Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1887
Title: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy
Authors: Sowa, Magdalena
Mocarz-Kleindienst, Maria
Czyżewska, Urszula
Keywords: teaching languages; labour market; university didactics; language for special purposes; kształcenie językowe; rynek pracy; dydaktyka uniwersytecka; języki specjalistyczne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Publikacja stanowi zbiór kilkunastu tekstów nt. nauczania języków obcych w kontekście potrzeb polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Zostały one uporządkowane w pięć bloków tematycznych. W pierwszym pt. Polityka językowa i programy nauczania autorzy podjęli problematykę przestrzeni komunikacji publicznej w kontekście polskiej polityki językowej, jak również szereg zagadnień szczegółowych. Są nimi: cechy konstytuujące język specjalistyczny, badania nad dyskursami specjalistycznymi w obrębie konkretnych grup zawodowych, rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w dydaktyce uniwersyteckiej, w szczególności w programach specjalizacji na kierunkach neofilologicznych. Autorzy zaakcentowali potrzebę stałej współpracy w tworzeniu programów studiów lingwistycznych ze światem biznesu. W kolejnym bloku pt. Kształcenie językowe a potrzeby rynku pracy wskazano na potrzebę uwzględnienia oczekiwań pracodawców wobec absolwentów studiów neofilologicznych. Na przykładzie kilku konkretnych kierunków studiów przeanalizowano relacje pomiędzy wymogami rynku pracy, proponowanymi treściami kształcenia neofilologicznego a oczekiwaniami studentów. Podkreślono jednocześnie potrzebę zastosowania nowoczesnych technologii w dydaktyce uniwersyteckiej. Rozwijający się niezwykle dynamicznie zglobalizowany i wielokulturowy rynek pracy implikuje potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie metod dydaktycznych. Tym zagadnieniom poświęcona została trzecia część publikacji Nowe tendencje w nauczaniu języków specjalistycznych. W proces efektywnego kształcenia w zakresie języków obcych (w tym specjalistycznych) wpisane jest zagadnienie ewaluacji, które pozwala zweryfikować wiedzę i umiejętności językowe. Tym aspektom poświęcona została kolejna część tomu Ewaluacja. Istotnym komponentem dydaktyki uniwersyteckiej na potrzeby rynku pracy jest kształcenie nauczycieli języków obcych, którzy po ukończeniu studiów dysponują wiedzą i kompetencjami w zakresie nauczania języka obcego specjalistycznego. Specyfika pracy nauczyciela języka specjalistycznego, wyzwania i potrzeby edukacyjne tej grupy zawodowej stały się obiektem refleksji naukowej w ostatniej części tomu Kształcenie nauczycieli.
The publication is a collection of several texts on teaching of foreign languages in the context of the needs of the Polish and international labour market. They are organized into five thematic blocks. In the first one entitled Language policy and curricula, the authors have taken up the issues of the space of public communication in the context of the Polish language policy, as well as a number of detailed issues. These include: the features constituting a language for special purposes, research on specialist discourses within certain professional groups, the role and place of languages for special purposes in university teaching, especially in the curricula of specialisations of neophilological studies’ programmes. The authors emphasized the need for constant cooperation with the real world of business in creating linguistic curricula. In the next block entitled Language education and the needs of the labour market, the need to take into account the expectations of employers towards graduates of neophilological studies was pointed out. The relations between labour market requirements, proposed contents of neophilological education and students’ expectations were analysed on the example of several specific study programmes. At the same time, the need to use modern technologies in university teaching was emphasised. The rapidly developing globalised and multicultural labour market implies the need for new solutions in the field of didactic methods. The third part of the publication New tendencies in teaching languages for special purposes is devoted to these issues. The process of effective teaching of foreign languages (including ones for special purposes) includes the issue of evaluation, which allows for verifying knowledge and language skills. The next thematic block of the volume, Evaluation, is devoted to these aspects. An important component of university didactics for the needs of the labour market is the education of foreign language teachers who, after graduation, have knowledge and competences in teaching a foreign language for special purposes. The character of the work of a teacher of a language for special purposes, the challenges and educational needs of this professional group have become the object of research reflection in the last part of the volume Teachers’ Education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1887
ISBN: 978-83-8061-063-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sowa_M__Mocarz-Kleidienst_M__Czyzewska_U-Nauczanie_jezykow_obcych_na_potrzeby_rynku_pracy.pdfKsiążka4,76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons