Odpowiedzialność karna osoby prowadzącej pojazd pod wpływem narkotyków

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tematem pracy jest problem odpowiedzialności karnej prowadzących pojazd pod wpływem substancji psychoaktywnych, różnych od alkoholu, uregulowanej w art. 178a k.k. i w art. 87 k.w. Przepisy te poddano analizie prawnej, wykazując, że ze względu na brak granicy pomiędzy typami czynu zabronionego z art. 87 § 1 k.w. i z art. 178a § 1 k.k., ale też z art. 87 § 2 k.w. i art. 87 § la k.w., nie spełniają one funkcji gwarancyjnych prawa karnego. Przedstawiono również historię kryminalizacji tego rodzaju zachowań, jak i obowiązujące współcześnie rozwiązania prawne zauważając, że o ile system impairment polegający na wykazaniu, że zażycie narkotyku rzeczywiście wywołało stan zagrażający bezpieczeństwu w komunikacji, odpowiada podstawowym zasadom odpowiedzialności karnej, o tyle model zerowej tolerancji, choć praktyczny, zezwala karać również w sytuacji, gdy poziom intoksykacji nie wpływa na zdolności psychomotoryczne. Przede wszystkim starano się jednak udowodnić, że ze względu na brak definicji stanu będącego znamieniem typu czynu zabronionego z art. 178a § 1 k.k. oraz z art. 87 § 1 k.w., przepisy te kryminalizują to samo zachowanie. Nie ma wobec tego podstaw do wskazywania w opiniach toksykologicznych, jakie stężenie określonego środka skutkuje odpowiedzialnością za występek albo za wykroczenie. Na ich podstawie zapadają zaś wyroki skazujące. Liczba osób zatrzymywanych i skazywanych jest jednak „symboliczna” (w okresie od 2015 r. do 2019 r. w powiecie tarnowskim zatrzymano 67 takich kierowców). Prowadzi to do wniosku, że błędy popełnione przez ustawodawcę, skutkują bezkarnością prowadzących pojazd pod wpływem narkotyków. The subject of the paper is the problem of criminal responsibility for driving under the influence of psychoactive substances, other than alcohol, regulated in article 178a of the Criminal Code and article 87 of the Misdemeanours Code. These provisions were subject to legal analysis showing that due to the lack of a borderline between the types of offences from article 87 § 1 of the Misdemeanours Code and article 178a § 1 of the Criminal Code, but also from article 87 § 2 of the Misdemeanours Code and article 87 § la of the Misdemeanours Code, they do not fulfil the guarantee functions of criminal law. The history of criminalisation of this type of behaviour was presented as well as the current legal solutions and it was noted that while the system of impairment consisting in proving that the use of a drug actually caused a state threatening the safety of transport corresponds to the basic principles of criminal liability, the zero tolerance model, although practical, allows for punishment also in a situation where the level of intoxication does not affect psychomotor skills. Above all, however, it was attempted to prove that due to lack of definition of the state which is a constituent element of the type of prohibited act under article 178a § 1 of the Criminal Code and article 87 § 1 of the Misdemeanours Code, these provisions criminalize the same behaviour. Therefore, there are no grounds for indicating in toxicological opinions what concentration of a given drug results in liability for either a misdemeanour or an offence. These are the basis for convictions. The number of persons arrested and convicted, however, is "symbolic" (in the period from 2015 to 2019, 67 such drivers were arrested in the Tarnów district). This leads to the conclusion that mistakes made by the legislator result in impunity for driving under the influence of drugs.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych; promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
Keywords
przestępstwo z art. 178a k.k., narkotyk, alkohol, typ przepołowiony, kierujący pojazdem, an offence under article 178a of the Penal Code, drug, alcohol, bisecting, driver of vehicle
Citation
ISBN