Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1521
Title: Glottodydaktyka ojczystojęzyczna w systemie edukacyjnym Bronisława Rocławskiego
Other Titles: The method of glottodidactics in the concept of Bronisław Rocławski
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: edukacja polonistyczna; edukacja językowa; innowacyjna metoda; nauka czytania i pisania; pomoce dydaktyczne; Polish language education; language education; innovative methods; learning to read and write; teaching aids
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Język i wychowanie. Księga jubileuszowa 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin 2016, s. 111-124
Abstract: Ustawiczne uczenie się jest istotnym wymogiem współczesnego życia, a wszelkie trudności w tym zakresie, chociażby w czytaniu, rozumieniu tekstu, czy pisaniu stanowią główną przeszkodę w osiągnięciu najwyższych ocen w nauce i w dążeniu do szybkich zmian nie tylko technologicznych. Pracując z dzieckiem metodą „glottodydaktyki” ojczystojęzycznej, stworzonej i ciągle doskonalonej przez prof. Bronisława Rocławskiego, już od najmłodszych lat można zapewnić uczniom osiągnięcie sukcesu zarówno w szkole, jak i w karierze pozaszkolnej. Artykuł ten prezentuje najważniejsze założenia „glottodydaktyki” ojczystojęzycznej w systemie edukacyjnym B. Rocławskiego jako innowacyjnej metody nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorka dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie letniej szkoły prowadzonej przez Profesora, a posiadając licencję i kwalifikacje do prowadzenia zajęć tą metodą, skutecznie realizuje ją wśród studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
The constant learning is an important requirement of modern life, and any difficulties in this area, even in reading, text comprehension, and writing are a major obstacle to achieve the highest degrees in learning and to aspire to quick changes not only in technology. Working with a child using the mother tongue glottodidactics approach, created and constantly perfected by professor Bronisław Rocławski, enables them to achieve success both at school and outside it even since the kindergarten level. This article presents the main principles of B. Rocławski’s mother tongue glottodidactics method as an innovative approach to teaching reading and writing to preschoolers and young learners. The author of this article shares her thoughts and knowledge gained at the summer school workshops of glottodidactics and glottotherapy run by professor B. Rocławski. The author is also a licensed teacher of this method. She effectively introduces this method among her students of preschool early childhood education in the Institute of Pedagogy of Catholic University of Lublin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1521
ISBN: 978-83-8061-234-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara-Glottodydaktyka_ojczystojezyczna_w_systemie_edukacyjnym_Bronislawa_Roclawskiego.pdfArtykuł2,68 MBAdobe PDFView/Open
jezyk i wychowanie.tifOkładka152,2 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons