Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/803
Title: Prawne aspekty wyrównywania szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty
Other Titles: Legal aspects of equalizing educational opportunities in the Polish education system
Authors: Hajscewicz-Zimek, Ilona
Keywords: edukacja; marginalizacja; wykluczenie; równość; prawo do nauki; education; marginalization; exclusion; equality; the right to education
Issue Date: 24-Feb-2020
Abstract: Rozprawa stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki wyrównywania szans edukacyjnych w polskim systemie oświaty. Z uwagi na liczne zmiany, jakie zostały wprowadzone reformą edukacji z 2017r., jest to pionierskie opracowanie powyższego tematu. Rozprawa podzielona została według kryterium merytorycznego i składa się z wykazu skrótów, wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia i wykazu bibliograficznego. W rozdziale pierwszym przeanalizowano istotę prawa do nauki w kontekście regulacji międzynarodowych oraz prawa krajowego. Drugi rozdział rozprawy poświęcony został problemowi spełniania obowiązków edukacyjnych w polskim systemie prawnym. Rozdział trzeci stanowi analizę pomocy oferowanej w ramach systemu oświaty uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozdział czwarty stanowi analizę prawnych regulacji dotyczących przyznawania pomocy materialnej uczniom, skierowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez eliminację przede wszystkim przeszkód finansowych w dostępie do edukacji oraz wspieranie uczniów zdolnych.
The dissertation is an attempt to present comprehensively the problem of equalizing educational opportunities in the Polish education system. Due to the numerous changes that have been introduced in the education reform of 2017. this is a pioneering development of the above topic. The dissertation was divided according to the substantive criterion and consists of a list of abbreviations, an introduction, four chapters, an ending and a bibliographic list. The first chapter examines the essence of the right to education in the context of international regulations and national law. The second chapter of the dissertation was devoted to the problem of fulfilling educational obligations in the Polish legal system. The third chapter is an analysis of the assistance offered under the education system to students with special educational needs. The fourth chapter is an analysis of legal regulations regarding the granting of material help to students, aimed at equalizing educational opportunities by eliminating first of all financial obstacles in access to education and supporting gifted students.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/803
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hajscewicz-Zimek_Ilona_Prawne_aspekty_wyrownywania_szans_edukacyjnych_w_polskim_systemie_oswiaty.pdfrozprawa doktorska2,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.