Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Description
Książka ma charakter analiz teoretycznych i składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy podejmuje zagadnienia, które stoją u podstaw podejmowanej przez K. Wojtyłę refleksji nad wspólnotą małżeńską. Zostały w nim zamieszczone naukowe źródła dla papieskiej koncepcji wychowania małżonków. Drugi rozdział wyjaśnia podstawowe kategorie podejmowane w książce. Kolejne rozdziały dotyczą wychowania małżonków od strony ontologicznej, aksjologicznej oraz metodycznej. Celem badań jest poznanie specyfiki wychowania małżonków, wyodrębnienie koncepcji oraz ukazanie aktualności i możliwości praktycznego realizowania wychowania małżonków w ujęciu Jana Pawła II. Realizacja przyjętych celów pozwoliła wyodrębnić kategorię "my-małżeńskiego", której zadaniem jest zebranie w całość papieskiego rozumienia małżeństwa i jego rozwoju. Wskazuje ona zarazem na cel wychowania, którym jest pełna jedność dwojga osób bez zatracenia ich indywidualnego charakteru.
The book has the character of theoretical analyses and consists of five chapters. The first chapter discusses the issues which are at the basis of the reflection on marital community undertaken by K. Wojtyła. It includes scientific sources for the papal concept of educating spouses. The second chapter explains the basic categories taken up in the book. The following chapters deal with the education of spouses from the ontological, axiological and methodological point of view. The aim of the research is to get to know the specifics of upbringing of spouses, to distinguish the concept and to show the actuality and the possibility of practical realization of upbringing of spouses in the perspective of John Paul II. The realization of the adopted objectives made it possible to distinguish the category of "we-marriage", whose task is to bring together the papal understanding of marriage and its development. It also points to the aim of education, which is the full unity of two people without losing their individual character.
Keywords
Karol Wojtyła_Jan Paweł II, wychowanie personalistyczne, rodzina, wspólnota małżeńska, my-małżeńskie, family; marital community; we-marriage; personalistic education
Citation
ISBN
978-83-7702-718-9