Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/710
Title: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w posoborowym nauczaniu Kościoła. Studium teologicznomoralne
Other Titles: Professional activization of disabled people in the post-council teaching of the Church. A theological-moral study
Authors: Głaz, Łukasz
Keywords: niepełnosprawni; disabled people, work, vocational activation, professional activization, moral theology, morality, the Church; praca; aktywizacja zawodowa; teologia moralna; moralność; Kościół; work; vocational activation; professional activization; moral theology; morality; the Church
Issue Date: 2019
Publisher: NATAN
Abstract: Wzrastająca liczba osób niepełnosprawnych jest wyzwaniem dla współczesnego świata. Należy je rozpatrywać w ramach szeroko rozumianej integracji społecznej. Obejmuje ona różne obszary życia, a jedną z jej formą jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych. Działania podejmowane w tej dziedzinie mają na celu budować wśród osób zdrowych postawę miłości, zaś w niepełnosprawnych poczucie własnej wartości i godności. Jest to perspektywa, która swój opis znajduje w posoborowym nauczaniu Kościoła. Punktem wyjścia jest zauważenie różnego rodzaju przeszkód na poziomie indywidualnego i społecznego modelu niepełnosprawności. Są to bariery natury fizycznej, psychologicznej, rodzinnej, socjalnej. Prowadzą one do marginalizacji osób niepełnosprawnych. Odpowiedzią na to zjawisko jest zachęta skierowana do niepełnosprawnych aby angażowali się, na miarę swoich możliwości, w życie zawodowe. Ważne jest również, ażeby stworzyć im takie warunki zatrudnienia, aby była to praca godna. Praca bowiem wpisana w naturę człowieka, ma charakter personalistyczny. Spełnia w przypadku osoby niepełnosprawnej funkcję dochodową, rehabilitacyjną i socjalizacyjną. Jednak, aby zorganizować skuteczny system aktywizacji zawodowej, potrzebna jest pomoc na poziomie instytucjonalnym, strukturalnym i systemowym. Są to obszary, w obrębie których potrzeba wspólnego działania rodziny, państwa i Kościoła. Zarówno wszelkiego rodzaju trudności, jaki i pozytywne owoce tego procesu należy nagłaśniać i dzielić się nimi ze społeczeństwem.
The growing number of disabled people is a challenge for the modern world. They should be considered as part of broadly understood social integration. It includes various areas of life, and one of its forms is the vocational activation of the disabled. The activities undertaken in this field are aimed at building the attitude of love in healthy people and the sense of self-esteem and dignity in the disabled. It is a perspective that finds its description in the post-Conciliar teaching of the Church. The starting point is to notice different types of obstacles at the level of the individual and social model of disability. Those are physical, psychological, family and social barriers. They lead to the marginalization of disabled people. The answer to that phenomenon is the incentive addressed to the disabled to engage, according to the best of their abilities, in professional life. It is also important to create such conditions of employment that it would be a decent job. Because work inscribed in the human nature is personalistic. It fulfils income, rehabilitation and socialization functions in the case of a disabled person. However, in order to organize an effective system of professional activation, we need help at the institutional, structural and systemic level. Those are the areas within which the family, state and Church need to act together. All kinds of difficulties and positive aspects of this process should be publicized and shared with the public.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/710
ISBN: 978-83-66108-33-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktywizacja_zawodowa_osob_niepelnosprawnych_Studium_teologicznomoralne.pdfmonografia naukowa1,52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons