Degradacja suchych dolin Lublina poprzez zabudowę deweloperską

Abstract
Jednym z problemów współczesnych polskich miast jest kwestia wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Koniec XX wieku przyniósł rozwój nowych form osiedli, w tym zabudowy grodzonej (gated communities). Obecnie zauważa się intensywny proces wkraczania tego typu struktur osadniczych w istniejącą przestrzeń urbanistyczną. Prywatni inwestorzy, kierując się maksymalizacją zysków, wznoszą kolejne osiedla, nie uwzględniając zastanych warunków społecznych, architektonicznych i krajobrazowych. Niniejsza praca prezentuje badania nad wpływem nieodpowiednio planowanej deweloperskiej zabudowy mieszkaniowej, która chaotycznie wkracza w układ przestrzenno-krajobrazowy Lublina. Celem pracy jest wskazanie negatywnych skutków tworzenia grodzonych osiedli mieszkaniowych w Lublinie w obszarze wąwozów i suchych dolin.
One of the problems of modern Polish cities is the issue of multifamily housing. The end of the twentieth century brought development of new forms of housing estates, including gated communities. Nowadays, there is a visible process of entering of such housing structures into the pre-existent urban space. Private investors, who are guided by profit maximization, introduce subsequent housing estates without taking into consideration already present social, architectural and landscape conditions. This work presents a study of the influence of inadequately planned estate development, which is chaotically entering the spatial-landscape system of Lublin. The goal of this work is to determine the negative effects of constructing gated communities in Lublin in the area of ravines and dry valleys.
Description
Keywords
suche doliny, osiedla deweloperskie, wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, zabudowa grodzona, Lublin, dry valleys, estate development, multi-family housing, gated communities
Citation
Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia, red. E. Trzaskowska, Lublin 2014, s. 82-95
ISBN
978-83-62132-53-9