Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/443
Tytuł: Mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Tytuły równoległe: Mediation in the light of the provisions of the code of civil procedure
Autorzy: Dąbrowski, Marek
Słowa kluczowe: mediacja; mediator; ugoda; strony; mediation; mediator; settlement; parties
Data wydania: 26-lut-2019
Abstrakt: Tematem pracy doktorskiej jest mediacja w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Analiza mediacji została jednak uzupełniona o akty prawne rangi ustawowej, w tym akty wykonawcze, które z uwagi na ich rozproszony charakter dopełniają kształt regulacji zawartej w kodeksie postępowania cywilnego. Uzasadnieniem dla dokonanego wyboru tematu pracy jest postępująca proceduralizacja mediacji, która wiąże się z koniecznością oceny sposobu jej uregulowania w wymiarze dogmatycznoprawnym oraz w kontekście praktycznych aspektów stosowania obowiązujących przepisów. Główna teza zakłada, że regulacja prawna mediacji, mimo licznych rozwiązań prawnych sprzyjających jej wykorzystaniu, wymaga dalszych zmian. Nie jest w pełni spójna i precyzyjna, a poziom regulacji jest niewystarczający. Ponadto istniejące regulacje prawne nie realizują w pełni celu wprowadzenia mediacji do kodeksu postępowania cywilnego, aby przepisy były proste i nieskomplikowane, ułatwiając dochodzenie roszczeń oraz skutecznie udzielając ochrony prawnej podmiotom korzystającym z mediacji. W pracy posłużono się metodą dogmatycznoprawną oraz prawnoporównawczą. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy, dotyczący istoty mediacji. Drugi, analizujący instytucję mediatora. Trzeci, poświęcony regulacjom składającym się na wszczęcie mediacji oraz czwarty, związany z przebiegiem i skutkami mediacji.
The subject of the doctoral dissertation is mediation in the light of the provisions of the code of civil procedure. The analysis of mediation has been supplemented with legal acts that, due to their dispersed nature, complement the shape of the regulation contained in the code of civil procedure. The rationale for the choice of the topic is a deepening regulation of mediation, which involves the need to assess the way it is regulated in the dogmatic dimension and in the context of the application of the applicable provisions. The main thesis assumes that legal regulation of mediation, despite numerous legal solutions conducive to its use, requires further changes. It is not fully consistent and precise, and the level of regulation is insufficient. In addition, the existing legal regulations do not fully pursue the aim of introducing mediation into the code of civil procedure so that the provisions are simple and uncomplicated, facilitating the pursuit of claims and effectively providing legal protection to entities using mediation. The doctoral dissertation base on the dogmatic and legal comparative method. It consists of four chapters. First one, concerning the essence of mediation. Second one, analyzing the institution of the madiator. Third one, devoted to the regulations constituting the initiation of mediation and the fourth one, related to the course and effects of mediation.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/443
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Dabrowski_Mediacja_w_swietle_przepisow_kodeksu_postepowania_cywilnego_edited.pdf3,36 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.