Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/510
Title: Dojrzałość uczuciowa jako warunek budowania wspólnoty małżeńskiej. Studium teologicznomoralne
Other Titles: Emotional maturity as a condition for building a marital community. Theological and moral study
Authors: Kula, Marcin
Keywords: dojrzałość; uczucia; małżeństwo; miłość; wspólnota; maturity; feelings; marriage; love; community
Issue Date: 17-Jun-2019
Abstract: Tematyka pracy wiążąca dojrzałość uczuciową ze wspólnotą małżeńską. Człowiek, który osiągnął dojrzałość jest w stanie osiągnąć szczęście i trwać w tym, co jest dla niego dobre. Po przeprowadzonej analizie uczuć i emocji w pracy podjęto próbę opisania dojrzałości. Dojrzałość została przedstawiona jako etap w życiu człowieka, w którym jest on w stanie odpowiadać za swoje słowa, postawy i czyny, jednocześnie rozumiejąc potrzebę nieustannego rozwoju. Dojrzałość uczuciową autor rozpatruje w kontekście stanu optymalnego. Chodzi o rzeczywistość oczekiwaną przez wszystkich członków wspólnoty. Osobny rozdział w dysertacji poświęcono zagrożeniom dojrzałości uczuciowej. Po zrozumieniu sfery uczuć, wejściu w proces dojrzewania i dostrzeżeniu zagrożeń związanych z tym procesem zostały opisane warunki konieczne do budowania wspólnoty małżeńskiej. W ostatniej części pracy zostały zaprezentowane działania w zakresie etapów przygotowania do małżeństwa. Ciekawym wynikiem pracy jest powiązanie dojrzałości uczuciowej z ludzką codziennością. Szersze ujęcie tematu pracy prowadzi do wniosku, że dojrzałość uczuciowa jest nie tylko warunkiem budowania wspólnoty małżeńskiej, ale również podstawowym elementem gwarantującym rozwój każdego człowieka.
The subject of work binding emotional maturity with the marriage community. A man who has reached maturity is able to achieve happiness and endure in what is good for him. After an analysis of feelings and emotions at work, an attempt was made to describe the maturity. Maturity is presented as a stage in the life of a person in which he is able to answer for his words, attitudes and deeds, while understanding the need for continuous development. The author considers the emotional maturity in the context of the optimal state. It is about the reality expected by all members of the community. A separate chapter in the dissertation is devoted to the threats of emotional maturity. After understanding the sphere of feelings, entering the process of maturing and noticing the risks associated with this process, the conditions necessary to build a married community were described. The last part of the work presents activities in the scope of stages of preparation for marriage. An interesting result of the work is the link between emotional maturity and human everyday life. A wider approach to the subject of the work leads to the conclusion that emotional maturity is not only a condition for building a married community, but also a basic element that guarantees the development of every human being.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Moralnej; promotor rozprawy doktorskiej: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, OFMCap
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/510
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kula_Dojrzalosc_uczuciowa_jako_warunek_budowania_wspolnoty_malzenskiej_Studium_teologicznomoralne.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons