Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/760
Title: Etos małżeńsko-rodzinny w warunkach polskiego społeczeństwa konsumpcyjnego. Studium socjologiczne
Other Titles: Family and Marital Ethos in Conditions of Polish Consumer Society. Sociological Study
Authors: Szczygielski, Dominik
Keywords: etos; małżeństwo; rodzina; moralność; konsumpcja; ethos; marriage; family; morality; consumption
Issue Date: 15-Jan-2020
Abstract: Celem projektu jest weryfikacja tezy zakładającej współwystępowanie wybranych typów orientacji konsumenckich, typów etosowych życia małżeńsko-rodzinnego powiązanych z typami moralności. W tym celu przeprowadzono badania ilościowe na reprezentatywnej statystycznie próbie 1142 dorosłych Polaków z wykorzystaniem ankiety internetowej. Wykorzystując teorię przemian wartości H. Klagesa, wyłoniono cztery segmenty etosowe: konwencjonalistów (30,9%), idealistów (25,1%), realistów (33,9%) i zrezygnowanych (10,1%). Występowaniu etosu konwencjonalistów sprzyja wzajemnościowa orientacja moralna, a nie sprzyja orientacja prospołeczna. Występowaniu etosu idealistów sprzyja prospołeczna orientacja moralna, nie sprzyja zaś orientacja wzajemnościowa. Realiści preferują częściej moralność prospołeczną, a rzadziej egoistyczną. Zrezygnowani preferują częściej moralność egoistyczną, a rzadziej prospołeczną i wzajemnościową. Ponadto, konwencjonalistów wyróżnia mniejsza skłonność do konsumpcji kompulsywnej. Idealistów wyróżnia prokonsumpcja emocjonalna. Realiści częściej kierują się ekonomiczną i demonstratywną orientacją konsumencką, a rzadziej behawioralną i emocjonalną orientacją konsumencką. Zrezygnowanych wyróżnia skłonność do konsumpcji behawioralnej, a mniejsza do racjonalnej. Na ogół odnotowane współzależności należy określić jako słabe lub nikłe, osiągając wartości współczynników rzędu 0,1.
The main purpose of this study was to empirically examine thesis assuming co-occurring of selected types of consumer orientations, types of family and marital ethos, linked with specific types of morality. In order to solve the scientific problem a quantitative sociological research has been conducted on a nationwide, representative sample of 1140 adults. As a research method an Internet surveying technique was applied. Using Helmut Klages' value change theory four segments of marital and family ethos were generated: conventionalists (30,9%), idealists (25,1%), realists (33,9%), the disadvantaged and disillusioned (10,1%). Conventionalists favor reciprocal moral orientation and disfavors prosocial one. Idealists approve prosocial moral orientation and oppose reciprocal one. Realists are more likely to prefer prosocial moral orientation and less likely to lean towards egoistics morality. The disadvantaged and disillusioned favor egoistics morality and disfavor prosocial and reciprocal moral orientation. Also, conventionalists disfavor compulsive consumer orientation. Idealists favor emotionally positive style towards consumption that requires specific knowledge and competence (emotional consumption). Realists are more likely to follow thrifty and demonstrative consumer orientation rather than behavioral and emotionally positive one. The disadvantaged and disillusioned are more likely to favor behavioral consumer style and less likely to lean towards the rational one. In general, demonstrated correlations can be described as weak or very weak - measures od association gave approximate result of 0,1.
Description: Wydział Nauk Społecznych; Instytut Socjologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/760
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczygielski_Dominik_Etos_malzensko-rodzinny_w_warunkach_polskiego_spoleczenstwa_konsumpcyjnego_Studium_socjologiczne.pdfrozprawa doktorska3,9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons