Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/683
Title: Biblijna katecheza wizualna. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych filmów animowanych dla dzieci
Other Titles: Visual biblical catechesis, Medial education, study of chosen, cartoons for children
Authors: Dec, Małgorzata
Keywords: katecheza biblijna; katecheza dzieci; film animowany; edukacja medialna; media; biblical catechesis; children catechesis; medial education; cartoon; medial education; Media
Issue Date: 20-Sep-2019
Abstract: Głównym celem podjętym w rozprawie jest odpowiedź na pytanie: Jaki jest wizualny przekaz katechetyczny w biblijnych filmach animowanych dla dzieci? Podstawową metodą służącą rozwiązaniu problemu głównego jest metoda trzech etapów analizy teologiczno-pastoralnej. Pierwszy rozdział podejmuje refleksję nad podstawami teologiczno-duszpasterskimi katechezy biblijnej dla dzieci. Ukazuje naturę katechezy biblijnej dzieci, jej treści oraz dydaktykę, ze szczególnym uwzględnieniem metod wizualnych. Drugi rozdział koncentruje się na charakterystyce biblijnego filmu animowanego dla dzieci, jego źródłach treści oraz na wychowawczo-dydaktycznych walorach filmu. W ostatnim rozdziale przeprowadzono analizę krytyczną wizualnego przekazu wybranych filmów animowanych dla dzieci, będących ekranizacjami przypowieści. Dokonano jej w czterech aspektach: wierności względem tekstu źródłowego, względem adresata, filmowym oraz przydatności katechetycznej w nauczaniu dzieci w klasach I-III. Na podstawie analizy wybranych filmów wykazano, że animowany film biblijny ze względu na swój język może pełnić niezastąpioną rolę w przekazie ewangelicznego orędzia na katechezie dzieci. Na zakończenie sformułowano postulaty, których adresatami są twórcy filmów, katecheci oraz wydawcy.
The major aim undertaken in the dissertation is to answer the question: What is a visual catechical message in biblical cartoons for children? The basic method which was used to solve the main problem is the method of three stages theological-pastoral analysis. The first chapter undertakes the reflection on theological-priestly principles of children catechesis. It presents the nature of biblical catechesis, its contents and didactics, paying attention to visual mathods. The second chapterconcentrates on the characterization of biblical cartoons for children, its sources, contents It emphasises educational and didactic values of a film. A crytical analysis of a visual message of chosen cartoons for children, being screening of parables, was carried out in the last chapter. Four aspects were taken into consideration: faithfullness to the source text, an addressee, a film and catechical usefulness in teaching from 7 to 9 year old children. On the basis of analysis of the chosen films, it was shown that a biblical cartoon with its language can fulfil indispensable role in the message of evangelical proclamation in children catechesis. Postulates addressed to film directors, catechists and editors were also formulated.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław P. Woźniak, prof. KUL; promotor pomocniczy: o. dr Mirosław Chmielewski CSsR
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/683
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dec_Malgorzata_Biblijna_katecheza_wizualna.pdfrozprawa doktorska2,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.