Kościół w teologiczno-filozoficznej refleksji Christosa Yannarasa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-06-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rozprawa doktorska pt. „Kościół w teologiczno-filozoficznej refleksji Christosa Yannarasa” to próba syntetycznego ukazania myśli eklezjologicznej teologa z Aten. W pierwszym rozdziale zostały wskazane istotne aspekty objawionego życia Boga, które jednocześnie stanowią podstawę rzeczywistości eklezjalnej. Według Yannarasa na Boski sposób istnienia składają się: wolność, komunia miłości i współprzenikanie się Boskich Osób. W rozdziale drugim została przeanalizowana problematyka wspólnych z Bogiem aspektów ludzkiej egzystencji, które świadczą o „pokrewieństwie” człowieka ze Stwórcą. Spektrum ludzkiego powołania Yannaras postrzega w kategoriach bycia królem, kapłanem i prorokiem stworzenia oraz włączenia go w mistyczne Ciało Chrystusa. W rozdziale trzecim przedstawiona została sakramentalna rzeczywistość narodzin i wzrastania człowieka ku pełni osobowej relacji. Ukazanych zostało pięć obrazów eklezjalnej rzeczywistości, z których wynika, że celem Kościoła jest osiąganie jedności życia człowieka i kosmosu z Bogiem. Rzeczywistość nowego życia dokonuje się na drodze sakramentalnej. Poszczególne sakramenty posiadają odniesienie do dzieła Wcielenia Chrystusa i są włączeniem w nową, Bosko-ludzką rzeczywistość. Kościół będąc ikoną życia Boga, głosi uczestnictwo wiernych w pełni egzystencjalnej wolności dzieci Bożych.
Doctoral dissertation entitled "The Church in the theological and philosophical reflection of Christos Yannaras" is an attempt at a synthetic presentation of the ecclesiological thought of the Athenian theologian. The first chapter identifies the essential aspects of God's revealed life, which at the same time constitute the basis of ecclesial reality. According to Yannaras, the divine mode of existence consists of freedom, the communion of love and the perichoresis of the divine Persons. The second chapter examines the problematic of the aspects of human existence shared with God that testify to man's 'kinship' with the Creator. The spectrum of human vocation is seen by Yannaras in terms of being a king, priest and prophet of creation and being incorporated into the mystical Body of Christ. Chapter three presents the sacramental reality of man's birth and growth towards the fullness of personal relationship. Five images of ecclesial reality are shown, from which it is clear that the Church's goal is to achieve unity of human life and the cosmos with God. The reality of new life is achieved through the sacramental way. The particular sacraments have reference to the work of Christ's incarnation and are an incorporation into the new divine-human reality. The Church, being an icon of the life of God, proclaims the participation of the faithful in the fullness of the existential freedom of the children of God.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor pracy: prof. Krzysztof Leśniewski
Keywords
Osoba, natura, energia, Kościół, uczestnictwo, Person, nature, energy, Church, participation
Citation
ISBN
Creative Commons License