Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1350
Title: Jan Paweł II słowem i życiem o starości i posłannictwie osób w podeszłym wieku
Other Titles: Pope John Paul II by word and life about old age and mission of the elderly
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Jan Paweł II,; John Paul II; osoby w podeszłym wieku; starość; posłannictwo; elderly; old age; mission
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Citation: "Rozprawy Społeczne" 2015, nr 4 (IX), s. 42-47.
Abstract: Jan Paweł II w nauczaniu o życiu i starości człowieka wskazywał na godność osoby i wartość podeszłego wieku oraz na posłannictwo osób starszych. Głoszone słowa potwierdził własnym przykładem, szczególnie na etapie przeżywania swej starości i służby aż do końca sprawie Królestwa Bożego, by przejść z życia do życia, na które otwierał się z chrześcijańską nadzieją. To nauczanie i świadectwo Jana Pawła II pozostaje wciąż ważnym i inspirującym przesłaniem dla zarówno seniorów jak i tych, którzy korzystają z ich doświadczenia i mądrości oraz wspierają ich poprzez różne formy inicjatyw społecznych.
Pope John Paul II in teaching about life and old age of human pointed to the dignity and value of old age and the mission of the elderly. He confirmed the word preached by example, especially at the stage of living their own old age and serving until the end of his life for the Kingdom of God, to finally go from life to life, to which he was opened with the Christian hope. This teaching and testimony of Pope John Paul II still remains an important and inspiring message for both seniors and those who benefit from their experience and wisdom, and support them through various forms of social initiatives.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1350
ISSN: ISSN: 2081-6081
eISSN: 2657-9332
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Jan_Pawłe_II_slowem_i_zyciem_o_starosci.pdf219,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons