal Council for the Family on the dignity of the child and its parents in the context of today’s social phenomena and changes, and the actuality of this teaching. To this end, the method used is that of analysing the documents of this Council, and the papal teaching on the subject. It was pointed out that the dignity of the child and its parents is indissolubly linked to respect for the laws governing fertility and to the dignity of the conjugal act. It was also shown that a contraceptive and hedonistic mentality threatens both the dignity of the child and its parents. It was also pointed out that it is necessary to sensitise the scientifi c world to the protection of the personal dignity of every human being and to reach every person with this message, and to try to infl uence a change of mentality. The teaching of the Pontifi cal Council for the Family also implies, as pointed out in the article, the need to treat each person subjectively and not objectively, including their sexual and gender dimensions.
 • Item
  Piękno i wymagania małżeńskiej miłości w nauczaniu Jana Pawła II
  (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2022) Brzeziński, Mirosław
  Doświadczenie miłości jest jednym z podstawowych doświadczeń człowieka, które stanowi o jego szczęściu i spełnieniu. Każdy człowiek poszukuje miłości, pragnie być nią obdarowany i nią obdarowywać. Często jednak napotyka na trudności w poznaniu prawdy o tym, czym jest miłość, zadawalając się jej namiastkami, fałszywym rozumieniem, spłyceniem jej tylko do uczucia, a nawet egoizmu. A tymczasem prawda o miłości wskazuje, że jest ona piękna, daje człowiekowi szczęście, pozwala na jego rozwój, gdy stawia wymagania. W sposób szczególny dotyczy to miłości małżeńskiej, która ma stać na straży trwałości i nierozerwalności małżeństwa, bycia z sobą do końca życia oraz odpowiedzialności za przekazanie życia dzieciom. Prawdę o pięknie i wymaganiach miłości ukazał nam Jezus Chrystus, a najpełniej zrealizowali małżonkowie z Nazaretu – Maryja i Józef. Tę prawdę o pięknie, trudzie i wymaganiach stawianych przez miłość ukazano w artykule poprzez analizę nauczania Jana Pawła II, skierowanego zwłaszcza do młodych i do małżonków, w których wskazuje on, że miłość jest piękna właśnie poprzez to, że stawia wymagania, wymagania te zaś są skierowane najpierw do osoby kochającej. Miłość jest bowiem bezwarunkowa i kocha się drugą osobę nie przez to, co może ona dać, ale ze względu na wartość samej osoby. Taka bezwarunkowa, wymagająca i tym samym piękna miłość stoi także na straży godności człowieka – tego, który jest kochany, i tego, który kocha. The experience of love is one of the basic human experiences that make him happy and fulfilled. Every person is looking for love, wants to be given it and give it. However, he often encounters difficulties in learning the truth about what love is, contenting himself with its substitutes, false understanding, reducing it only to feeling and even selfishness. Meanwhile, the truth about love shows that love is beautiful, gives a person happiness, allows him to develop when it makes demands. This applies in particular to conjugal love, which is to safeguard the permanence and indissolubility of marriage, being together for the rest of one's life, and responsibility for handing over life to children. Christ showed us the truth about the beauty and demands of love, and the spouses of Nazareth — Mary and Joseph — were fully realized. In the article, the Author shows this truth about beauty, toil and requirements of love by analyzing the teachings of John Paul II, directed especially to young people and spouses, in which he shows that love is beautiful precisely by setting requirements, and these requirements first they are aimed at a loving person. Love is unconditional and you love another person not because of what they can give, but because of the value of the person himself. Such unconditional, demanding and thus beautiful love also protects the dignity of man – the one who is loved and the one who loves.
 • Item
  Duchowość małżeństw niesakramentalnych
  (Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, 2016) Brzeziński, Mirosław
  A human person is capable of transcending him/herself, moving towards Transcendence, and leading a spiritual life, i.e. entering into a relationship and dialogue with God. The beginning of the Christian spiritual life, including people living in non-sacramental unions, is in the Sacrament of Baptism. Baptism opens the person to dialogue with God and incorporates him or her into the ecclesiastical community. Persistence in the Church, a community of sinful people who aspire to sanctity, is essential for non-sacramentals because the Church shows them the path of renewal, follows it and listens to the truth of the Gospel, supporting them in this journey and thus properly forming their conscience. Taking Christ’s concern as an example, the Church condemns and rejects sin but not sinners and instead calls upon them to repent. Marital spirituality, which is born in the Sacrament of Marriage, is the spirituality of communion. In non-sacramental unions the communion with Christ and the Church is disrupted by sin. Since such partners persist in sin they are not to receive the Holy Eucharist, yet they can demonstrate a desire for spiritual holy communion, or a spiritual unification with Jesus. They can benefit from spiritual guidance on their way to conversion. They can develop spiritually through everyday prayer, reading the Bible and doing acts of charity. The Church accompanies non-sacramentals in their spiritual journey to give them hope that they are able to return to full communion with God and the Church through His grace and reject sin.
 • Item
  Święty Józef - biblijny wzór ojca adopcyjnego
  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019) Brzeziński, Mirosław
  Wskazując świętego Józefa jako wzór ojca adopcyjnego, niech podsumowaniem będzie świadectwo adopcyjnego współczesnego ojca – Gérarda, który mówi: „Podobnie jak święty Józef, kiedy Maryja prosiła go o przyjęcie syna poczętego z Ducha świętego, a więc prosiła o zrezygnowanie z pragnienia bycia biologicznym ojcem, ja także przeżyłem ten trudny do zaakceptowania dla mężczyzny wybór, kiedy wraz z Irène zdaliśmy sobie sprawę, że nasze małżeństwo nie może mieć dzieci. Głęboko wierzę, że Pan wybrał nas, Irène i mnie do adopcji dzieci i że to on, Stwórca wybrał nam dzieci dla nas, z ufnością, że będziemy mogli uzdrowić je poprzez miłość z cierpienia związanego z porzuceniem. Ufność w Panu jest cnotą, jaką odkrywam u świętego Józefa, adopcyjnego ojca, który zawierzył Bogu oddając swoje życie i mówiąc «tak» Bogu, który poprosił go o uznanie syna nie z jego ciała i o przyjęcie Maryi jako małżonki i matki Mesjasza. Dla mnie, bycie adopcyjnym ojcem na obraz świętego Józefa jest mocą kochania dzieci, jakie zostały nam powierzone, patrzenia na nie poza sposobem patrzenia na dziecko, które jest «inne», tak, aby je kochać sercem jako dar od Boga, nie żałując braku naturalnego ojcostwa. W szkole świętego Józefa nauczyłem się akceptowania roszczeń dziecka, które poszukuje swego pochodzenia, swych korzeni i które nie rozumie, dlaczego jego matka i ojciec je opuścili, oraz nauczyłem się umiejętności uznawania tego za słuszne i naturalne bez odczuwania jakiegokolwiek żalu. Święty Józef reprezentuje dla mnie bezinteresowną miłość rodzicielską, dawaną w pełny sposób dla dobra dziecka poprzez świadectwo życia prostego, trudnego i prawego. Jest on także przykładem ojca, który przygotowuje dziecko do odnalezienia przez nie swojej autonomii, co pomoże mu później w opuszczeniu ogniska domowego i który wie, że nasze dzieci do nas nie należą. Nie oddzielam nigdy Józefa od Rodziny świętej, która jest nieocenionym darem naszego Boga”.