Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1750
Title: Drogowskazy wychowania
Authors: Wilk, Stanisław
Kiciński, Andrzej
Łuczyński, Andrzej
Opiela, Maria Loyola
Smagacz, Arkadiusz
Keywords: wychowanie; Bronisław Markiewicz; Edmund Bojanowski; Jan Bosko; edukacja; upbringing; education
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Dogowskazy wychowania, red. S. Wilk, A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz, Lublin 2012
Abstract: Niniejsza publikacja poświęcona jest wielkiemu dziełu integralnego wychowania, które znajduje swe urzeczywistnienie w myśli i działalności pedagogicznej Jana Bosko, Edmunda Bojanowskiego i Bronisława Markiewicza. Poprzez ukazanie tej interdyscyplinarnej refleksji nad istotą i wyzwaniami współczesnej edukacji, publikacja daje jasną propozycję pedagogiki odwołującej się do przeszłości, ale jednocześnie otwartej na nowe propozycje i idee. Książka zawiera konkretne propozycje wychowania osoby – od wczesnego dzieciństwa po dorosłość – w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.
This publication is devoted to the great work of integral education, which finds its realization in the thought and pedagogical activity of Jan Bosco, Edmund Bojanowski and Bronisław Markiewicz. By showing this interdisciplinary reflection on the essence and challenges of contemporary education, the publication gives a clear proposal of pedagogy referring to the past, but at the same time open to new suggestions and ideas. The book contains specific proposals for educating a person – from early childhood to adulthood – in pre-school, school and extracurricular education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1750
ISBN: 978-83-7702-403-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WILK_Stanislaw__KICINSKI_Andrzej__LUCZYNSKI_Andrzej__OPIELA_Loyola__SMAGACZ_Arkadiusz-Drogowskazy_wychowania.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons