Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Warzeszaka (1958-2017)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-09-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ważne odkrycia dwudziestego stulecia w zakresie nauk genetycznych, a szczególnie odkrycie ludzkiego kodu DNA, otworzyły przed ludźmi ogromne możliwości. Nowoodkryte instrumentarium może być dobrą okazją, by służyć współczesnemu człowiekowi jako pomoc w konstruktywnej przemianie życia konkretnego człowieka na lepsze. Zamiast tego, aby służyć życiu w myśli propozycji Stwórcy, człowiek staje się jego wrogiem, a czasami nawet wbrew wszelkiemu porządkowi pragnie budować cywilizacje śmierci, nie rozumiejąc, że przez to uderza przede wszystkim we własną egzystencję. Alternatywą i odpowiedzią na te utopijne idee są założenia personalizmu upominającego się o godność każdego człowieka. Dlatego szczególnie korzystne jest pochylenie się nad spuścizną ks. Stanisława Warzeszaka, jako filozofa doskonale orientującego się w kontekście współczesnej myśli filozoficznej a także świetnego bioetyka mocno trzymającego się personalizmu i orientacji godnościowej na drodze swoich rozważań etycznych. Przedmiotem niniejszych rozważań jest ukazanie teologicznego spojrzenia na życie ludzkie. Teza pracy została sformułowana w tytule: "Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Warzeszaka". Jak wynika z tytułu, chodzi o Boży plan odnośnie życia ludzkiego. Ks. Stanisław będąc teologiem i filozofem, podchodził do tego problemu z perspektywy tych dwóch spojrzeń. The important discoveries of the 20th century in the field of genetic sciences, and in particular the discovery of the human DNA code, have opened up enormous opportunities for people. Newly discovered instruments may be a good opportunity to serve modern man as an aid in the constructive transformation of a particular man’s life for the better. Instead of serving life according to the Creator’s proposal, man becomes its enemy and sometimes, even against all order, wants to build civilizations of death, without realizing that by doing so he attacks his own existence. The alternative and answer to these utopian ideas are the assumptions of personalism claiming the dignity of every human being. Therefore, it is particularly advantageous to lean on the legacy of ks. Stanisław Warzeszak, as a philosopher well- versed in the context of contemporary philosophical thought, as well as a great bioethics firmly clinging to personalism and dignity orientation on the way of his ethical considerations. The object of these reflections is to present a theological view of human life. The thesis of the work was formulated in the title: Theology of Life in the Publications of Fr. Stanisław Warzeszak. As the title suggests, it is God’s plan for human life. Fr. Stanislav, being a theologian and philosopher, approached the problem from the perspective of these two points of view.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych, Sekcja Teologii Moralnej; promotor: o. prof. Andrzej Derdziuk
Keywords
ks. Stanisław Warzeszak, teologia życia, bioetyka, Boży plan, Pr. Stanisław Warzeszak, Hans Jonas, theology of life, personalism, nihilism
Citation
ISBN
Creative Commons License