Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/456
Tytuł: Współczesny rozwój technologii medycznych wyzwaniem dla etyki
Tytuły równoległe: Contemporary Development of Medical Technologies as a Challenge for Ethics
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: etyka; medycyna; rozwój; sztuczna macica; technologia; teologia moralna; ethics; medicine; development; technology; moral theology; artificial uterus
Data wydania: 25-paź-2018
Wydawca: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Źródło: Dialog wielokulturowości i prawda, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2018, s. 329-336
Abstrakt: Rozwój technologii medycznych zapoczątkowany w połowie XX wieku trwa do czasów współczesnych. Dzięki opracowaniu nowych leków, metod diagnostyki, prewencji i leczenia w sposób znaczący wzrosła średnia długość życia ludzi mających dostęp do opieki medycznej oraz jego jakość. Postęp daje się zauważyć szczególnie w zakresie ingerencji medycznych związanych z początkiem życia człowieka, co istotnie zmniejsza wskaźnik śmiertelności niemowląt. Jest on jednak zjawiskiem ambiwalentnym. Oprócz niewątpliwych korzyści staje się on w niektórych wypadkach zagrożeniem dla życia i godności dziecka poczętego. Celem artykułu jest przedstawienie jednego z przejawów wspomnianego rozwoju, jakim jest skonstruowanie sztucznej macicy. Urządzenie to zostało opracowane w Stanach Zjednoczonych. W 2017 r. przeprowadzono na płodach owiec jego testy, które zakończyły się sukcesem. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości może zostać ono wykorzystane w terapii wcześniaków, co w znaczny sposób może ograniczyć ilość wad wrodzonych u dzieci przychodzących na świat na początku trzeciego trymestru ciąży. Można jednak zauważyć pewne niebezpieczeństwa, które związane z możliwością wykorzystania urządzenia w przygotowaniu nowych metod sztucznej prokreacji, których stosowania nie da się pogodzić z koniecznością poszanowania godności człowieka.
The development of medical technologies, which was initiated in the mid-twentieth century, continues to the present day. Through the development of new medicines, methods of diagnosis, prevention and treatment the life expectancy and its quality of people with access to medical care have significantly increased. Progress is particularly evident in medical interventions related to the onset of human life, which have significantly reduced the mortality rate of infants. It is, however, an ambivalent phenomenon. Apart the undoubted benefits, in some cases it becomes a threat to the life and dignity of the conceived child. The aim of the article is to present one of the sign of this development, which is the construction of the artificial uterus. This device was developed in the United States. In 2017, the test on fetal sheep was completed successfully. It is predicted that in the near future it may be used in the treatment of premature babies, which can significantly reduce the number of birth defects in children coming into the world at the beginning of the third trimester of pregnancy. However, there are some dangers associated with the possibility of using the device in the preparation of new methods of artificial procreation, which application cannot be reconciled with the need to respect human dignity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/456
Alternatywna Lokalizacja: http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/pobierz/Dialog_wielokulturowosci_do_DRUKU.pdf
ISBN: 978-83-65744-09-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Wspolczesny_rozwoj_technologii_medycznych_wyzwaniem_dla_etyki.pdfRozdział106,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons