Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/901
Title: Od cytatu do plagiatu – eksploracje infoetyczne (cz. 2)
Other Titles: From the citation to the plagiarism – infoethical explorations (vol. 2)
Authors: Wyrostkiewicz, Michał
Keywords: cytat; infoetyka; badania naukowe; tekst naukowy; citation; info-ethics; research; scientific text
Issue Date: Jun-2017
Citation: „Biuletyn Edukacji Medialnej” 15 (2017), nr 1, s. 94-106.
Abstract: Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją cytat to dosłowne przywołanie czyjejś lub swojej wypowiedzi. Infoetyczne eksploracje problematyki doprowadziły do wniosku, że takie „techniczne” ujęcie problemu nie charakteryzuje w pełni cytatu. Trzeba do niego dodać warstwę humanistyczną. Wówczas cytatem nazwie się wyraźnie oznaczoną i opisaną wypowiedź włączoną do tekstu autorskiego, wobec którego ma ona funkcje pomocniczą (subsydialną), a nie pomocną, ozdobną lub uzupełniającą. Prawdziwy cytat ma na celu odkrywanie prawdy. Jest też narzędziem wspólnototwórczym.
According to the generally accepted definition of citation, it is a literal repetition of someone's or his speech. Analytical exploration of the problem led to the conclusion that such "technical" approach to the problem does not characterize it. We need to add a humanist layer to it. Then the citation is clearly marked and described statement included in the author's text, for which it has an auxiliary (subsidy) function - not a helpful, ornamental or complementary. A real citation is to discover the truth. It is also a community-forming tool.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/901
ISSN: 1733-0297
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wyrostkiewicz_Michal_Od_cytatu_do_plagiatu_2.pdf246,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons