W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym

Abstract
Lublin jest miastem, w którym tradycje akademickie są bardzo bogate i różnorodne. Jako ważny ośrodek na akademickiej mapie Polski od zawsze skupiał autorytety, które wpływały na światopogląd i kształtowały postawy kolejnych pokoleń. W niniejszej publikacji zebrano biografie osób z lubelskich uczelni, które wpłynęły na rozwój akademickiego Lublina. Jednak w przeważającej części pracy prezentowane jest środowisko KUL. Autorzy tekstów zebranych w tym tonie przedstawiają ludzi – naukowców i studentów – związanych z lubelskim środowiskiem akademickim. Ukazują ich zawiłe losy, zanim trafili do Lublina, zaangażowanie w pracę na tutejszych uniwersytetach, w rozwój wielu dziedzin nauki i w dydaktykę, a także ich dzieje po wyjeździe z miasta, podkreślając, jak zdobyta na tutejszych uniwersytetach wiedza i doświadczenie wpłynęły na ich życie osobiste i działalność zawodową.
Lublin is a city where academic traditions are very rich and diverse. As an important center on the academic map of Poland, it has always gathered authorities who influenced the worldview and shaped the attitudes of subsequent generations. This publication contains biographies of people from Lublin universities who influenced the academic development of Lublin. However, most of the work presents the environment of the Catholic University of Lublin. The authors of the texts collected in this tone present people - scientists and students - associated with the Lublin academic community. They show their complicated fate before they came to Lublin, their involvement in work at local universities, in the development of many fields of science and didactics, as well as their history after leaving the city, emphasizing how the knowledge and experience gained at local universities influenced their personal lives and professional activity.
Description
Keywords
Akademicki Lublin, naukowcy, studenci, środowisko akademickie KUL., Academic Lublin, scientists, students, the academic community of the Catholic University of Lublin.
Citation
red. nauk, R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, t. 8, serii: „Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej”, Wyd. Episteme, Lublin 2015, ss. 572".
ISBN