Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/750
Title: Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca. Studium z antropologii filozoficznej
Other Titles: The concept of the Common Good as Understood by Mieczysław Albert Krąpiec. A study in philosophical anthropology
Authors: Ragan, Gabriel
Keywords: dobro wspólne; Mieczysław A. Krąpiec; osoba; polityka; państwo; common good; person; politics; state
Issue Date: 11-Dec-2019
Abstract: W każdej wspólnocie ludzkiej występuje problem jedności i harmonii działań poszczególnych jednostek. Pojawia się zatem pytanie: jak rozwiązywać konflikt interesów? Co jest istotne dla budowania harmonii w życiu i działaniu wspólnoty? Co jest podstawą istnienia wspólnoty? Zarówno Arystoteles, jak i Tomasz z Akwinu wskazują, że gdy istnieje wspólnota lub jakaś grupa ludzi, to podstawą ich jedności, nawet racją istnienia wspólnoty, jest coś, co ma charakter celu. To zaś, co ma charakter celu, jest dobrem i ono łączy ludzi - a jeśli to dobro zniknie, wtedy także znika racja społeczności. Cel ten nazywamy dobrem wspólnym. Ważne jest by uświadomić sobie, że koncepcje dobra wspólnego są powiązane z różnymi koncepcjami filozofii, a w sensie ścisłym z różnymi koncepcjami filozofii polityki. Te zaś z koncepcjami człowieka i społeczeństwa. Ponieważ te zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane, stąd nic dziwnego, że mały błąd w początku pojmowania bytu ludzkiego pociąga za sobą błąd w rozumieniu społeczeństwa, a także samej polityki. W pracy w sposób szczególny zostanie przedstawiona koncepcja dobra wspólnego w ujęciu Mieczysława A. Krąpca, w której podstawą formowania się rozumienia dobra wspólnego jest koncepcja człowieka jako osoby wraz z odkryciem faktu transcendencji bytu ludzkiego tak w odniesieniu do przyrody, jak i społeczeństwa. Państwo dobra wspólnego to takie, które gwarantuje pełny rozwój człowieka jako osoby, tak w sferze materialnej, jak i duchowej.
In every human community there is a problem of unity and harmonization of actions of individual persons. The question therefore arises: how to resolve a conflict of interest? What is important for building harmony on community life and action? What is the basis of the existence of the community? Both Aristotle and Thomas Aquinas indicate that when there is a community or a gruop of people, the basis of their unity, even the raison d'etre of the community is something that has the character of a goal. What has the character of a goal is good and it unifies people - and if that good disappears, then the community disappears, too. We name this goal common good. It is important to realize that the concept of the common good are linked to different concepts of philosophy and, in a strict sense, to different concepts of political philosophy. And those with the concepts of man and society, Since these issues are closely related, it is not surprising that a small error in the beginning of consideration of human being results an error in understanding society as well as politics itself. The concept of the common good in the approach of Mieczysław A. Krąpiec will be presented in a special way here, in which the basis for the formation of the understanding of the common good is the concept of man as a person together with the discovery of the transcendence of the human being in relation to nature and society. The state of the common good is one that guarantees the full development of man as a person, both in the material and spiritual sphere.
Description: Wydział Filozofii; Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/750
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ragan_Gabriel_Koncepcja_dobra_wspolnego_w_ujeciu_Mieczyslawa_Alberta_Krapca_Studium_z_antropologii_filozoficznej.pdfrozprawa doktorska2,68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons