Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4881
Title: Etos pracy mediatora
Other Titles: Mediator work ethic
Authors: Grudziecka, Magdalena
Keywords: etos pracy; mediacje; mediator; work ethic; mediations; mediator
Issue Date: 25-Apr-2023
Abstract: Przedmiotem dysertacji jest eksploracja dotychczas niezbadanego w miarę całościowo etosu pracy mediatora. Przesłanką badań było spojrzenie na etos pracy z dwóch perspektyw: utrwalonego ideału opartego na określonych wartościach, swoistego niepisanego kodeksu zawodowego oraz faktycznie uznawanych wartości, norm i zasad, uznawanymi przez mediatorów w pracy. Poszerzając pole badawcze o „pozaetosowy” kontekst pracy mediatorów, uzyskano dane dotyczące: preferowanych wartości, praktycznego wymiaru i ram formalno­ prawnych. Badania socjologiczne (ilościowe) zrealizowano techniką CAWI, na reprezentatywnej próbie stałych mediatorów z całej Polski. Hipoteza główna zakładała, że etos pracy jest zróżnicowany, korelujący z cechami związanymi z: wartościami życiowymi, podstawowymi założeniami przy wykonywaniu pracy mediatora, cech społeczno-demograficznych, w tym typu wykształcenia. W oparciu o pierwsze wykształcenie mediatorów wyróżniono dwa podejścia do pracy mediatora: nurt jurydyczny i nurt koncyliacyjny. Wyniki wskazują, że rozumienie etosu jako idei zależy od systemu aksjonormatywnego, a przekonanie o istnieniu lub braku utrwalonego, jednolitego etosu mediatorów koreluje z postrzeganiem celów mediacji. Druga perspektywa pozwoliła wyłonić dość spójny system celów, zasad mediacji, norm i wartości uznawanych przez mediatorów. Brak prawnych regulacji zawodu, zunifikowanej ścieżki kształcenia i weryfikacji pracy mediatorów spowodowały, że mediatorzy wypracowali własne podejścia i strategie mediacji, oparte jednak na wspólnych celach, zasadach i wartościach.
The main subject of this doctoral thesis is exploration of not completely discovered in Poland area - mediator work ethos. The point when this Phd thesis started is to consider the mediator ethic work in two perspectives. The first as the fixed idea established on solid, defined values, kind of the unwritten professional code and also as the mediation procedure based on real values, principles and standards which mediators used in their work. Exploring also “not ethic” context of mediator work get the results concerning: preferred values, practical aspect and formal-legal frames. Sociological (quantitative) research were conducted with CAWI (Computer Assisted Web Interview) method on representative sample of regular mediators all over Poland. The main hypothesis concerns that ethos of mediators work correlates to life values, principles according to mediator work, socio­ demographic features including educational background. Based on mediators main educational background, we can find two attempts to mediator work: juridical (legal) trend and conciliatory trend. Understanding the ethos as an idea depends on axionormative system. Second aspect let to find quite common and solid system of goals, values and standards of mediation. The lack of profession regulation, one educational system and verification of mediators work leads to development of own mediation strategies based on common goals, principles and values.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych; promotor pracy: Stanisław Fel, promotor pomocniczy: Katarzyna Lenart-Kłoś
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4881
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grudziecka_Magdalena_Etos_pracy_mediatora.pdf4,53 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons