Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/754
Title: Bezpieczeństwo żeglugi morskiej w cieśninach międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe
Other Titles: Security of maritime navigation in international straits. Legal and international study
Authors: Kozak-Balaniuk, Iryna
Keywords: cieśniny międzynarodowe; reżim prawny; piractwo; terroryzm morski; nieregularni migranci; international straits; legal regime; piracy; maritime terrorism; irregular migrants
Issue Date: 16-Dec-2019
Abstract: W rozprawie doktorskiej dokonano wieloaspektowej analizy obowiązujących przepisów prawnych, która umożliwiła ocenę – w kontekście współczesnych zjawisk zachodzących w konkretnych cieśninach – na ile analizowane przepisy stanowią wystarczający standard, służący zapewnieniu bezpieczeństwa w cieśninach międzynarodowych. Przez sformułowanie „obowiązujące przepisy prawne” należy rozumieć część III Konwencji o prawie morza oraz specjalne umowy międzynarodowe, które uregulowały żeglugę morską w konkretnych cieśninach międzynarodowych. Zjawiskami, w kontekście których dokonano analizy przepisów prawnych, są: piractwo i terroryzm morski, działania zbrojne w regionie cieśnin oraz napływ nieregularnych migrantów. Zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi morskiej, wynikające z omawianych zjawisk, umożliwiły krytyczną analizę reżimu prawnego przejścia tranzytowego, reżimu prawnego nieszkodliwego przepływu oraz reżimu prawnego, przewidzianego w tzw. specjalnych umowach międzynarodowych. W rozprawie dokonano również analizy przepisów prawnych w zakresie każdego z trzech reżimów prawnych na przykładzie konkretnych cieśnin międzynarodowych, takich jak: Cieśniny Malakki i Singapuru, Cieśnina Tirańska oraz Cieśniny Tureckie.
In the doctoral dissertation, there was conducted a multi-aspect analysis of the applicable legal provisions, which enabled to assess – in the context of contemporary phenomena occurring in specific straits – to what extent the analyzed provisions constitute a sufficient standard to ensure security in international straits. The phrase “applicable legal provisions” should be understood as part III of the Convention on the Law of the Sea and special international agreements that regulated maritime navigation in specific international straits. Phenomena, in the context of which the legal provisions were analyzed, are the following: piracy and maritime terrorism, armed activities in the region of the strait and the inflow of irregular migrants. The threats to maritime security, resulting from the discussed phenomena, enabled to conduct a critical analysis of the legal regime of transit passage, the legal regime of innocent passage and the legal regime, provided in the so-called special international agreements. There was also conducted an analysis of legal provisions within each of the three legal regimes on the example of specific international straits, such as: Straits of Malacca and Singapore, Strait of Tiran and Turkish Straits.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Nauk Prawnych; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Staszewski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/754
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozak-Balaniuk_Iryna_Bezpieczenstwo_zeglugi_morskiej_w_ciesninach_miedzynarodowych_Studium_prawnomiedzynarodowe.pdfrozprawa doktorska2,83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.