Podstawowe zasady ekologii ludzkiej. Refleksje teologa moralisty w oparciu o nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Abstract
Artykuł dotyczy potrzeby kształtowania ekologii ludzkiej w czasie kryzysu ekologicznego, który dotyka naszą planetę. O tej potrzebie wielokrotnie w swoim nauczaniu mówili Jan Paweł II i Benedykt XVI, wskazując ją jako zasadę dla wszelkich działań mających na celu ochronę biosfery. U podstaw ekologii ludzkiej stoi koncepcja człowieka, a przyczyną obecnego kryzysu ekologicznego jest błąd antropologiczny. Wobec rozpowszechnionych tendencji o charakterze inkluzjonistycznym i eskluzjonistycznym potrzebna jest antropologia integralna uznająca pełnię prawdy o człowieku jako osobie i relacjach, które tworzy z otoczeniem i samym sobą. W jej świetle człowiek jawi się jako najwspanialsze stworzenie, a świat dzięki niemu uzyskuje swoją wartość. Imponujący postęp technologiczny w wielu dziedzinach życia niesie jednak zagrożenie dla człowieka oraz równowagi w jego środowisku życia. Szczególnym zagrożeniem dla ekologii ludzkiej jest brak poszanowania dla życia ludzkiego i rodziny, która jest podstawową komórką życia społecznego i ekologii ludzkiej. Jedynie uznanie niezbywalnych praw osoby ludzkiej i promocja rodziny oraz zachowanie pokoju pomiędzy narodami może umożliwić właściwą troskę o środowisko naturalne. Jan Paweł II i Benedykt XVI wskazują, że troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego i podają szereg konkretnych przykładów jej realizacji. Niezbędne jest takie korzystanie z bogactw tego świata, które uwzględnia naturę wszystkich bytów oraz ich harmonię. Należy pamiętać o ograniczonej ilość bogactw naturalnych, z których winny móc także korzystać przyszłe pokolenia. Ważne jest także, takie planowanie rozwoju przemysłu, które oddali niebezpieczeństwa grożące życiu i zdrowiu człowieka.
This paper considers necessity of human ecology in the time of ecological crisis, which can be observed in Earth. Popes John Paul II and Benedict XVI many times have raised this issue, because it is the base of any actions, which aim at protecting biosphere. At the bottom of human ecology there is the idea of human being and anthropological error has caused current ecological crisis. Integral anthropology is needed, since there are a lot of trends, which write man only off as a part of nature or creature totally independent of nature. In the light of integral anthropology human being is the most magnificent creature and world has its own value due to the man. Technological progress is impressive but threatens man and disturbs the balance of life environment. The main danger is lack of respect for human life and family, which is the fundamental structure of society and human ecology. Only the observance of the human person, promotion of family and maintenance of peace between nations can enable proper concern for environment. John Paul II and Benedict XVI indicate that caring about nature is everyone’s duty and show the way of realizing it. Man should use natural resources remembering about the nature of all existences and their harmony. People ought to take into consideration limited store of natural resources, as next generations can also use them. Moreover, reasonable planning development of industry is very important.
Description
Keywords
człowiek, ekologia ludzka, kryzys, pokój, rodzina, społeczeństwo, crisis, family, human ecology, man, peace, society
Citation
Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2013, s. 133-143
ISBN