Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/694
Title: Katolicki model wychowania dzieci. Studium z edukacji medialnej w świetle publikacji Mały Gość Niedzielny w latach 1989-2017
Other Titles: Catholic model of raising children. A study of media education in the light of the Mały Gość Niedzielny publication in 1989-2017
Authors: Jarosiński, Jerzy
Keywords: wychowanie; Mały Gość Niedzielny; formacja; model katolicki; upbringing; Catholic model; formation
Issue Date: 25-Sep-2019
Abstract: Praca doktorska podejmuje problematykę wychowania katolickiego przez środki społecznego przekazu, w tym przypadku prasę katolicką. Podstawowym pytaniem badawczym, na które miała dać odpowiedź niniejsza dysertacja, jest: W jakim stopniu propozycja wychowania dzieci obecna w analizowanym czasopiśmie odpowiada katolickiego modelowi ich wychowania. Jakie uwzględniane są treści? W jakim stopniu propozycje tekstów pokrywają się z głównymi obszarami integralnej formacji katolickiej? W rozdziale I ukazany został kontekst społeczny i eklezjalany, w jakim powstawały tygodnik „Gość Niedzielny” i miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”. Historia tych czasopism stanowi dopełnienie tej części dysertacji. W rozdziale II przedstawiono katolicki model wychowania oparty na czterech formacjach : intrelektualnej, liturgicznej, moralnej i społeczno-apostolakiej. W rozdziałach III –VI została dokonana analiza krytyczna treści zawartych w „Małym Gościu Niedzielnym” pod kątem realizacji wyżej wymienionych formacji wychowania. W zakończeniu pracy zawarto podsumowanie oraz wnioski - postulaty mające na celu pogłębienie i poszerzenie wykorzystania prasy jako wychowawczej roli środków społecznego przekazu.
The doctoral dissertation deals with the issue of Catholic education through the social media, in this case the Catholic press. The basic research question to be answered by this dissertation is: to what extent the proposal to raise children present in the analyzed journal corresponds with the Catholic model of their upbringing. What content is included? To what extent do the suggestions of texts coincide with the main areas of integral Catholic formation? In Chapter I, the social and ecclesial context in which the weekly 'Gość Niedzielny' and the monthly 'Mały Gość Niedzielny' were born was presented. The history of these magazines completes this part of the dissertation. Chapter II presents the Catholic model of education based on four formations: intellectual, liturgical, moral and socio-apostolic. Chapters III-VI conduct a critical analysis of the content of the "Mały Gość Niedzielny" in terms of the implementation of the above-mentioned formations. education. At the end of the work, a summary and conclusions were included - postulates aimed at deepening and broadening the use of the press as an educational role of the means of social communication.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/694
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jrosinski_Jerzy_Katolicki_model_wychowania.pdfrozprawa doktorska5,18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons