Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/713
Title: Dojrzałość uczuciowa w formacji do kapłaństwa. Studium teologicznomoralne
Other Titles: Emotional maturity in formation for the priesthood. Theological and moral study
Authors: Plata, Łukasz
Keywords: dojrzałość uczuciowa; formacja do kapłaństwa; kryteria dojrzałości; powołanie; emocje i uczucia; emotional maturity; formation for the priesthood; maturity criteria; vocation; emotions and feelings
Issue Date: 30-Sep-2019
Abstract: Celem dysertacji było opisanie znamion dojrzałości uczuciowej wymaganej od kandydata do przyjęcia święceń na etapie formacji początkowej. We wstępie została zarysowana problematyka pracy, uzasadniono temat, omówiono źródła, metody badawcze i strukturę rozprawy. Rozdział pierwszy rozstrzyga problem niejednoznaczności pojęć: emocje i uczucia. Przedstawiono główne koncepcje ich genezy oraz zakres oddziaływania w kontekście integralnej definicji osoby ludzkiej. W rozdziale drugim zaprezentowano wybrane koncepcje i definicje psychologiczne wskazujące na istotne właściwości dojrzałości uczuciowej (emocjonalnej). Następnie analiza źródeł teologicznych pozwoliła nakreślić przesłanki dotyczące cech dojrzałości uczuciowej jaką powinien się charakteryzować kandydat w formacji do kapłaństwa. Zaproponowano autorską klasyfikację cech, oraz przedstawiono kryterium pozwalające rozeznać czy kandydat osiągnął wystarczającą dojrzałość uczuciową. Autor zaproponował także własną definicję dojrzałości uczuciowej kandydata do święceń. W trzecim rozdziale opisano zagrożenia i wyzwania wobec dojrzałości uczuciowej alumna. Nakreślono uwarunkowania społeczno-kulturowe. Scharakteryzowano współczesną młodzież oraz wybrane czynniki, które mogą wpływać na ich słabość duchową i psychiczną. Opisano spektrum problemów występujących u seminarzystów oraz czynniki, które mogą wpływać na brak skuteczności procesu formacji alumna w dziedzinie rozwoju dojrzałości uczuciowej. Ostatni rozdział zawiera konkretne wskazania pastoralne dla formacji początkowej i permanentnej, aby proces rozwoju ku dojrzałości uczuciowej kandydata do kapłaństwa był jak najbardziej skuteczny. W zakończeniu opisano wnioski oraz przydatność rozważanej problematyki dla osób odpowiedzialnych za wychowanie i dopuszczenie kandydatów do święceń.
The purpose of the dissertation was to describe the signs of emotional maturity required of a candidate to be ordained at the stage of initial formation. The introduction outlines the issues of work, substantiated the subject, discussed sources, research methods and the structure of the dissertation. The first chapter resolves the problem of ambiguity concepts: emotions and feelings. The main concepts of their genesis and scope of influence in the context of the integral definition of human person were presented. The second chapter presents selected concepts and psychological definitions indicating the significant properties of sentimental (emotional) maturity. Then, an analysis of theological sources allowed us to outline the premises regarding the features of emotional maturity that a candidate in priesthood formation should have. Proprietary classification of features was proposed, and a criterion was presented to determine whether a candidate had achieved sufficient emotional maturity. The author also proposed his own definition of the emotional maturity of a candidate for ordination. The third chapter describes threats and challenges to emotional maturity alumna. Socio-cultural conditions have been outlined. Modern youth and selected factors that may affect their spiritual and mental weakness have been characterized. The spectrum of problems encountered by seminarians and factors that may affect the inefficiency of the alumna formation process in the field of development of emotional maturity are described. The last chapter contains specific pastoral guidelines for initial and permanent formation, so that the process of development towards the emotional maturity of a candidate for the priesthood is as effective as possible. The conclusion describes the conclusions and the usefulness of the issues under consideration for those responsible for bringing up and admitting candidates to ordination.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Moralnej; promotor rozprawy doktorskiej: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/713
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plata_Lukasz_Dojrzalosc_ uczuciowa_w_formacji_do_kaplanstwa.pdfrozprawa doktorska1,61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons