Książki/rozdziały (WNPiT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Zieleń Lublina jako element architektury miasta
  (Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2016) Kulesza, Piotr; Żak-Kulesza, Małgorzata
 • Item
  Warunki rozwoju drzew w miastach w stanowiskach przyulicznych. Przykład Lublina
  (Urząd Miasta Lublin, 2017) Kulesza, Piotr; Lubiarz, Magdalena
  The paper presents the review of information concerning conditions for the growth of trees near the streets in urban areas. We present impact of different factors (e.g. deformation and contamination of soils, air pollution, water deficit) on trees growing near small and big streets. The paper is also an attempt to assess growth conditions of street trees in Lublin. We conducted field studies of tree placements along selected streets of Lublin. We have also assessed the potential impact of negative factors on trees. We checked the distance between trees and the edge of the road. We tried to answer the questions: if tree roots are covered with soil, asphalt or paving; if snow is removed from the roadway to the roots of trees, etc.
 • Item
  Percepcja miejskiej roślinności przyulicznej przez mieszkańców Lublina
  (Urząd Miasta Lublin, 2017) Kulesza, Piotr; Solski, Marek; Lubiarz, Magdalena
  An element of the urban structure of each city is the communication system. The road system provides the character of the city. The streets are complemented by vegetation belts with aesthetic, natural and social functions. Unfortunately, recently the trees and shrubs along the streets becomes a problem especially in relation to traffic safety reasons. In this paper, we tried to determine the perception of urban roadside vegetation by the inhabitants of Lublin. The study evaluated the aesthetic qualities of plants along the streets and indicated their functions. The result of the study found that the citizens of Lublin appreciate the aesthetic value of the road belt's vegetation, and they perceive the need to plant new trees and shrubs. They also notice the numerous functions of these plants, especially their role in forming urban space.
 • Item
  Degradacja suchych dolin Lublina poprzez zabudowę deweloperską
  (Urząd Miasta Lublin, 2014) Kulesza, Piotr; Mackoś-Iwaszko, Ewa; Lubiarz, Magdalena; Solski, Marek
  Jednym z problemów współczesnych polskich miast jest kwestia wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Koniec XX wieku przyniósł rozwój nowych form osiedli, w tym zabudowy grodzonej (gated communities). Obecnie zauważa się intensywny proces wkraczania tego typu struktur osadniczych w istniejącą przestrzeń urbanistyczną. Prywatni inwestorzy, kierując się maksymalizacją zysków, wznoszą kolejne osiedla, nie uwzględniając zastanych warunków społecznych, architektonicznych i krajobrazowych. Niniejsza praca prezentuje badania nad wpływem nieodpowiednio planowanej deweloperskiej zabudowy mieszkaniowej, która chaotycznie wkracza w układ przestrzenno-krajobrazowy Lublina. Celem pracy jest wskazanie negatywnych skutków tworzenia grodzonych osiedli mieszkaniowych w Lublinie w obszarze wąwozów i suchych dolin.
 • Item
  Znaczenie wąwozów leśnych Lublina w migracji zwierząt
  (Urząd Miasta Lublin, 2014) Lubiarz, Magdalena; Mackoś-Iwaszko, Ewa; Solski, Marek; Kulesza, Piotr
  Lublin jest miastem o specyficznej rzeźbie terenu wyrażającej się w znacznej ilości wąwozów i suchych dolin. Wąwozy, podobnie jak doliny rzeczne, mogą mieć znaczenie w przemieszczaniu się dzikich gatunków zwierząt. Niestety liczne wąwozy na terenie Lublina są przekształcone w sposób tak znaczący, że nie mają one prawie żadnego znaczenia przyrodniczego, a co za tym idzie nie są przydatne dla bytowania i migracji zwierząt. Celem niniejszej pracy jest ukazanie przekształceń w krajobrazie, które wpłynęły na funkcjonowanie przyrodnicze wąwozów leśnych Lublina. Ponadto starano się ukazać jakie zmiany w strukturze wąwozów wpłynęły na możliwość wykorzystania ich przez zwierzęta jako korytarzy migracyjnych.