Formacja eucharystyczna dorosłych do czynnego udziału we mszy św. w świetle wypowiedzi członków grup parafialnych w Łodzi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-05-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
W dysertacji pt. „Formacja eucharystyczna dorosłych do czynnego udziału we mszy św. w świetle wypowiedzi członków grup parafialnych w Łodzi” przeanalizowano formację eucharystyczną katolików - członków grup parafialnych w Łodzi. Zbadano, w jaki sposób członkowie grup zostali uformowani do czynnego uczestnictwa we mszy świętej, oraz w jakim stopniu realizuje się założenia soborowej nauki o liturgii. Analizie poddano materiał ankietowy uzyskany w wyniku badania w grupie 404 osób, 258 kobiet i 146 mężczyzn. W dysertacji zastosowano metodologię i opis badań stosownie do dziedziny. Grupa badawcza została szczegółowo scharakteryzowana. Przedstawiono stosunek respondentów do obowiązku niedzielnego. Wskazano czynniki oraz motywy wpływające na uczestnictwo ankietowanych w Eucharystii oraz przeszkody powodujące absencję. Zweryfikowano teoretyczną wiedzę respondentów w temacie Eucharystii i jej symboliki. Omówiono elementy formacji postaw wewnętrznego udziału we mszy świętej, kształtowanie świadomości misyjnego posłania Kościoła, a także formy sprawowania mszy świętej aktywizujące respondentów. Zwrócono uwagę na dialogiczność Eucharystii oraz posługi liturgiczne i ich wypełnianie. Wyniki badań mogą być inspiracją dla działań pastoralnych ukierunkowanych na pogłębienie świadomości liturgicznej i zwrócenie uwagi na Eucharystię jako centrum życia chrześcijańskiego.
The following dissertation entitled “The Eucharistic formation of adults for an active participation in the Holy Mass in the light of the statements of parish group members in Lodz” analyzes the Eucharistic formation of Catholics - members of parish groups in Lodz. The research takes into consideration the way in which the members of parish groups were formatted for an active participation in the Holy Mass and to what degree the post-concilous teaching of liturgy is carried out. 404 people comprising 258 women and 146 men were surveyed to obtain data for analysis. The dissertation employs methodology and description commonly used in this kind of research area. The examined research group was characterized in detail and respondents’ attitude towards Sunday duty was presented. The factors that influence their participation in Eucharist and motives that drive them off the Mass were indicated and discussed. The work verified respondents’ knowledge on Eucharist and its symbols. The formation of internal attitudes for the participation in the Holy Mass and the awareness of the missionary vocation of the Church as well as the forms of celebrating the Holy Mass activating the respondents were examined. The attention was drawn to the Eucharist dialogicality, liturgical services and their fulfilments. The results of the research could inspire further pastoral activities aiming to deepen liturgical awareness and could turn attention to the Eucharist as the center of Christian life.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor pracy: ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
Keywords
formacja, czynne uczestnictwo, dorośli, Łódź, formation, active participation, adults, Lodz
Citation
ISBN
Creative Commons License