Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/505
Title: Formacja Kościoła domowego przez liturgię i pobożność ludową w nauczaniu Kościoła po Drugim Soborze Watykańskim
Other Titles: The formation of the domestic Church through liturgy and people’s religiousness in the Church teaching after the Second Vatical Council
Authors: Staszczak, Grzegorz
Keywords: formacja; Kościół domowy; rodzina; liturgia; pobożność ludowa; formation; domestic Church; family; liturgy; people’s religiousness
Issue Date: 12-Jun-2019
Abstract: Jednym z najpiękniejszych określeń rodziny, jakie często w ostatnim czterdziestoleciu używają polscy i zagraniczni autorzy, jest wczesnochrześcijańskie wyrażenie "rodzina Kościołem domowym". Wywodzi się ono od św. Jana Chryzostoma. To określenie, które od średniowiecza na wiele wieków zanikło, powróciło na nowo dzięki nauce II Soboru Watykańskiego, który w znacznym stopniu przyczynił się do jego odnowy. W rodzinie, która należy do Kościoła i sama jest Kościołem, ponieważ wypełnia funkcje właściwe Kościołowi (kapłańska, królewska, prorocka), dokonuje się formacja, czyli wychowywanie, kształcenie członków tej wspólnoty. Formacja ta obejmuje różne sfery życia ludzkiego. Dotyczy relacji małżeńsko-rodzinnych, postaw ludzkich i moralnych, życia religijno - duchowego, chrześcijańskiego i wielu innych aspektów. W tej formacji ogromną rolę spełnia liturgia, w której rodzina uczestniczy w kościele (sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystia) lub sama ją celebruje w domu (np. Liturgia godzin). Oprócz liturgii ważne zadanie formacyjne posiada szeroko rozumiana pobożność ludowa (zwyczaje, obrzędy i tradycje), z którą w sposób szczególny członkowie rodziny spotykają się przeżywając rok liturgiczny. Liturgia i pobożność ludowa to dwa bardzo ważne elementy formacyjne, które łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają w tym procesie wychowawczym.
One of the most beautiful definitions which has been in use for forty years by Polish and foreign authors is early Christian expression "family is the domestic Church". The expression is derived from Saint Jan Chrysostom. This expression, which from Medieval period disappeared for many centuries, came back again thanks to the Second Vatican Council teaching, which contributed greatly to its restoration. In a family, which belongs to the church and is the church in essence, because fulfils functions proper to Church (priestly, royal, prophetical) formation takes place, in other words - bringing up, members education of the community. The formation embrace various spheres of human life. It refers to the matrimonial and family relations, people’s attitudes, moral attitudes, spiritual and religious life, Christian life and many other aspects. The crucial role in the formation plays liturgy, in which a family participates in a church (the holy sacraments, especially Eucharist) or the family members celebrate liturgy themselves at home (eg Liturgy of the hours). Apart from liturgy, an important formational task has widely understood people’s religiousness (habits, rituals, traditions). People experience them in a very special way within the liturgical years. Liturgy and people’s religiousness are very important and formational elements which are united and complement each other in this educational process.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Janiec
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/505
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staszczak_Formacja_Kosciola_domowego_przez_liturgie_i_poboznosc_ludowa_w_nauczaniu_Kosciola_po_Drugim_Soborze_Watykanskim.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons