Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 116
 • Item
  Wybrane psychologiczne uwarunkowania stylów podejmowania decyzji u osób we wczesnej dorosłości
  (2023-09-27) Sitko, Ewelina
  Style podejmowania decyzji wpisują się w nurt różnic indywidualnych i pozwalają wyjaśniać, dlaczego różni decydenci stający przed pozornie identycznymi zadaniami decyzyjnym, dokonują różnych wyborów. Cecha ta rozumiana jest jako skłonność do reagowania w typowy sposób w określonym kontekście decyzyjnym. Głównym celem niniejszych badań było zweryfikowanie charakteru zależności pomiędzy stylami podejmowania decyzji a zmiennymi wyjaśniającymi: temperamentem, emocjami rozumianymi jako cechy, stylami myślenia i strategiami radzenia sobie ze stresem u osób we wczesnej dorosłości. Badaniem objęto 280 osób w wieku 20-40 lat (N=280). W badaniu zastosowano pięć metod psychologicznych: KSPD Kwestionariusz Stylów Podejmowania Decyzji, ImpsS-8 Skala poszukiwania doznań, SUPIN Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych, KSM Kwestionariusz Stylów Myślenia, Mini-COPE Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem oraz Metryczkę. Analizy wyników badań ujawniły wiele istotnych korelacji pomiędzy poszczególnymi cechami temperamentu oraz stylami podejmowania decyzji. Emocje rozumiane jako cechy ujawniły istotne powiązana z dokonywaniem wyboru. Zaobserwowano także wiele ciekawych, istotnych korelacji pomiędzy trzynastoma stylami myślenia oraz wszystkimi strategiami radzenia sobie ze stresem a wymiarami stylów podejmowania decyzji. Potwierdzono także, że istnieją ścieżki mediacji, w których każda ze zmiennych zależnych (emocje rozumiane jako cechy, style myślenia i strategie radzenia sobie ze stresem) pełni rolę mediatora w relacji temperamentu i stylów podejmowania decyzji. The decision-making styles depend on the individual differences hence the explanation why various decision-makers make different choices when facing identical decisive tasks. The discussed feature is described as a tendency to react in a typical way in a specific decisive context. The main goal of this experiment was to verify the character of the correlation between the styles of decision making and such variables as a temperament emotions interpreted as traits, thinking styles and coping strategies for stress that are present in individuals in early adulthood. The experiment was conducted on the group of 280 people between the age of 20 and 40 (N=280). In the course of the experiment, the following psychological methods were used: GDSM General Decision Making Style, ImpSS-8 Impulsive Sensation Seeking, PANAS Positive and Negative Affect Schedule, TSI Thinking Styles Inventory, Mini-COPE Coping Orientation to Problems Experienced and Demographic Information Survey. The analysis of the experiment results reveal many vital correlations between the distinctive traits of temperament, essentially impulsivity and sensation seeking, and the decision-making styles. It was shown that emotions interpreted as traits manifest important links to decision-making process. Numerous interesting correlations were observed between the thirteen thinking styles and the aspects of the decision-making styles. Moreover, the presence of a path of mediation was observed in which every dependent variable shows a tendency to act as a mediator in the relation between the temperament and the decision-making styles.
 • Item
  Mora jako miejsce ofiary Izaaka (Akeda) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza literacka, historyczna, archeologiczna i teologiczna (Rdz 22,1-19; 2 Km 3,1)
  (2023-09-27) Kubisiak, Przemysław
  Kraj Moria utożsamiany jest w literaturze biblijnej z miejscem, w którym Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego syna Izaaka (Akeda) (Rdz 22,1-19) oraz ze Wzgórzem Świątynnym w Jerozolimie (2 Km 3,1). Pierwszy rozdział dysertacji został poświęcony analizie literackiej Rdz 22,1-19. W pierwszej kolejności skupiono się na krytyce tekstu i wyodrębnieniu różnic w edycjach krytycznych. Następnie omówiono genezę, kontekst oraz gatunek literacki perykopy. Na koniec strukturę oraz interpretację treści. Drugi rozdział dotyczy analizy terminu Akeda. Poza analizą wariantów terminologicznych skupiono się na omówieniu tradycji związanej z poświęcaniem ludzi Bogu w ofiarach. Jeśli chodzi o Stary Testament, to wśród omówionych tekstów znalazły się: Mdr 10,5; Syr 44,19-21; Neh 9,7-8; Jdt 8,25-27 oraz 1 Mach 2,52. Nowy Testament wspomina o Akedzie w Mk 1,11; J 3,16; Rz 8,32; Jk 2,21-23 i Hbr 11,17-19. Trzeci rozdział przedłożonej dysertacji omawia termin Moria. Bardzo ważnym elementem jest analiza występowania terminu Moria w literaturze biblijnej i międzytestamentalnej. W ramach tej literatury zbadano przede wszystkim wybrane fragmenty Rdz 22,1-19 oraz 2 Krn 3,1 oraz jej odpowiedniki w LXX. Skupiono się również na innych tekstach obejmujących literaturę międzytestamentalną. Ostatnim bardzo obszernym zagadnieniem jest analiza Morii w źródłach rabinicznych. The land of Moriah is identified in biblical literature with the place where Abraham was to sacrifice his son Isaac (Akedah) (Genesis 22:1-19) and with the Temple Mount in Jerusalem (2 Chronicles 3:1). The first chapter of the dissertation was devoted to the literary analysis of Genesis 22:1-19. In the first place, the focus was on textual criticism and identifying differences in critical editions. Then, the genesis, context and literary genre of the pericope are discussed. Finally, the structure and interpretation of the content. The second chapter deals with the analysis of the term Akedah. In addition to the analysis of terminological variants, the focus was on discussing the tradition of sacrificing people to God in sacrifices. As far as the Old Testament is concerned, the texts discussed include: Wisdom 10:5; Sirach 44:19-21; Nehemiah 9:7-8; Jdt8:25- 27 and 1 Mach 2:52. The New Testament mentions Akedah in Mark 1:11; John 3:16; Romans 8:32; James 2:21-23 andHeb 11:17-19. The third chapter of the submitted dissertation discusses the term Moriah. A very important element is the analysis of the occurrence of the term Moriah in biblical and intertestamental literature. As part of this literature, selected fragments of Gen 22:1-19 and 2 Chronicles 3:1 and its equivalents in the LXX were examined. It also focused on other texts involving intertestamental literature. The last very extensive issue is the analysis of Moriah in rabbinical sources.
 • Item
  Duszpasterstwo emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1989-2019. Studum teologicznopastoralne
  (2013-09-26) Kwiatkowski, Dariusz
  Rozprawa ukazuje rzeczywistość i praktykę duszpasterstwa emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1989-2019, od transformacji ustrojowej i gospodarczej w Polsce, gdy ponad 2,5 mln emigrantów przybyło na Wyspy Brytyjskie, po brexit. Przedstawia zjawisko migracji w świetle Biblii oraz nauczania patrystycznego, omawia troskę o migrantów we współczesnym nauczaniu Kościoła, dokumentach soborowych i posoborowych oraz instrukcjach pastoralnych. Zarysowuje podstawy teologiczne duszpasterstwa "ludzi w drodze" i wskazania do prowadzenia duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego. Ukazuje historyczne, społeczne i eklezjalne uwarunkowania duszpasterstwa polonijnego w Wielkiej Brytanii oraz kontekst współpracy z Kościołem katolickim i Kościołami narodowymi Anglii i Szkocji, nakreśla współczesne struktury tegoż duszpasterstwa. Rozprawa prezentuje formy pracy pastoralnej w ramach duszpasterstwa zwyczajnego oparte na funkcjach Kościoła: nauczania, uświęcania i posługi pasterskiej, szczegółowo omawia edukację religijną dzieci i młodzieży, katechezę dla dorosłych prowadzoną w parafiach, celebrację liturgii sakramentów i działalność charytatywno-społeczną. Przedstawia duszpasterstwo nadzwyczajne, jak: działalność patriotyczną, pielgrzymkową i formacyjną, oświatową i edukacyjną, a zwłaszcza formację świeckich. działalność stowarzyszeń, formację narzeczonych i par małżeńskich, troskę o migrantów i uchodźców. Rozprawa ukazuje główne rysy i cechy duszpasterstwa polonijnego w Wielkiej Brytanii będącego wyrazem działalności zbawczej Kościoła dla polskiej emigracji. The dissertation presents the reality and practice of the pastoral care of Pulish emigration in the United Kingdom in the years 1989-2019, from the political and economic transformation in Poland, when more than 2.5 million emigrants arrived in the British Isles, to Brexit. It presents the phenomenon of migration in the light ot the Bible and patristic teaching and discusses the concern for migrants in contemporary Catholic Church teaching, conciliar and post-conciliar documents and pastoral instructions. Outlines the theological basis for the pastoral care of'people on the move' and indications for ordinary and extraordinary pustoral care. It shows the historical, social and ecclesial conditions of the Polish pastoral ministry in Great Britain and the context of cooperation with die Catholic Church and the National Churches of England and Scotland, outlines the contemoprary structures of this pastoral ministry. The dissertation presents the forms of pastoral work within ordinary pastoral ministry based on the functions of the Church: teaching, sanctification and pastoral ministry, discusses in detail the religious education of children and young people, catechesis for adults conducted in parishes, celebration of the liturgy of the sacraments and charitable and social activities. It presents extraordinary pastoral activities such as: patriotic, pilgrimage, formation and educational activities, especially the ormation of the laity, the activities of associations, the formation of married couples, care for migrants and refugees. The dissertation shows the main features and characteristics of the Polish pastoral minitsry in Great Britain being an expression of the Church's salvific activity for the Polish emigration.
 • Item
  Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Warzeszaka (1958-2017)
  (2023-09-28) Aliaskevich, Pavel
  Ważne odkrycia dwudziestego stulecia w zakresie nauk genetycznych, a szczególnie odkrycie ludzkiego kodu DNA, otworzyły przed ludźmi ogromne możliwości. Nowoodkryte instrumentarium może być dobrą okazją, by służyć współczesnemu człowiekowi jako pomoc w konstruktywnej przemianie życia konkretnego człowieka na lepsze. Zamiast tego, aby służyć życiu w myśli propozycji Stwórcy, człowiek staje się jego wrogiem, a czasami nawet wbrew wszelkiemu porządkowi pragnie budować cywilizacje śmierci, nie rozumiejąc, że przez to uderza przede wszystkim we własną egzystencję. Alternatywą i odpowiedzią na te utopijne idee są założenia personalizmu upominającego się o godność każdego człowieka. Dlatego szczególnie korzystne jest pochylenie się nad spuścizną ks. Stanisława Warzeszaka, jako filozofa doskonale orientującego się w kontekście współczesnej myśli filozoficznej a także świetnego bioetyka mocno trzymającego się personalizmu i orientacji godnościowej na drodze swoich rozważań etycznych. Przedmiotem niniejszych rozważań jest ukazanie teologicznego spojrzenia na życie ludzkie. Teza pracy została sformułowana w tytule: "Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Warzeszaka". Jak wynika z tytułu, chodzi o Boży plan odnośnie życia ludzkiego. Ks. Stanisław będąc teologiem i filozofem, podchodził do tego problemu z perspektywy tych dwóch spojrzeń. The important discoveries of the 20th century in the field of genetic sciences, and in particular the discovery of the human DNA code, have opened up enormous opportunities for people. Newly discovered instruments may be a good opportunity to serve modern man as an aid in the constructive transformation of a particular man’s life for the better. Instead of serving life according to the Creator’s proposal, man becomes its enemy and sometimes, even against all order, wants to build civilizations of death, without realizing that by doing so he attacks his own existence. The alternative and answer to these utopian ideas are the assumptions of personalism claiming the dignity of every human being. Therefore, it is particularly advantageous to lean on the legacy of ks. Stanisław Warzeszak, as a philosopher well- versed in the context of contemporary philosophical thought, as well as a great bioethics firmly clinging to personalism and dignity orientation on the way of his ethical considerations. The object of these reflections is to present a theological view of human life. The thesis of the work was formulated in the title: Theology of Life in the Publications of Fr. Stanisław Warzeszak. As the title suggests, it is God’s plan for human life. Fr. Stanislav, being a theologian and philosopher, approached the problem from the perspective of these two points of view.
 • Item
  Malarz i czas. Stanisław Żukowski (1875-1944). Monografia twórczości zapomnianego artysty
  (2023-09-28) Syzonenko, Iryna
  Stanisław Żukowski (1875-1944) to polski malarz pejzażysta, urodzony w Jędrychowcach koło Wołkowyska na Białorusi, o którego życiu oraz twórczości niewiele wiadomo, chociaż pozostawił po sobie znaczny dorobek liczący blisko tysiąc obrazów. Znajdują się one w kilkunastu muzeach europejskich, a nawet w USA. W Polsce, ojczyźnie Żukowskiego, obrazy artysty posiadają muzea narodowe w Krakowie i w Warszawie oraz muzea regionalne w kilku innych miastach. Niestety, zwykle nie są one dostępne dla szerszej publiczności, ponieważ z reguły pozostają w magazynach. W efekcie łatwiej i częściej można oglądać płótna Stanisława Żukowskiego w Ukrainie, Rosji czy w Białorusi, które to kraje uważają go za swego artystę. Dlatego też celem niniejszej rozprawy było przedstawienie – po raz pierwszy – pełnej i maksymalnie obiektywnej biografii artysty oraz jego twórczości malarskiej i wystawienniczej, w oparciu o szeroko zakrojone badania archiwalne (zarówno w Polsce, na Ukrainie, jak i w Rosji), analizę informacji prasowych z epoki, katalogów wystaw i katalogów aukcyjnych, a także skromnej literatury przedmiotu. Jej autorka po dotarciu do bardzo wielu obrazów artysty i ich zinwentaryzowaniu, przeprowadziła analizę wybranych, najbardziej charakterystycznych dla jego osobowości artystycznej płócien, co umożliwiło na ustalenie miejsca i roli Stanisława Żukowskiego, w dziejach polskiego malarstwa pejzażowego końca XIX i pierwszych dekad XX wieku. Rozprawa składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy (teksty) obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Tom drugi (ilustracje) zawiera reprodukcje fotografii archiwalnych, dokumentów i korespondencji oraz przede wszystkim kilkudziesięciu płócien namalowanych przez Żukowskiego. Rozdział pierwszy przedstawia stan badań, obejmujący wszystkie dostępne autorce publikacje dotyczące życia i twórczości artysty, jakie ukazały się dotychczas w języku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i naturalnie polskim. Rozdział drugi to biografia Żukowskiego, likwidacja całego szeregu białych plam i błędnych opinii obecnych w powszechnym obiegu medialnym. Rozdział trzeci zawiera uwagi na temat działalności wystawienniczej Żukowskiego, jego związków z innymi malarzami i grupami artystycznymi oraz bogatymi mecenasami i kolekcjonerami, którzy tak chętnie kupowali obrazy artysty do swoich kolekcji. Z kolei w ramach rozdziału czwartego została zaprezentowana twórczość malarska Żukowskiego, omówione najbardziej typowe cechy jego kompozycji pejzażowych oraz – w mniejszym stopniu – pałaców. Naturalnie autorce nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości, jeszcze wiele kwestii czeka bowiem na wyjaśnienie lub pogłębioną analizę stylistyczno-porównawczą, ale pierwszy krok został zrobiony. Można więc mieć nadzieję, że niniejsza rozprawa zapoczątkuje szersze, bardziej pogłębione niż dotychczas, zainteresowanie Stanisławem Żukowskim i jego obrazami ze strony polskich historyków sztuki, zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia. Warto bowiem, aby ten ciekawy malarz pejzażysta, który tak ukochał ojczyznę swoich przodków i niepowtarzalne piękno jej przyrody, zawitał na stałe do naszych serc i umysłów. Stanislav Zhukovsky (1875-1944) is a Polish landscape painter, born in Yedrychovce, near Volkovysk in Belarus, about the life and work of whom little is known, although he left behind a significant body of work of nearly a thousand paintings. They are exhibited in more than a dozen European museums and even in the United States. In Poland, Zhukovsky's home country, the artist's paintings are displayed in national museums in Krakow and Warsaw, as well as regional museums in several other cities. Unfortunately, they are usually not available to the general public, as they tend to be kept in storage. Unfortunately, they are usually not available to the general public, as they tend to be kept in storage. As a result, it is easier and more common to see Stanislav Zhukovsky's canvases in Ukraine, Russia or Belarus, which all consider him their own artist. Therefore, the aim of this dissertation was to present - for the first time - a complete and maximally objective biography of the artist and his painting and exhibition work, based on very extensive archival research (both in Poland, Ukraine and Russia), analysis of period press releases, exhibition and auction catalogues, as well as the modest literature on the subject. After having reached a large number of the artist's paintings and cataloging them, the author analysed selected canvases that were most characteristic of his artistic personality, which made it possible to establish the place and role of Stanislav Zhukovsky in the history of Polish landscape painting of the end of the 19th century and the first decades of the 20th century. The dissertation comprises two volumes. Volume one (texts) includes an introduction, four chapters and a conclusion. Volume two (illustrations) contains reproductions of archive photographs, documents and correspondence and, above all, dozens of canvases painted by Zhukovsky. Chapter one presents the state of research, covering all the publications available to the author on the artist's life and work that have so far appeared in Russian, Ukrainian, Belarusian and, naturally, Polish language. Chapter two features a biography of Zhukovsky, eradicating a whole series of white spaces and misconceptions present in popular media circulation. Chapter three, in turn, comments on Zhukowski's exhibition activities, his relationships with other painters and art groups, and the wealthy patrons and collectors who were so keen to buy the artist's paintings for their collections. Finally, Chapter four, which presents Zhukovsky's paintings, discusses the most typical features of his landscape compositions and, to a lesser extent, his palaces. Naturally, the author has not succeeded in dispelling all doubts, for there are still many issues awaiting clarification or in-depth stylistic and comparative analysis, but the first step has already been taken. One can therefore hope that this dissertation will initiate a broader, more in-depth interest in Stanislav Zhukovsky and his paintings from Polish art historians, especially representatives of the younger generation. For it is worthwhile for this interesting landscape painter, who so loved the homeland of his ancestors and the unique beauty of its nature, to make a permanent home in our hearts and minds.