Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1334
Title: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna
Authors: Opiela, Maria Loyola
Braun, Katarzyna
Keywords: osoba; integralny rozwój i wychowanie; działania prospołeczne; Kościół; wiara; szkoła; pedagogika katolicka; katecheza; formacja; małżeństwo; rodzina; Catholic pedagogy; person; faith,; integral development and upbringing; marriage; catechetic classes; formation; family; school; church; pro-social activities
Issue Date: 2017
Publisher: Werset
Citation: M. L. Opiela, K. Braun (red.), W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno – pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2017.
Abstract: Integralna wizja człowieka, jako osoby i społeczeństwa, jako wspólnoty oraz stałość zasad to najbardziej charakterystyczne cechy pedagogiki katolickiej. Dlatego potrzeba interdyscyplinarnych refleksji teologicznej i pedagogicznej wychodzących z podstaw filozoficznych pozwalających przyjąć adekwatną antropologię oraz psychologicznych, by właściwie wspomagać integralny rozwój i wychowania osoby. Celem publikacji jest zatem ukazanie tej szerokiej perspektywy integralnego wychowania w różnych środowiskach funkcjonowania człowieka ze wskazaniem najpierw ogólnych jego podstaw i celu, jakim jest integralny rozwój osoby, by podkreślić konieczność i wartość harmonijnego ujęcia wymiaru teologicznego i pedagogicznego. Wskazując na bogactwo wartości, treści oraz konkretnych działań wspierających integralny rozwój osoby w wychowaniu, nie pominięto także zagrożeń i uwarunkowań niesprzyjających realizacji jego celów. W kontekście istotnych elementów procesu wychowania i jego wielorakich uwarunkowań przedstawiono przykłady realizacji działań edukacyjnych, duszpasterskich uwzględniając aspekt historyczny, badawczy, formacyjny, praktyczny.
An integral vision of the human being as a person, of the society as a community, along with the stability of underlying principles are the most characteristic features of Catholic pedagogy. Therefore, there is a need for interdisciplinary theological and pedagogical reflection, founded on philosophical grounds, in order to develop an adequate anthropological stance for Catholic pedagogy. There is also a need for psychological research to properly support the integral development and education of the human person. The aim of this publication is, therefore, to outline this broad research perspective on integral education, practiced in diverse environments of human functioning. First of all, the general foundations and the goal of integral development of the person are indicated, with emphasis on the need for a harmonious approach to its theological and pedagogical dimensions. By pointing out the richness of values, educational content and real-life practice supporting the integral development of a person, the publication also addresses threats and unfavourable conditions for the achievement of these educational goals. In the context of essential elements of the upbringing and education process in its multiple dimensions, examples of educational and pastoral activities are presented, taking into account their historical, research-related, formational and practical aspects.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-7508-7719 - dr Katarzyna Braun
AUTORZY: Maria Loyola Opiela (red.), Katarzyna Braun (red.), Alina Rynio Iwona Szewczak ks. Łukasz Plata Karolina Szymaniak Ewelina Kurowicka ks. Andrzej Jasnos ks. Andrzej Łuczyński Iwona Jabłońska ks. Łukasz Nycz ks. Krzysztof Bieńczak ks. Michał Jędrzejski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1334
ISBN: 978-83-65713-25-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Braun_red._W_kregu_integralnego_wychowania.pdfksiążka7,56 MBAdobe PDFView/Open
Opiela_Braun_W_kregu_integralnego_wychowania_okladka.jpgokładka85,34 kBJPEGView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons