Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4689
Title: Nauczyciele wczesnej edukacji w świetle międzynarodowych badań porównawczych
Other Titles: Early Education Teachers in the Light of International Comparative Research
Authors: Cudowska, Agata
Keywords: nauczyciel; wczesna edukacja; analiza porównawcza; teacher; early childhood education; comparative analysis
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 2, s. 61-78
Abstract: W artykule opisano podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem wczesnej edukacji i opieki w Europie na podstawie analizy porównawczej trzydziestu ośmiu systemów edukacyjnych. Podkreślono szczególną rolę nauczycieli w rozwoju dzieci, osiąganiu wysokich wyników w nauce i odnoszeniu sukcesu edukacyjnego. Przedstawiono reformy strukturalne dotyczące kwalifikacji pracowników wczesnej edukacji, których celem jest profesjonalizacja kadr pedagogicznych. Porównano minimalny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wychowania przedszkolnego w zinstytucjonalizowanych placówkach wczesnej edukacji i opieki w krajach europejskich. Takie same analizy zaprezentowano w odniesieniu do asystentów zatrudnianych w tym sektorze oświaty. Scharakteryzowano także status doskonalenia zawodowego nauczycieli i asystentów zatrudnionych w placówkach wczesnej edukacji w Europie.
The article describes the main issues related to the functioning of early childhood education and care in Europe based on a comparative analysis of thirty-eight education systems. The special role of teachers in children’s development, achieving high learning results and achieving educational success was emphasized. Structural reforms concerning the qualifications of early childhood education workers, aimed at professionalisation of teaching staff, are presented. The minimum level of qualifications required of pre-primary education teachers in institutionalized early childhood education and care facilities in European countries was compared. The same analyzes were presented in relation to assistants employed in this sector of education. The status of professional development of teachers and assistants employed in early childhood education institutions in Europe was also characterized.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4689
DOI: 10.18290/rped22142.6
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:"Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cudowska_Nauczyciele.pdfAgata_Cudowska_Nauczyciele_wczesnej_edukacji_w_swietle_miedzynarodowych_badan_porownawczych371,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons