Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/463
Tytuł: Zasoby odpornościowe uczniów w środkowym wieku szkolnym a ryzyko niedostosowania społecznego
Autorzy: Oszwa, Urszula
Domagała-Zyśk, Ewa
Knopik, Tomasz
Słowa kluczowe: zasoby odpornościowe; TROS-KA; niedostosowanie społeczne; kompetencje społeczno-emocjonalne
Data wydania: 2017
Źródło: Ruch Pedagogiczny 2017, nr 1, s. 91-104
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie roli zasobów odpornościowych w radzeniu sobie przez uczniów w wieku 9-13 lat z wyzwaniami rozwojowymi, takimi jak: poczucie kompetencji, postawa pracy, przynależność do grupy, potrzeba osiągnięć. Omawiane zasoby, identyfikowane głównie jako kompetencje emocjonalno-społeczne, podlegają treningowi. Pozwala to traktować je jako obszary do rozwoju, w przeciwieństwie do cech, które mają status właściwości względnie trwałych. Proces wspierania tych zasobów można zatem uznać za działalność profilaktyczną w obszarze ryzyka niedostosowania społecznego. Takie podejście prezentuje większość ujęć strategii radzenia sobie ludzi z trudnościami, określanych jako modele rezyliencji. Ich odniesienie do specyfiki rozwojowej osób w środkowym wieku szkolnym pozwala wyznaczyć kierunki efektywnego wspierania uczniów w zakresie rozumienia i kontroli emocji, a także kształtowania satysfakcjonujących relacji społecznych.
The aim of this article is to present the role of resilience in the process of coping with developmental challenges, such as sense of competence, attitude towards work and need for achievement of students aged 9-13. Resilience, identified primarily as emotional and social competencies, is a subject to training. This allows to treat it as an area for development, as opposed to features that have relatively permanent status. The process of supporting resilience can therefore be considered as a preventive action in the area of the risk of social maladjustment. This approach is presented by most of the approaches of coping with difficulties, which are referred to as models of resilience. Their reference to the developmental characteristics of middle-aged schoolchildren enables them to determine the direction of effective support for students in understanding and controlling emotions, as well as shaping satisfactory social relationships.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/463
ISSN: 0483-4992
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala-Zysk_Ewa_Zasoby_odpornosciowe_uczniow_w_srodkowym_wieku_szkolnym_a_ryzyko_niedostosowania_spolecznego.pdf375,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.