Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1327
Title: Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana
Other Titles: Integral preschool pedagogy in the upbringing system of Edmund Bojanowski. Continuity and change
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Edmund Bojanowski; dziecko; osoba; system wychowania; wczesna edukacja; integralna pedagogika przedszkolna; kontynuacja; zmiana; Edmund Bojanowski; child; person; upbringing system; early childhood education; integral preschool pedagogy; continuity; change
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Celem publikacji jest przedstawienie podstaw i zasad integralnej pedagogiki przedszkolnej w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Przedstawiono stałe podstawy i założenia określające jej tożsamość oraz specyfikę wynikającej z nich struktury i organizacji procesu wczesnej edukacji, z uwzględnieniem metod, form, środków i warunków jego realizacji, odpowiadających współczesnym wymaganiom prawa oświatowego, co stanowi obszar jej zmiany adaptacyjnej. Zamiarem autorki jest pokazanie integralnej pedagogiki w systemie wychowania Bojanowskiego, tworzonej we współczesnym kontekście jako propozycji o konkretnej tożsamości. Jako subdyscyplina pedagogiki ogólnej należy ona do nurtu pedagogiki o inspiracji chrześcijańskiej obejmującej systemy samodzielnych koncepcji pedagogicznych, budowanych na podstawach filozofii i teologii chrześcijańskiej. System pedagogiczny Bojanowskiego został potwierdzony przez sprawdzone w czasie i w praktyce przykłady rozwiązań, które zachowały swą aktualność nie tyle w wymiarze strukturalnym, ile w funkcjonalnym. Jego rekonstrukcja i analiza w interdyscyplinarnym kontekście uwarunkowań, w jakich powstawał i jest aktualizowany, pozwala na określenie podstaw i założeń pedagogiki przedszkolnej. Tworząc pedagogikę w systemie wychowania Bojanowskiego drogą kontynuacji (zapewniającej jej ciągłość) i zmiany (polegającej na jej adaptacyjnej odnowie), odniesiono się do całego kontekstu tych uwarunkowań.
The purpose of this publication is to present the fundamentals and principles of integral preschool pedagogy of the upbringing system of Edmund Bojanowski. The thesis presents a permanent basis and assumptions defining its identity and specificity resulting from their structure and organization of the process of Elary education, including methods, forms, means and conditions for its implementation corresponding to the modern requirements of the education law, which is the area of its adaptive change. The intention of the author is to show the integral pedagogy in the upbringing system of E. Bojanowski created in the contemporary context as a proposal for a specific identity. As a sub-discipline of general pedagogy follows the trend of pedagogy of Christian inspiration including self-concept pedagogical systems built on the foundations of philosophy and Christian theology. Bojanowski pedagogical system is proven by time and practice example of education solutions that retain their relevance not only in a structural way but also In a functional way. The reconstruction and analysis in an interdisciplinary context of conditions under which it was created and updated, allows to determine the factors and assumptions of preschool pedagogy. By creating the pedagogy in the upbringing system of Bojanowski by continuing (ensuring its continuity) and change (involving its adaptive renewal), reference was made to the entire context of these conditions.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1327
ISBN: 978-83-7702-636-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Integralna pedagogika przedszkolna.tifOkładka167,35 kBTIFFView/Open
Opiela_Maria_Integralna_pedagogika_przedszkolna.pdfKsiążka3,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons