Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4879
Title: Rola mediacji w sytuacji rozwodu. Na podstawie badań socjologicznych mediatorów warszawskich sądów okręgowych i rodzicielskich planów wychowawczych
Other Titles: Meaning of mediation in divorce case. On the basis of sociological researches of mediators of Warsaw district courts and parental pedagogical programmes
Authors: Książek, Jerzy
Keywords: rozwód; plan wychowawczy; mediacje rodzinne; mediator; divorce; parental pedagogical programmes; family mediation; mediator
Issue Date: 21-Apr-2023
Abstract: Celem badań było ustalenie roli mediacji planów wychowawczych w realizacji funkcji rodziny w sytuacji rozwodu. Przesłankami do eksploracji problemu były: rosnąca liczba rozwodów w Polsce; wprowadzenie do polskiego systemu prawnego mediacji w sprawach cywilnych, w tym rozwodowych oraz brak empirycznych badań dotyczących roli mediacji w sytuacji rozwodu. Praca ma charakter teoretyczno- empiryczny. Wykorzystano w niej teorię ugruntowaną. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jaka jest rola mediacji w realizacji funkcji rodziny w sytuacji rozwodu? Ponadto postawiono siedem pytań dotyczących poszczególnych aspektów badanej problematyki oraz odpowiednio po kilka pytań szczegółowych. W celu uzyskania na nie odpowiedzi zrealizowano badania społeczne, w których posłużono się metodą jakościową i ilościową. Przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z 51 mediatorami rodzinnymi z sądowego okręgu warszawskiego. Przy zastosowaniu analizy treści (badanie niereaktywne) eksploracji poddano 478 planów wychowawczych z lat 2011-2020. Część danych zawartych w tych planach poddano również analizie statystycznej. Ustalono rolę mediacji w sytuacji rozwodu. Mediacja nie jest procesem wystandaryzowanym, zależy od wielu czynników, w tym od mediatora i jego podejścia do procesu mediacji. Ustalenia pozwoliły także sformułować wnioski mogące podnieść jakość mediacji.
The aim of the dissertation was to establish the role of mediation parental pedagogical programmes in execution family function in case of divorce. The premise to explore such subject was that: mediation was implemented into Polish legal system in civil cases also in divorces and separation situations, constant increasing amount of divorces in Poland and influence of divorce on children situation and first of all the lack of empirical researches in such area. The dissertation is theoretical-empirical. There was used thorough theory. The main researchal problem is presented as such question: What is mediation role in execution family function in case of divorce? Furthermore there were asked seven questions according to particular aspects of research area and additionally a few detailed questions to each area. To get answers on these questions there were realized social researches with using qualitative and quantitative methods. There were conducted individual interviews with 51 family mediators listed on lists in Warsaw district court. There was examined with using content analysis (non-reactive research) 478 parental pedagogical programmes since 2011 till 2020. Part of data of these programmes was analysed with statistical analysis. The role of mediation in case of divorce was established. Mediation it is not standardized process, it depends on many factors, among the others on mediator and his approach to mediation process. The results can be used to improve quality of mediation as a procedure.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: Stanisław Fel, promotor pomocniczy: Małgorzata Szyszka
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4879
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ksiazek_Jerzy_Rola_mediacji_w_sytuacji_rozwodu.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons