Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/704
Title: Funkcjonowanie w sytuacji pracy wielozadaniowej o charakterze poznawczym i emocjonalnym
Other Titles: Functioning in a multi-tasking job situation of a cognitive and emotional nature
Authors: Mamcarz, Stanisław
Keywords: praca emocjonalna; wielozadaniowość; praca poznawcza; obciążenie pracą; emotional labor; cognitive labor; multitasking; workload
Issue Date: 24-Sep-2019
Abstract: Rozprawa doktorska podejmuje problematykę psychologicznego podejścia funkcjonowania osób wykonujących pracę wielozadaniową o chrakterze poznawczym i emocjonalnym. Celem rozprawy doktorskiej jest przedstawienie problematyki pracy wielozadaniowej w kontekście pracy emocjonalnej i poznawczej, oraz ukazanie poprzez badania empiryczne, wpływu pracy o chrakterze wielozadaniowym na poziom obciążenia umysłowego u osób wykonujących pracę w formie wielozadaniowej. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozdziały od I do IV poświęcone zostały przybliżeniu i wyjaśnieniu dotychczasowej wiedzy teoretycznej dotyczącej podejmowanych w pracy zagadnień. W późniejszej części rozprawy przeprowadzono analizę statystyczną cech i charakterystyk wielozadaniowych sytuacji pracy oraz zadań poznawczych i emocjonalnych. W celu pozyskania danych niezbędnych do odpowiedzi na przedstawione w pracy pytania i hipotezy badawcze, przeprowadzono dwa badania o chrakterze laboratoryjnym. W obu badaniach wykorzystywano autorski program badawczy "Aplikacja Badania Wielozadaniowej Pracy", którego zastosowanie i aplikacja badawcza zostanie opisana w dalszych rozdziałach rozprawy. Pracę podsumowuje raport z uzyskanych wyników oraz dyskusja generalna.
Focus of this doctorate dissertation is to overview the phenomenon of multitasking job performance yn the context of emotional and cognitive labor, as well as gathering and analyzing data, through empirical research, on the level of mental workload that is induced by multitasking job performance. This dissertation is theoretical-empirical in its nature. Chapters I through IV are focusing on describing and explaining, current theoretical knowledge in the field of multitasking job performance, emotional and cognitive labor, and metal workload. Chapters V through VIII focus on the methods and procedures of gathering and analyzing empirical data, on the characteristics and attributes of multitasking job situation that is cognitive and emotional in nature. to collect necessary data, for verifying and answering presented hypothesis and research questions, two scientific laboratory studies were conducted. Both studies used an new computer program called MJPSA (Multitasking Job Performance Study Application) that was created for thsi sole purpose. Dissertation is summarized in the last two chapters in the research summary and the general discussion.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; dr hab. Bohdan Różnowski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/704
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mamcarz_Stanislaw_Funkcjonowanie_w_sytuacji_pracy_wielozadaniowej.pdfrozprawa doktorska3,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons