Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/778
Title: Istota filozofii według Josefa Piepera
Other Titles: The essence of philosophy according to Josef Pieper
Authors: Puzia, Robert
Keywords: Pieper Josef; istota filozofii; realizm filozoficzny; filozofia niemiecka; filozofia chrześcijańska; essence of philosophy; philosophical realism; German philosophy; Christian Philosophy
Issue Date: 5-Feb-2020
Abstract: Cel pracy polega na zbadaniu rozumienia istoty filozofii i przedmiotu poznania filozoficznego według Josefa Piepera. Pierwszy rozdział pokazuje osobę Josefa Piepera w kontekście niemieckiej filozofii oraz związki Piepera z filozofią klasyczną i filozofią św. Tomasz z Akwinu. W drugim rozdziale analizie poddane zostały aspekty formalne: metoda filozofowania Piepera, punkt wyjścia, zagadnienie poznania, odniesienie filozofii do tajemnicy jako specyficznego rozumienia filozofii w ujęciu Piepera oraz analiza zagadnienia filozofii platońskiej w ujęciu Piepera, aby wskazać na mądrość jako element determinujący istotę filozofii. W trzecim rozdziale analizie poddane zostaje zagadnienie rzeczywistości jako przedmiotu poznania filozoficznego. W badaniach Piepera pojawia się zagadnienie "prawdy rzeczy" (Warheit der Dinge). W rozdziale czwartym pojawia się pytanie o istotę filozofii chrześcijańskiej, która postuluje związek z poznaniem teologicznym. Stanowi to gwarancję całościowego rozumienia rzeczywistości. Według Piepera istota filozofii polega na poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy o rzeczywistości w jej całościowym wymiarze.
The aim of the work is to examine the understanding of the essence of philosophy and the subject of philosophical cognition according to Josef Pieper. The first chapter shows the person of Josef Pieper in the context of German philosophy, and Pieper's relationship with classical philosophy and the philosophy of St. Thomas Aquinas. In the second chapter, formal aspects were analyzed: Pieper's philosophizing method, starting point, cognition, philosophy's reference to mystery as a specific understanding of philosophy in Pieper's approach, and analysis of the problem of Platonic philosophy in Pieper's view, to indicate wisdom as the element determining the essence of philosophy. The third chapter examines the issue of reality as an object of philosophical cognition. The question of "truth of the things" (Wahrheit der Dinge) appears in Pieper's research. In the fourth chapter the question arises about the essence of Christian philosophy, which postulates a connection with theological knowledge. This guarantees a comprehensive understanding of reality. According to Pieper, the essence of philosophy is to seek and discover the truth about reality in its overall dimension.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, promotor pomocniczy: dr hab. Zbigniew Pańpuch
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/778
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puzia_Robert_Istota_filozofii_wedlug_Josefa_Piepera.pdfrozprawa doktorska1,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.