Artykuły naukowe (Jan Paweł II)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 26
 • Item
  Dobro wspólne w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Franciszka a wybrane aspekty teorii ekonomii
  (Wydawnictwo KUL, 2024) Horodecka, Anna; Żuk, Andrzej Jakub
  Głównym celem artykułu jest przedstawienie, porównanie i ocena współczesnych koncepcji dobra wspólnego sformułowanych przez ekonomistów w odniesieniu do rozumienia dobra wspólnego przez papieży Jana Pawła II i Franciszka. Intencją autorów niniejszego opracowania jest zatem wniesienie wkładu w toczącą się dyskusję na temat dobra wspólnego poprzez przedstawienie interdyscyplinarnej perspektywy integrującej tradycje katolickiej nauki społecznej ze współczesnymi koncepcjami ekonomicznymi, wzbogacając tym samym rozumienie kategorii dobra wspólnego w teorii ekonomii. Artykuł podkreśla tendencję teorii ekonomii w kierunku jednowymiarowych i relatywistycznych koncepcji dobra wspólnego oraz sugeruje poszukiwanie jednocześnie dwuwymiarowych i uniwersalistycznych ekonomicznych idei dobra wspólnego. Uznaje osiągnięcia papieży Jana Pawła II i Franciszka w pogłębianiu zrozumienia kategorii dobra wspólnego i zakłada, że nauczanie to może służyć jako inspiracja badawcza dla ekonomistów. Praca ukazuje także, w jaki sposób kategoria dobra wspólnego skłania do przewartościowania i umożliwia modyfikację podstawowych założeń teorii ekonomii, takich jak homo oeconomicus czy rozumienie racjonalności. The main purpose of the article is to present compare and evaluate contemporary con-cepts of the common good formulated by economists in relation to the understanding of the common good by Popes John Paul II and Francis. This study, therefore, aims to con-tribute to the ongoing discussion on the common good by presenting an interdisciplinary perspective integrating the traditions of Catholic social teaching with contemporary economic concepts, thereby enriching the understanding of the category of the common good in economic theory. The article highlights the tendency of economic theory towards one-dimensional and relativistic concepts of the common good and suggests the search for simultaneously two-dimensional and universalistic economic ideas of the common good. It recognizes the achievements of Popes John Paul II and Francis in deepening the understanding of the category of the common good and assumes that this teaching can serve as a research inspiration for economists. The work also shows how the category of the common good prompts a re-evaluation and enables modification of the basic assumptions of economic theory, such as homo oeconomicus or the understanding of rationality.
 • Item
  Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła
  (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016) Derdziuk, Andrzej
  Sakrament pokuty i pojednania jest uprzywilejowanym narzędziem duszpasterskim Kościoła, przez które wierni, spotykając Chrystusa udzielającego łaski miłosierdzia, odnawiają swoje życie duchowe, zapalają się w miłości do Boga i uczą się ofiarnej służby wobec bliźnich. Przez odpuszczenie grzechów chrześcijanin zyskuje nadzieję nowego życia i staje się świadkiem zmartwychwstania, przez co wnosi w życie Kościoła dynamizm włączania się w odnowę świata zgodnie z planem Boga. Niniejszy artykuł przedstawia liczne zachęty Stolicy Apostolskiej wyrażane przez ojców Soboru Watykańskiego II oraz papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, którzy niestrudzenie powracają do tego tematu i proponują świeckim i duchownym korzystanie z sakramentu pokuty jako drogi wzrastania w wierze i miłości. Sacrament of penance is the privileged instrument of the pastoral of the Church, through which the faithful encounter with Christ has granted the grace of mercy, renew their spiritual life, light up in the love of God and learn to generous service to others. By the forgiveness of sins Christian hope is gaining new life and becomes a witness of the resurrection, which brings to the life of the Church dynamism enable the renewal of the world in accordance with God's plan. This article presents a number of incentives Holy See expressed by the Fathers of Vatican II and the Popes Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis, who very oft takes this topic and offer laity and clergy use of the sacrament of penance as a way to grow in faith and love.
 • Item
  Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II
  (Instytut Teologiczny im. bł. W. Kadłubka, 2004) Kiciński, Andrzej
  Formacja (łac. formatio ukształtowanie, utworzenie) oznacza proces wywierania trwałych wpływów przez jedną osobę, grupę, instytucję na osobowość człowieka w celu ukształtowania w nim psychicznych struktur poznawczo-oceniających z interioryzacją systemu przekonań i systemu wartości oraz wytworzenia wypływających z nich umiejętności działań w określonym kierunku. Formacja leży u podłoża rodzinnego i szkolnego wychowania, a także wszelkiej działalności duszpasterskiej. Celem formacji jest wszechstronny rozwój umysłowy, moralny oraz wewnętrzny. Artykuł przybliża propozycję Jana Pawła II w obszarze społecznej formacji młodych Polaków, która została opracowana na bazie jego przemówień wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski. Formation (Latin: formatio, forming) is the process of exerting permanent influence by a person, group or institution on a person's personality in order to form his or her cognitive and appraisal psychic structures with the internalisation of a system of beliefs and values, and to produce the resulting ability to act in a specific direction. Formation underlies family and school education, as well as all pastoral activities. The goal of formation is comprehensive intellectual, moral and inner development. This article presents John Paul II's proposal in the area of the social formation of young Poles, which was developed on the basis of his speeches delivered during his pilgrimage to Poland.
 • Item
  Katecheza Jana Pawła II na temat: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli prezentacja Orędzia Ojca Świętego na Jubileusz Młodych 2000
  (Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu, 2000) Kiciński, Andrzej
  Artykuł podkreśla fakt, że na przełomie tysiącleci Jan Paweł II proponuje wielorakie formy katechezy. Jedną z takich form jest Światowy Dzień Młodzieży, gdzie papież w pewien sposób realizuje ostateczny cel katechezy, zawarty w doświadczeniu Kościoła, którym jest nie tylko doprowadzenie młodych do spotkania z Jezusem, ale również do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości. Opracowana teologia młodych, podkreśla prawdę, że człowiek nie może żyć bez miłości. Jan Paweł II rozwija swoją myśl, że człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Z analizy Orędzia na XV ŚDM wypływają kolejne zadania dla duszpasterstwa młodzieży, aby dać młodym przestrzeń i czas, gdzie mogliby przybliżyć się do Chrystusa, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia. The article highlights the fact that at the turn of the millennium, John Paul II proposes multiple forms of catechesis. One such form is the World Youth Day, where the Pope in a certain way realises the ultimate goal of catechesis as contained in the experience of the Church, that is, the goal is not only to bring young people to an encounter with Jesus, but also to a union and even a deep intimacy with him. The theology of youth developed, emphasises the truth that man cannot live without love. John Paul II elaborates on his thought that man remains a being incomprehensible to himself, his life is meaningless, if Love is not revealed to him, if he does not encounter Love, if he does not touch it and make it his own in some way, if he does not find a living participation in it. From the analysis of the Message for the Fifteenth World Youth Day, further tasks for the pastoral care of young people arise, in order to give them a space and a time where they can come closer to Christ, assimilate the whole reality of the Incarnation and Redemption.
 • Item
  Tożsamość ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski
  (Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2003) Kiciński, Andrzej
  Jan Paweł II podczas pielgrzymek apostolskich do Polski ukazywał katolicką wizję budowania tożsamości młodzieży na kluczowym dla nich etapie podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji. Propozycja dotyczyła adolescentów, jak i kolejnych etapów młodości. Papież ukazywał możliwości rozwoju życia duchowego, bez zaniedbywania innych sfer, jak: życie biologiczne, intelektualne czy społeczne. Wskazania świętego Jana Pawła II są aktualne do dziś mimo zmieniających się warunków zewnętrznych. During his apostolic pilgrimages to Poland, John Paul II presented a Catholic vision of building the identity of young people in their crucial stage of life. The proposal concerned adolescents as well as subsequent stages of youth. He indicated the possibilities of developing the spiritual life, without neglecting other spheres: such as biological, intellectual or social life. Saint John Paul II's indications are still relevant today despite the changing external conditions.