Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/504
Title: Misterium Mszy Świętej w świetle modelu komunikacyjnego Friedemanna Schulzta von Thuna
Other Titles: Mystery of the Holy Mass in the light of the communication model of Friedemann Schultz von Thun
Authors: Koterbski, Radosław
Keywords: Msza Święta; model; komunikacja; misterium; Holy Mass; communication; mystery
Issue Date: 11-Jun-2019
Abstract: Komunikowanie się jest podstawą wszelkich procesów zachodzących w społeczeństwie. Towarzyszy człowiekowi od początku i jest realizacją zamiaru Boga, który nie poprzestał w dziele stworzenia na jednym człowieku, lecz stwarzając go na swój obraz - dał początek wspólnocie osób. Instrukcja Communio et progressio (nr 8) wskazuje: „Współżycie i zjednoczenie ludzi, pierwszorzędny cel wszelkiego rodzaju komunikacji, wywodzi się, zgodnie z wiarą chrześcijańską, i znajduje swój największy przykład w odwiecznym współżyciu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, żyjących tym samym życiem Bożym”. Istnienie takiej wspólnoty warunkuje tworzenie się relacji międzyosobowych. Specyficzną relacją jest ta, jaka zachodzi między Bogiem a ludźmi. Domaga się ona systemu komunikacyjnego, za pomocą którego będzie możliwy dialog. Problemem badawczym tej pracy, której tytuł brzmi: „Misterium Mszy Świętej w świetle modelu komunikacyjnego Friedemanna Schultza von Thuna” jest próba odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób liturgia Mszy Świętej, jest miejscem realizowania się modelu komunikacji interpersonalnej? Już sam tytuł dysertacji, wskazuje liturgię Mszy Świętej jako miejsce dialogu i komunikacji. Takie podejście pozwoli, najpierw umiejscowić teologię - a w oparciu o nią także liturgię - w kręgu komunikacyjnym. Po pierwsze, będzie to potrzebne do tego, aby zasygnalizować działanie Kościoła w kontekście nowych uwarunkowań cywilizacyjnych (jakim jest rozwijająca się komunikologia w mediach czy na portalach społecznościowych). Po drugie, będzie wprowadzeniem do głównego problemu tej pracy, jakim jest odnalezienie elementów komunikacyjnych w liturgii Mszy Świętej i wskazaniu jej jako miejsca komunikowania się Boga z człowiekiem w porządku sakramentalnym.
Communicating is the basis of all processes taking place in society. He accompanies man from the beginning and is the realization of the intention of God, who did not stop in the work of creating on one man, but creating it in his own image - he gave birth to the community of persons. Instructions Communio et Progressio (No. 8) indicates: "Co-existence and unity of people, the primary goal of all communication, is derived according to the Christian faith, and finds its greatest example in the eternal coexistence of God the Father and the Son and the Holy Spirit, living in the same life God." The existence of such a community determines the formation of interpersonal relations. A specific relationship is that which takes place between God and people. It demands a communication system through which dialogue will be possible. The research problem of this work, the title of which is: "Mystery of the Holy Mass in the light of the communication model of Friedemann Schultz von Thun" is an attempt to answer the question: How is the liturgy of the Holy Mass a place for the implementation of the interpersonal communication model? The very title of the dissertation indicates the liturgy of the Holy Mass as a place of dialogue and communication. Such an approach will allow to first place theology - and also the liturgy based on it - in the communication circle. First of all, it will be necessary to signal the operation of the Church in the context of new civilizational conditions (such as the growing communication in the media or on social networks). Secondly, it will be an introduction to the main problem of this work, which is to find communication elements in the liturgy of the Holy Mass and to indicate it as a place of communication between God and man in the sacrament order.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Janiec
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/504
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koterbski_Misterium_Mszy_Swietej_w_swietle_modelu_komunikacyjnego_Friedemanna_Schulzta_von_Thuna.pdf1,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons