Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/701
Title: Rola katechezy w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Studium pastoralno-empiryczne w świetle badań maturzystów w Kielcach
Other Titles: The Role of Catechisis in Solving Problems of Young People. A Theoretical-Empirical Study in the Light of a Survey among Final-Year High School Students in Kielce
Authors: Rokosz, Kamilla
Keywords: Problemy egzystencjalne; młodzież; katecheza; katecheta; Life problems; students; catechisis; teacher of religion
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Katecheza szkolna stwarza ogromną szansę na dotarcie z przesłaniem Ewangelii do dużej grupy osób. Dzisiaj potrzebujemy katechezy, która będzie w stanie tworzyć jedność życia i wiary. Aby tak się stało, katecheza musi w przepowiadaniu dotykać problemów egzystencjalnych katechizowanego. Badania empiryczne, przeprowadzone w czterech renomowanych liceach ogólnokształcących z Kielc, pomogły udzielić odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób katecheza szkolna pełni swoją rolę jako pomoc dla młodzieży w przeżywaniu i rozwiązywaniu ich problemów życiowych? Młodzież maturalna jest zróżnicowana pod względem sytuacji rodzinnej i bytowej, stosunkiem do wiary i praktyk religijnych. Badania pokazały, iż uczniów różni motywacja, z jaką uczęszczają na lekcje religii. Do zdiagnozowania trudności życiowych młodzieży użyto „Listy Trudności Życiowych”. Do najczęstszych problemów życiowych maturzystów należą: przeciążenie nauką, obawa przed maturą lub egzaminami, brak czasu, problem wyboru kierunku studiów, brak motywacji do nauki, wybory życiowe, trudności z określeniem celów życiowych, pragnienie wielkiej miłości, obniżony nastrój, pokonanie stresu. Zdecydowana większość licealistów jest zdania, iż lekcje religii nie mają pozytywnego wpływu na ich życie. Proponowane zagadnienia oceniają najczęściej jako w ogóle nie związane z ich codziennością. Szukając odpowiedzi na pytanie będące głównym problemem badawczym pracy, zwrócono uwagę na kilka aspektów katechezy szkolnej i ich znaczenie dla młodzieży przeżywającej trudności egzystencjalne. Były to: tematyka lekcji, gotowość katechety do podejmowania dialogu z młodzieżą na powyższe tematy, treści katechizmu oraz panującą na katechezie atmosferę. Przeprowadzone badania posłużyły do sformułowania postulatów zmian dotyczących metodyki prowadzenia zajęć, koncepcji katechezy szkolnej oraz systemu kształcenia katechetów.
Religiuos education at school gives a great opportunity to get the Gospel across to a large group of people. Nowadays we need catechisis that is capable of uniting life with faith. In order to do so, the religious teaching must touch upon existential issues that students may deal with. A survey conducted in four renowned high schools in Kielce has helped to answer the question of how catechisis can be useful in coping with and solving students' life problems. Final-year high-school students differ from each other in terms of their family environment, living and housing conditions, their beliefs and worship. The research has shown that students' motivations to attend religious classes are different. To find out what difficulties young people have to cope with, a special Life Problems List was used. The most frequently mentioned problems were: learning overload, fear for the final exam results, lack of time, problems with choosing the right career and education path, lack of motivation for learning, life choices, difficulty with identifying their life goals, craving for love, depressed mood, overcoming stress. The overwhelming majority of high school students believe that religion classes do not affect their lives in any positive way. They generally perceive discussed matters as irrelevant to everyday life. Looking for answers to the basic questions of this research, attention has been paid to several aspects of school catechisis and its meaning for young people going through existential crisis. They were the following: a subject of the lesson, a teacher's willingness to enter into a dialogue with students on the above topics, catechism contents and the atmosphere during the cathechisis. This research may be of great help to formulate postulates for changes in teaching methodology, catechisis concepts and education system for teachers of religion.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/701
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rokosz_Kamilla_Rola_katechezy_w_rozwiazywaniu_problemow_mlodziezy.pdfrozprawa doktorska3,35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons