Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1462
Title: Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku
Other Titles: Elections to the European Parliament in Lublin voivodeship in 2014
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: kampania wyborcza; wybory do Parlamentu Europejskiego; eurowybory 2014 roku; election campaign; elections to the European Parliament; 2014 European elections
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Publikacja poświęcona została wyborom do Parlamentu Europejskiego w oparciu o kampanię wyborczą na Lubelszczyźnie. Rozdziały kolejno poświęcone zostały genezie i specyfice Parlamentu Europejskiego, ukazaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego jako miernika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, nakreśleniu aksjologicznego tła analizowanej kampanii, pokazaniu rywalizacji wyborczej przez pryzmat problematyki ukraińskiej, problematyce kreacji wizerunku liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie, perswazji retorycznej ukazanej na tle innych sposobów kreowania wizerunku, prezentacji kandydatów na łamach prasy regionalnej, w mediach społecznościowych, a także przy użyciu wizualnej reklamy zewnętrznej oraz reklamy w internecie. Wieloaspektowe ujęcie tematu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku, zdaniem redaktorki, pozwala na lepsze zrozumienie specyfiki tej kampanii.
The publication was devoted to the elections to the European Parliament on the basic of the election campaign in Lublin voivodeship. The chapters are devoted to the genesis and specifications of the European Parliament, showing the elections to the European Parliament as a measure of the development of civil society in Poland, outlining the axiological framework of the analysed campaign, showing the election rivalry through the prism of Ukrainian issues, the issue of creating leaders to election list to the European Parliament in Lublin voivodeship, rhetorical persuasion shown against the background of other methods of creating an image, presenting candidates in the regional press, in social media as well as using visual and internet advertising. A multi-aspect take on the election campaign to the European Parliament in Lublin voivodeship in 2014 allows for a better understanding of the specificity of this title according to the editor.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1462
ISBN: 978-83-8061-093-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wybory_do_parlamentu.tifOkładka107,67 kBTIFFView/Open
Lukasik-Turecka_Agnieszka_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego-skompresowany.pdf7,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons