Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1232
Title: Przemiany praktyki spowiedzi sakramentalnej w Belgii w XX wieku na przykładzie posługi duszpasterskiej braci kapucynów prowincji flamandzkiej
Other Titles: Transformations of the practice of sacramental confession in the 20th century Belgium on the example of Pastoral Ministry Capuchin Friars
Authors: Derdziuk, Marcin Andrzej
Keywords: kapucyni; spowiedź; Kościół; sakrament; Belgia; capuchin friars; confession; Belgium; church
Issue Date: 2020
Abstract: Podstawowym celem studium "Przemiany praktyki spowiedzi sakramentalnej w Belgii w XX wieku na przykładzie posługi duszpasterskiej Braci Kapucynów" było przedstawienie teologiczno-społecznych aspektów związanych z przemianą praktyki sakramentalnej spowiedzi w Belgii. Zagadnienie zostało przeanalizowane na przykładzie posługi braci kapucynów prowincji flandryjskiej, którzy stanowili punkt odniesienia w złożonych uwarunkowaniach teologiczno-społecznych. Treścią pierwszego rozdziału był krótki rys historyczny, dziejowa analiza sytuacji Kościoła katolickiego w Belgii, jego dynamika, skrajny rygoryzm, panorama kreowania się posługi spowiedniczej w rodzącej się wspólnocie kapucynów. Rozdział drugi był spojrzeniem na kontekst historyczno-teologiczny przemian soborowych, z uwypukleniem roli formowania się nowego oblicza Kościoła. Treścią rozdziału trzeciego była próba nakreślenia problemu i charakterystyki przejawów kryzysu spowiedzi. W rozdziale czwartym podjęto próbę analizy wpływu kryzysu spowiedzi na całokształt życia wspólnoty eklezjalnej. W ostatnim rozdziale poddano analizie inicjatywy wnoszące nadzieję w odrodzenie praktyki sakramentu pokuty. W rozważanaich skupiono się na przejawach charyzmatycznej posługi braci kapucynów. Praca ukazała również Kościół skonfrontowany z działalnością wrogich mu nurtów, nie zawsze znajdujący w odpowiedzi właściwą metodologię działań. Zamiarem pracy było wskazanie najważniejszych przyczyn odejścia wiernych od spowiedzi. Osiągnięciem pracy było zaprezentowanie bardzo skomplikowanego czasu przemian psoborowych w Belgii.
The dissertation entitled "Transformations of the practice of sacramental confession in the 20th century Belgium on the example of pastoral ministry of Capuchin Friars" has aimed to demonstrate socio-theological aspects related to the transformation of the practice of sacramental confession in Belgium. The issue has been analysed on the example of the ministry of capuchin friars of the Province of Flanders, who were the reference point in complex socio-theological conditions. The first chapter presents a short historical outline: an analysis of the historical situation of the Catholic Church in Belgium, its dynamics, extreme rigorism, and an overview of the development of penitential ministry in the newly established capuchin community. In the second chapter illustrates historical and theological context of conciliar changes, emphasising the role of the formation of the new image of the Church. The third chapter attempts tom outline problems and characteristic manifestations of the crisis of sacramental confession. In the fourth chapter the author has attempted to analyse the impact of the crisis of sacramental confession on the entire life of the Church's community. The last chapter analyses new initiatives bringing hope of the rebirth of the practice of sacramental penance. The point of focus has been placed on some examples of charismatic ministry of capuchin friars. The dissertation has also shown the Church in conflict with some currents inimical to her, to which currents the Church had often failed to respond with appropriate methodology of action. The dissertation has aimed to indicate the crucial grounds for the decline of the practice of sacramental confession among the faithful. The dissertation has succeeded in presenting the very intricate time of post-conciliar changes in Belgium.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1232
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derdziuk_Marcin_Przemiany_praktyki_spowiedzi_sakramentalnej_w_Belgii.pdf2,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons