Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5102
Title: Ochrana nenarozeného života jako element dobra potomstva v katolickém manželském právu
Other Titles: Protection of unborn life as an element of the good of offspring in Catholic marriage law
Ochrona życia nienarodzonych jako element dobra potomstwa w katolickim prawie małżeńskim
Authors: Polívka, Jakub
Keywords: dobro potomstva; embryo; kanonické právo; interrupce; asistovaná reprodukce; good of offspring; canon law; abortion; assisted reproduction; dobro potomstwa; embrion; prawo kanoniczne; aborcja; rozród wspomagany
Issue Date: 6-Jun-2023
Abstract: Ačkoliv nové skutečnosti práce přináší do kanonického práva, je v celistvosti dílem interdisciplinárním. A to proto, abychom měli kvalitní informace pro rozhodování v kanonickém právu. Proto je třeba znát i pohled jiných oborů. Práce si kladla za cíl dát odpověď na otázky, které jsou dosud neupravené vyjádřením Magisteria, a tudíž jsou dosud praeter legem. Na rozdíl od Kongregace pro nauku víry, která poskytuje lidem v těchto případech jen etické návrhy, tato práce dává odpovědi na základě analogie iuris et entis. Cíl práce je právní odpověď. Byť ty odpovědi jsou dočasné. Jakmile totiž Učitelský úřad církve dá řádné výroky, v tu chvíli se i práce podřídí učení Magisteria. Jenže to může ještě mnoho let trvat.
Although the work brings new facts into canon law, it is an interdisciplinary work as a whole. And this is so that we have quality information for making decisions in canon law. That is why it is necessary to know the point of view of other disciplines. The work aimed to give an answer to the questions that are not yet regulated by the Magisterium's statement and are therefore still praeter legem. Unlike the Congregation for the Doctrine of the Faith, which only provides ethical suggestions to people in these cases, this work gives answers based on the iuris et entis analogy. The goal of the work is a legal answer. Even if those answers are temporary. As soon as the Magisterium of the Church gives proper statements, at that moment the work also submits to the teachings of the Magisterium. But it may take many years.
Chociaż praca wnosi nowe fakty do prawa kanonicznego, jest ona interdyscyplinarna jako całość. Dostarcza rzetelnych informacji do podejmowania decyzji w prawie kanonicznym. Dlatego też konieczne jest poznanie perspektywy innych dyscyplin. Praca miała na celu udzielenie odpowiedzi na pytania, które nie są jeszcze uregulowane w wypowiedziach Magisterium, a zatem nadal stanowią praeter legem. W przeciwieństwie do Kongregacji Nauki Wiary, która w takich przypadkach podaje jedynie sugestie etyczne, niniejsza praca udziela odpowiedzi na podstawie analogii iuris et entis. Celem pracy jest odpowiedź prawna. Nawet jeśli te odpowiedzi są tymczasowe. Gdy tylko Magisterium Kościoła wyda odpowiednie orzeczenia, w tym momencie ta praca również podda się nauczaniu Magisterium. Może to jednak zająć wiele lat.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor pracy doktorskiej: dr hab. Anna Słowikowska
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/5102
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WPPKiA)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polivka_Jakub_Ochrana_nenarozeneho_zivota.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons