Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1381
Title: Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje
Other Titles: Integral upbringing in Catholic education. Ideas - creators - institutions
Authors: Opiela, Maria Loyola
Świdrak, Ewelina
Łobacz, Małgorzata
Keywords: osoba; dziecko; rodzina; wychowawca; integralny rozwój i wychowanie; opieka; edukacja; Kościół katolicki; zgromadzenia zakonne; teoria i praktyka wychowania; person; child; family; educator; integral education and upbringing; care; education; Catholic Church; religious congregations; theory and practice of education and upbringing
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem publikacji jest wskazanie podstaw wychowania integralnego, założeń, możliwości, zagrożeń, a także środowisk wychowania na gruncie teorii i praktyki edukacji. Punktem wyjścia teorii wychowania jest filozoficzna koncepcja człowieka. Na jej podstawie oraz dorobku nauk humanistycznych i społecznych można budować wymiar metodyczny i organizacyjny edukacji. Ze względu na wielowymiarowość wychowania integralnego, które obejmuje całą osobę w historii jej życia i działania, na różnych etapach jej edukacji, ukazano jego prawidłowości, możliwości i zagrożenia. W prezentowanych systemach i koncepcjach wychowania integralnego znajdują realizację religijno-filozoficzne podstawy antropologiczne oraz wiedza psychologiczna i pedagogiczna, niezbędna w organizacji i realizacji procesu wychowania. Tradycja edukacji katolickiej opiera się na społecznej nauce Kościoła, interpretującej i respektującej podstawy prawa naturalnego i stanowionego oraz specyfikę społeczno-kulturową poszczególnych narodów, społeczności i rodzin. Ukazano zatem aspekty społeczno-kulturowych uwarunkowań rozwoju rodzimych systemów wczesnej edukacji, pozarodzinnych form opieki nad dzieckiem, jego wychowania i nauczania. Prezentacja przykładów wychowania integralnego w edukacji katolickiej realizowanej przez zgromadzenia zakonne obejmuje elementy myśli pedagogicznej i ukazanie charakterystycznych działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży we współpracy z rodzinami, także osób z niepełnosprawnością i o zróżnicowanym statusie społecznym.
The aim of the publication is to indicate the theoretical and practical foundations of integral upbringing and education, assumptions, opportunities, threats, as well as educational environments. The starting point of the pedagogical theory is the philosophical concept of man. On its basis and with reference to achievements of humanities and social sciences, it is possible to create a methodical and organisational dimension of an educational framework. Due to the multidimensional nature of integral education, which covers the whole person in the history of his or her life and activity, its regularities, opportunities and threats are shown at different stages of the educational process. In the presented systems and concepts of integral education, there are religious and philosophical anthropological foundations as well as psychological and pedagogical knowledge necessary for the organisation and implementation of the process of education. The tradition of Catholic education is based on the social teachings of the Church, interpreting and respecting the basis of natural and state law and the socio-cultural specificity of individual nations, communities and families. Thus, the aspects of socio-cultural conditions for the development of native systems of early childhood education, non-family forms of child care, upbringing and teaching are presented. The presentation of the examples of integral education in Catholic education carried out by religious congregations includes elements of pedagogical thought and the presentation of characteristic educational activities for children and young people in cooperation with families, including people with disabilities and people of diverse social status.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1476-8278 - dr Małgorzata Łobacz ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6815-5370 - dr Ewelina Świdrak AUTORZY: s. Maria Loyola Opiela (red.), Ewelina Świdrak (red.), Małgorzata Łobacz (red.), Mikołaj Krasnodębski, ks. Mariusz Sztaba, Iwona Jabłońska, Agata Mirek, s. Teresa Antonietta Frącek, s. M. Julita Dorota Lipieta, s. Jolanta Beata Peliksza, s. Jana Aneta Morzyc, s. Monika Sztamborska, Weronika Jóźwiak, ks. Mirosław Stanisław Wierzbicki, s. Joanna Teresa Korzeniewska, s. Felicyta Lidia Świerz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1381
ISBN: 978-83-8061-023-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wychowanie_integralne_w_teorii.tifOkładka171,43 kBTIFFView/Open
Opiela_Swidrak_Lobacz_Wychowanie_integralne_w_edukacji_katolickie.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons