Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/780
Title: Taksonomia i struktura psycholeksykalna porównań z typowymi użytkownikami marek wśród nastolatków
Other Titles: Taxonomy and psycholexical structure of comparisons with typical users of brands among teenagers
Authors: Kolańska, Magdalena
Keywords: obraz siebie; znaczenie marki; kongruencja; badania psycholeksykalne; użytkownik marki; self-image; brand meaning; congruence; psycholexical research; brand user image
Issue Date: 19-May-2020
Abstract: Celem przeprowadzonych badań było opracowanie trafnego ekologicznie wieloaspektowego Modelu Relacyjnego Znaczenia Marki dla obrazu siebie nastolatków w oparciu o taksonomię i strukturę porównań z wizerunkiem typowego użytkownika marki. W tym celu przeprowadzono serię badań. Pierwszy etap eksploracyjny jakościowy (N=101) pozwolił zidentyfikować leksykon porównań z typowymi użytkownikami marek z perspektywy trzech Ja możliwych (pożądanego, aktualnego i niepożądanego), a następnie systematyzować je. W drugim etapie badań (N=374), w oparciu o listę najważniejszych deskryptorów porównań z etapu pierwszego, wykryto sześcioczynnikową strukturę porównań z TUM (Stylowość, Towarzyskość, Odpowiedzialność, Snobizm, Oryginalność i Zaradność Finansową). Ostatni etap badań (N=581), wykorzystując wielopoziomowe analizy konfirmacyjne, potwierdził zidentyfikowaną strukturę, która stanowiła podstawę w pomiarze kongruencji obrazu siebie z wizerunkiem TUM w świetle postulowanego Modelu Relacyjnego. Zaproponowana procedura badań pozwoliła wskazać postrzegane znaczenie marki w aspekcie pozytywnych i negatywnych cech dodawanych lub potwierdzanych w obrazie siebie.
The aim of the research was to develop an ecologically accurate multi-faceted Relational Model of Brand Meaning for self-image of teenagers, based on taxonomy and structure of comparisons with the image of a typical brand user. For this purpose, a series of studies was conducted. The first qualitative exploratory stage (N = 101) allowed identifying a lexicon of comparisons with typical brand users from the perspective of the three possible selves (desired, current and undesirable), and then systematizing them. In the second stage of the study (N = 374), based on the list of the most important comparison descriptors from the first stage, a six-factor structure of comparisons with TBU (Stylishness, Sociability, Responsibility, Snobbery, Financial Resourcefulness and Originality) was detected. The last stage of the study (N = 581) using multilevel confirmatory factor analysis the identified structure, which constituted the basis for measuring self-image congruence with the image of TUM in the light of the postulated Relational Model. The proposed research procedure allowed to indicate the perceived significance of the brand in the aspect of positive and negative features added or confirmed in the self-image.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Oleg Gorbaniuk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/780
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolanska_Taksonomia_i_struktura_psycholeksualna_porownan_z_typowymi_uzytkownikami_marek_wsrod_nastolatkow.pdfrozprawa doktorska4,87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons